Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik

Úvodní informace o psychoterapeutickém výcviku na PPF:

 • Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, praxi a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny čtyři součásti.
 • Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti JEP.
 • PPF vydává potvrzení pro absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.
 • K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

 • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
 • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie.

Daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik

Výcvik je zaměřen na rozvíjení možnosti každého účastníka být sám sebou. Probíhá v duchu hesla: "Být sám sebou a neztratit druhé, být autenticky s druhými a přitom neztratit sám sebe". Jedná se o rozšíření přístupů a postupů švýcarské daseinsanalýzy na skupinu. Fenomenologický je tento způsob psychoterapie a výcviku proto, že se tu všechno důsledně nechává být tím, čím to je, a nepřevádí ani neredukuje se to na nic jiného "v pozadí". Označení "hermeneutický" znamená, že základním momentem je tu smysl, porozumění a výklad. Skupinový rozhovor se odehrává v rovině přirozené řeči a živé osobní zkušenosti. Skupinové jevy a události spolubytí jsou ponechány ve svých původních a jedinečných významech. Nepoužívá se hlubinného myšlení a teorie (jakým je např. pojmový konstrukt "nevědomí", ani odosobněné teorie učení). Vedení rozhovoru a způsob diskuse není invazivní, ale přesto se proniká do všech témat lidské existence, včetně její svobody a odpovědnosti.
To je umožněno okolností, že fenomenologicky hermeneutická psychoterapie a výcvik se opírají o existenciální antropologii, která člověka neredukuje na pudově řízenou bytost. Člověk se primárně řídí vlastním porozuměním svému bytí a bytí vůbec. Zabýváme se pocity, protože každé porozumění je vždy nějak naladěné. Bezprostřední vztahy a dialog v tomto výcviku mají přednost před tzv. psychoterapeutickými technikami. Ty jsou spíše doplňkové a ryze prostředečné a klade se důraz na jejich beznátlakovou a rozumějící aplikaci.
To, že se fenomenologicky hermeneutický přístup důsledně přidržuje bezprostřední fakticity lidské existence, mu umožňuje respektovat osobitou jedinečnost každého člověka a také jí rozumět. Určujícím vodítkem je tu snaha vyhnout se všemu mechanickému a manipulativnímu. To klade značné požadavky na nasazení a konstruktivní tvořivost účastníků; nebuduje se rutina ani žádná doktrína, ale konkrétním porozuměním podložená otevřenost vůči každému životnímu příběhu, se kterým se příští psychoterapeut v budoucnosti setká. Fenomenologicky hermeneutický přístup i výcvik lze proto označit za náročné. Dosavadní bilance však nasvědčuje tomu, že absolvent tohoto sebezkušenostního výcviku není kultivován jednostranně a má cestu otevřenou k jakémukoliv dalšímu profesnímu růstu a uplatnění.

Psychoterapeutická komunita

Výcvik probíhá komunitní a skupinovou formou. Komunita je přirozené společenství lidí ve výcviku. V ní probíhají společné akce a společný program. Komunita je půdou, ze které vyrůstá skupinová zkušenost i skupinová práce. Důležitými hodnotami jsou: otevřenost, respekt, přijetí sebe i druhých, péče o důstojnost, čest a toleranci, cílem je získání a osvojení vědomí i praxe lidské vzájemnosti.

Psychoterapeutická skupina

Ve skupině probíhá vlastní terapeutický program, který má svoji specifickou podobu i řád.
Cílem je:
a) Otevírání vlastních a danému člověku přiléhajících možností smysluplného života.
b) Otevírání vztahů a vztahovosti v komunitním a skupinovém setkávání.
c) Zakládání předpokladů k pravdivému vedení vnitřního života i soužití s druhými lidmi.
d) Živá účast, vhled a porozumění lidským společenstvím, tvořícím různé horizonty našich vztahů, vazeb a soužití. Součástí toho jsou i hlubší poznání barier, omezení a příčin potíží v soužití a komunikaci.
e) Obnova tradičních, objevování nových i opouštění falešných životních hodnot.
f) Rozvoj sebe a svých možností, schopností a vztahového potenciálu, zrání a košatění života v různých etapách života.
g) Pěstování odvahy k porozumění smyslu, ke změně, odvaha vzdávat se iluzí, sebeklamu a nereálných očekávání.
h) Setkání s léčebnými a dalšími vlivy psychoterapie, možnostmi i mezemi, psychosomatické souvislosti. vhled a porozumění osobní psychopatologii i patologii v lidských společenstvích.
i) Odvaha k přesahu i střízlivosti.

Během výcviku jsou do komunitních klubů zváni lektoři, kteří frekventanty seznámí s některými důležitými psychoterapeutickými dovednostmi a "technikami" (arteterapie, relaxace, muzikoterapie atp). S postupem času frekventanti přebírají vedení komunit a klubový program.

Přihlášení na daseinsanalytický psychoterapeutický výcvik:

Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let.
 2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
 4. Úspěšné absolvování výběrového pohovoru se dvěma výcvikovými terapeuty, kteří s nimi prohovoří některé otázky životopisu. V pohovoru.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

Než se přihlásíte do výcviku, doporučujeme Vám přečíst si Leták s informacemi a přihláškou nebo Pravidla pro daseinsanalytické výcviky, které začaly od roku 2013

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Studijní oddělení, Hekrova 805, 149 00, Praha 4):

 • přihlášku 
 • neformální životopis v rozsahu 7-10 stran.

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 300 Kč).

Po absolvování pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.

Informace: na provozním oddělení (Ing. Větrovcová) na telefonu 267 913 634 nebo e-mailu provozni@pvsps.cz

Aktuálně otevírané daseinsanalytické psychoterapeutické výcviky:

Daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii

Vedoucí výcviku: konkrétní jména budou upřesněna 
Předpokládaný začátek:  jaro 2022
Přihlášky (životopis): do 30. 9. 2021
Pohovory:
podzim 2021

Daseinsanalytický výcvik - péče o duši - více informací naleznete zde