hnilica.jpg

Letos nás nečekaně navždy opustil vážený a laskavý kolega doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

V rámci svého působení na naší škole za sebou nechal nesmazatelnou stopu v podpoře studentů i akademických pracovníků k vědeckému přístupu k psychologii.

Čest jeho památce.

Vzpomínku na doc. Hnilicu můžete nalézt v Československé psychologii (vol. 65, č. 4), 2021. Autorem je doc. PhDr. Jarolsav Koťa. 

Oddělení vědy a výzkumu v PVŠPS má dlouholetou tradici. Zakladatelem a prvním vedoucím byl doc.  Karel Balcar. Jeho vystřídal doc. Karel Hnilica, který vedl OVV do června 2020. Po něm převzala tuto roli současná vedoucí, PhDr. Hana Georgi, Ph.D. Doc. Hnilica byl u zrodu vnitřní grantové soutěže a formuloval její pravidla. Členové oddělení ve spolupráci s dalšími akademickými pracovníky a studenty PVŠPS se zapojili do řady výzkumných projektů včetně mezinárodních.

Ve vědecko-výzkumném týmu jsou akademičtí pracovníci - pedagogové PVŠPS i specificky zaměření vědci.

Ochranu duševního vlastnictví výsledků tvůrčí činnosti v PVŠPS řeší: Směrnice 1/2020 o nakládání s výsledky činnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích

Hlavní oblasti odborného zájmu pracovníků OVV

 • stres a zvládání stresu
 • emoce a regulace emocí
 • kreativita a emoční kreativita
 • kognitivní deficity a změny v emocionalitě u seniorů
 • efektivita psychoterapie
 • stárnutí a superaging

PVŠPS a její vědečtí pracovníci v rámci spolupráce na výzkumných projektech nabízejí:

 • Nábor a sběr dat od zdravých dobrovolníků všech věkových kategorií
 • Nábor a sběr dat od sociálních pracovníků či psychoterapeutů
 • Nábor a sběr dat od studentů PVŠPS (denní bakalářské a navazující magisterské studium psychologie a kombinované bakalářské studium sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii)
 • Statistické zpracování dat pomocí SPSS a pokročilá statistika v R (včetně např. modelování pomocí strukturálních rovnic, teorie odpovědi na položku nebo Bayesovské statistiky)
 • Analýzy kvalitativních dat (SW Atlas.ti)
 • Příprava a programování experimentálních úloh v programech určených pro administraci na PC offline (MATLAB, Python a Tkinter) i online (Python, Django a Javascript). Může jít např. úlohy měření reakčních časů, working memory simple span a complex span, apod.
 • Samostatnou publikační aktivitu (Jimp) i účinné spoluautorství

Aktuality v OVV PVŠPS

radek_trnka.jpg

Máme velkou radost, že s vámi můžeme sdílet rozhovor našeho kolegy Radky Trnky pro @PsychToday. Spolu s @drjamieaten, který rozhovor vedl, se dotkli mnoha témat od první vlny COVID-19 v ČR, přes znovunalezení pobytu v přírodě, které nám přinesla karanténa, rostoucí důležitosti fyzické a psychické odolnosti až po kvantovou antropologii.

Rozhovor byl zveřejněn 31.7.2020.

Žádost o rozhovor je reakcí na článek Trnka, R., & Lorencova, R. (2020). Fear, anger, and media-induced trauma during the outbreak of COVID-19 in the Czech Republic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(5), 546-549.