Psychodynamický psychoterapeutický výcvik

Základní informace o psychoterapeutickém výcviku na PPF:

 • Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, praxi a supervizi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny čtyři součásti.
 • Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti ČLS JEP.
 • PPF vydává potvrzení pro absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.
 • K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (medicína, psychologie, sociální práce apod.). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

 • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
 • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie.

Výcvik v psychodynamické psychoterapii

Výcvik je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví a certifikován Českou asociací pro psychoterapii.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos, což jsou pojmy svojí povahou psychoanalytické. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Komunitní zkušenost

Výcvik probíhá ve společenství zpravidla dvou či tří výcvikových skupin. V komunitě se lidé setkávají během společných činností v průběhu celého dne. Organizovanou částí komunitního setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. V komunitě probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem komunity je pěstování a reflexe života v lidských společenstvích.

Sebezkušenostní skupina

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.
Skupina pracuje s psychodynamickými postupy a metodami, setkáte se však i s prvky jiných škol a směrů(gestalterapie, arteterapie či terapie rodinné).
Sebezkušenostní část má za úkol:
a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie.
b) zrání a osobní růst
c) posílení vlastního "já"
d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
e) zlepšení komunikačních dovedností
f) posilování odolnosti v sociální zátěži
g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami.
h) náhled do psychosomatických souvislostí
i) zkušenost s abreakcí, vhledem, učením a dalšími účinnými faktory psychoterapie.

Během výcviku se kromě vedoucích skupin setkáte také s psychoterapeuty, kteří Vám ukáží některé důležité psychoterapeutické techniky a postupy, které se provádějí v podobných nebo odlišných psychoterapeutických školách a přístupech.

Program zahrnuje mimo jiné:

 1. Práci se životopisnými údaji, jejich psychodynamickým významem a vlivem na současné mezilidské vztahy a psychické stavy.
 2. Interpersonální skupina je orientována na přenosové činitele, které ovlivňují běžné mezilidské vztahy.
 3. Práci s přenosem a protipřenosem v procesu skupinového a komunitního dění.
 4. Práce s reálnými vztahy ve skupině a komunitě.
 5. Práci se skupinovými jevy a zákonitostmi malé sociální skupiny.
 6. Edukaci komunikačních dovedností a jejich předpokladů, jako např. akceptace, kongruence, empatie, autentičnost, zvládání komunikačně obtížných situací, asertivní chování v atmosféře respektu a sociálního bezpečí.
 7. Komunita se využívá jako bazální společenství pro analýzu přenosu, protipřenosu a zdravého způsobu navazování a udržování vztahu, je rovněž testovacím prostředím psychoterapeutické práce ve skupině.
 8. Komunita slouží zároveň jako realitní testový prostor výcviku pro frekventanty i pro vedoucí výcviku.
 9. Klubová činnost obsahuje vzdělávací aktivity zábavné, relaxační, odpočinkové a společenské.
 10. Některé skupiny či komunity mohou využít pro ukotvení realitních faktorů komunitu k návštěvě rodinných příslušníků, či blízkých lidí frekventantů. 

Přihlášení na psychodynamický psychoterapeutický výcvik:

Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 25 let.
 2. Alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a práce v pomáhající profesi nebo alespoň započaté humanitní VŠ vzdělání. Psychoterapeutické vzdělání je určeno především lékařům, klinickým psychologům a jiným pracovníkům pomáhajících profesí.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
 4. Úspěšné absolvování výběrového pohovoru, v němž.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

Než se přihlásíte do výcviku, doporučujeme Vám přečíst si Pravidla pro psychodynamické výcviky, které začaly od roku 2013

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Ing. Kolková, Hekrova 805, 149 00, Praha 4, nebo e-mailem na kurzy@pvsps.cz):

 • přihlášku 
 • neformální životopis v rozsahu 5 stran. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 600 Kč).

Po absolvování pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.

Cena za sebezkušenostní číst výcviku za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 37 000 Kč. Roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

Informace: Ing. Kolková na e-mailu kurzy@pvsps.cz.

Aktuálně otevírané psychodynamické psychoterapeutické výcviky:

Psychodynamický výcvik

Vedoucí výcviku: budou oznámeni

Předpokládaný začátek:  bude oznámen
Přihlášky (+životopis): do 30.4.2024

Informace si můžete stáhnout také ve formátu Wordu.