Organizace studia, podmínky ukončení ročníků a základní literatura

Leták se všemi infromacemi si můžete stáhnout zde.

Průběh výuky:

PŘEDNÁŠKY (povinné pro všechny)

Výuka probíhá většinou každý poslední víkend v měsíci s výjimkou prosince a prázdnin. Přednášky se konají v pátek od 17.00 do 20.30 a v sobotu od 9.00 do 17.30 s polední přestávkou. Jedna přednáška trvá 90 minut (60 minut přednáška + 30 minut diskuse), po ní následuje 30 minutová přestávka. Na přednáškovém víkendu dostanete vždy razítko do indexu jako potvrzení návštěvy tohoto víkendu.
Aktuální program přednáškového víkendu najdete na stránce Program PPF.
Materiály (prezentace) k některým přednáškám najdete na stránce Studijní materiály.

SEMINÁŘE (volitelné):

 • Cyklus seminářů
  V pátek během dne před přednáškami a v sobotu večer probíhají cykly seminářů na různých pracovištích v Praze. Cyklus seminářů se koná na dané téma vždy ve stejnou hodinu každý přednáškový víkend. Během roku probíhají 2 cykly - říjen-únor a březen-červen. V září je možné doplnit zameškané semináře. Je nutné si vybrat jedno téma, na které si zakoupíte předplatné - kartičku na 4 semináře (1 cyklus) za 950 Kč přes e-shop zde. Na každém semináři dostanete na kartičku nálepku za účast. Zápočet obdržíte od lektora semináře po získání 4 nálepek na kartičku nebo na přednáškovém víkendu PPF. Seznam konaných seminářů a další podrobnosti jsou uvedeny v letáku "Systém cyklů seminářů", aktuálně konané semináře a případné změny jsou uvedeny vždy v Programu. Informace, seznam a obsazenost cyklů seminářů najdete na stránce Cykly seminářů.
 • Víkendové semináře
  Víkendové semináře se konají vždy v jiné době než přednáškové víkendy. Na víkendový seminář se přihlašujete přes e-shop (cena je většinou 2400 Kč nebo 1950 Kč pro studenty denního studia, matky na mateřské dovolené, důchodce a invalidní důchodce). Potvrzení o účasti na semináři obdržíte přímo na semináři. Na přednáškovém víkendu potom dostanete na základě tohoto potvrzení zápočet do indexu. Seznam aktuálně konaných seminářů a další podrobnosti jsou uvedeny v letáku "Víkendové semináře".
  Informace, seznam a obsazenost cyklů seminářů najdete na stránce Víkendové semináře.


Podmínkou ukončení každého ročníku je:

1. Účast na 8 přednáškových víkendech
2. Dva zápočty za semináře
Zápočet lze získat za:
          a) absolvování cyklu seminářů (4 krátké semináře)
nebo  b) absolvování víkendového semináře, který pořádá PPF
(Zápočty za jeden ročník musí být za semináře na různá témata.)
3. Uzavření příslušného ročníku:
1. ročník - klasifikovaný zápočet
2. ročník - zkouška
3. ročník - závěrečná práce

Časové rozložení záleží na Vás, tzn. že můžete mít např. v jednom roce 3 zápočty za semináře a ve druhém jen jeden. Absolvování 8 přednáškových víkendů není vázáno na jeden školní rok, tzn. že když se Vám stane, že se v jednom roce účastníte jen sedmi víkendů, můžete si další víkendy doplnit v příštím roce. K uzavření příslušného ročníku si můžete vybrat jeden z dále uvedených termínů

Termíny k uzavření jednotlivých ročníků (které jsou v každém roce stejné, platí se na místě nebo přes e-shop níže):

říjen, únor

- zápočet po

1. ročníku

(cena 300 Kč)

listopad, duben

- zkouška po

2. ročníku

(cena 500 Kč)

červen, září

- závěrečná práce po

3. ročníku

(cena 1000 Kč)

 

Pravidla pro psaní práce (1. a 3. ročník)

 • Ve všech případech znamená strana normovanou stranu, tj. 60 znaků, 30 řádek.
 • Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: " ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury)
 • Závěrečná práce za 3. ročník musí být svázaná. K práci napište prosím adresu a datum a místo narození.

  
Základní literatura:

Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991
Čálek, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2005
Berne, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992
Bruchová, H: Základy psychoterapie. Praha: Triton, 1997
Condrau, G. S.Freud a M.Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha: Triton, 1998
Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997
Erikson, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999
Frankl, V. Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994
Freud, S. Vybrané spisy I. Praha: Avicenum, 1991
Fromm, E. Mít nebo být. Praha: Naše vojsko, 1992
Jacobi, J. Psychologie C.G.Junga. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 1995
Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, 2000
Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000
Perls, F. S. Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996
Poněšický, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton, 1999
Prochaska, J., Norcross, J. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999
Rogers, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998
Růžička, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie. Praha: Triton, 2003
Sokol, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. Praha: PedF UK, 1996
Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999
Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 1998
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha: Grada, 2004
Yalom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007
Yalom, I. D. Chvála psychoterapie. Praha: Portál, 2003
Sborníky PPF – Psychoterapie I. – VI. Praha: Triton, 1992-1998

Platby za uzavření ročníku přes e-shop