Program ERASMUS+

V roce 2009 se Pražská vysoká škola psychosociálních studií zapojila do programu Erasmus a byl jí přidělen Erasmus University Charter (EUC) od Evropské komise. Zde je k nahlédnutí Erasmus Policy Statement PVŠPS. Od roku 2014 se PVŠPS zapojila do nového programu Erasmus+  a byl jí přidělen Erasmus Charter for Higher Education 2014 - 2020. V roce 2021 byl škole udělen Erasmus Charter for Higher Education pro roky 2021 - 2027.

Cílem programu Erasmus+ je rozvíjet dovednosti mladých lidí a zvýšit jejich šance získat dobré zaměstnání a také modernizovat vzdělávání, odbornou přípravu a práci s mládeží. Program bude trvat sedm let a bude disponovat rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur. Díky Erasmu+ získají více než 4 miliony Evropanů příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí.

Erasmus+ bude podporovat nadnárodní partnerství mezi institucemi zabývající se vzděláváním, odbornou přípravou a mládeží, tak aby byla navázána hlubší spolupráce mezi světem vzdělání a pracovním trhem a aby došlo k jejich propojení nutnému k řešení nesouladu mezi potřebami evropského pracovního trhu a typy kvalifikace, které jsou v Evropě k dispozici.

Bude rovněž podporovat úsilí členských států o modernizaci vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. V oblasti sportu bude podporovat místní tělovýchovu a projekty, které se věnují řešení negativních jevů, s nimiž se setkáváme v mnoha zemích (ovlivňování výsledků zápasů a soutěží, doping, násilí a rasismus). Erasmus + slučuje sedm stávajících programů EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže; poprvé bude také podporovat sport. V této integrované podobě přináší Erasmus+ více možností spolupráce napříč odvětvími vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu a díky jednodušším pravidlům je rovněž snazší se ho účastnit, než tomu bylo u jeho předchůdců.

Studenti a absolventi vysokých škol mají možnost využít stipendií na zahraniční studijní pobyty a praktické stáže. Vzdělávací mobilita podporuje zlepšení studijních výsledků, jazykových znalostí a dalších dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce. Stipendijní pobyty mohou být zaměřeny i na přípravu diplomové či disertační práce. Studenti mohou získat srovnatelné informace o vzdělávacích systémech a o vzdělávací politice v celé Evropě z informační sítě Eurydice.

Informace Erasmus+ pro studenty