Podrobné informace pro II. ročník

Zkouška - 2. ročník

Termín: listopad, duben
Cena: 500 Kč (platí se přes e-shop)

  • Při zkoušce dostanete tři otázky ze seznamu (po jedné z oddílů A, B, C). Zkouška trvá celkem asi 20 minut.
  • Zkouška se koná v daném měsíci (tedy v listopadu nebo dubnu) obvykle v pátek, kdy je fakultní víkend. Je nutné se přihlásit při fakultním víkendu v předchozím měsíci (tedy v říjnu nebo březnu) u paní Králové a s ní dohodnout přesnou hodinu. Před zkouškou máte čas na písemnou přípravu.

Otázky ke zkoušce (2. ročník)

I. OBECNÉ OTÁZKY PSYCHOTERAPIE (A)

  1. Definice, charakteristika a cíle psychoterapie
  2. Historie a současné směry v psychoterapii
  3. Indikace pro psychoterapii
  4. Účinné faktory psychoterapie
  5. Terapeutický vztah a pracovní aliance
  6. Náhled a změna v psychoterapii
  7. Psychoterapeutický proces a ukončení léčby
  8. Etika v psychoterapii
  9. Výzkum v psychoterapii
10. Výcvik v psychoterapii
11. Psychoterapie a farmakoterapie

II. PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY

(Základní charakteristika, hlavní představitelé)
12. Psychoanalytická psychoterapie
13. Fáze vývoje psychoanalýzy
14. Dynamická a interpersonální psychoterapie (H. Sullivan, K. Horneyová, E. Fromm)
15. Jungovská a Adlerovská psychoterapie
16. Rogersovská psychoterapie
17. Existenciální psychoterapie – logoterapie, daseinsanalýza
18. Tvarová (gestalt) terapie
19. Kognitivně-behaviorální psychoterapie
20. Transakční analýza
21. Hypnotická psychoterapie
22. Rodinná terapie

III. FORMY PSYCHOTERAPIE (B)

(Základní charakteristika, možnosti využití)
23. Individuální psychoterapie
24. Skupinová psychoterapie
25. Komunitní psychoterapie
26. Rodinná a párová terapie
27. Svépomocné skupiny

IV. METODY PSYCHOTERAPIE

(Základní charakteristika, možnosti využití)
28. Psychoterapeutický rozhovor
29. Relaxační metody
30. Arteterapie, muzikoterapie
31. Psychogymnastika, psychodrama
32. Práce se sny a imaginací
33. Hypnóza a sugesce
34. Metody kognitivně-behaviorální psychoterapie (systematická desenzitizace, vystavení, nácvik dovedností, kognitivní techniky)

V. PSYCHOTERAPIE U RŮZNÝCH DRUHŮ PORUCH

35. Psychoterapie u neuróz
36. Psychoterapie u poruch osobnosti
37. Psychoterapie u psychóz
38. Psychoterapie u psychosomatických onemocnění
39. Psychoterapie u závažných somatických onemocnění
40. Psychoterapie u závislostí
41. Psychoterapie u sexuálních poruch
42. Psychoterapeutická první pomoc a krizová intervence, psychoterapie v případě suicidálního rizika
43. Zvláštnosti psychoterapie a její hlavní metody a prostředky u dětí
44. Zvláštnosti psychoterapie a její hlavní metody a prostředky u mládeže
45. Psychoterapie u lidí vyššího věku

VI. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI A VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE (C)

46. Předmět psychologie osobnosti (pojem osobnosti, východiska psychologie osobnosti)
47. Utváření a vývoj osobnosti
48. Struktura osobnosti (schopnosti, temperament, motivace)
49. Typologie osobnosti
50. Teorie osobnosti
51. Etapy lidského života a jejich charakteristika
52. Prenatální, novorozenecké a kojenecké období
53. Batolecí a předškolní období
54. Školní věk
55. Období dospívání
56. Dospělost a stáří

VII. PSYCHOPATOLOGIE

57. Obecná psychopatologie (poruchy vnímání, vědomí, myšlení, paměti, emotivity, inteligence, jednání)
58. Organické duševní poruchy
59. Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané účinkem psychoaktivních látek
60. Schizofrenie
61. Afektivní poruchy
62. Neurotické a somatoformní poruchy
63. Poruchy příjmu potravy, neorganické poruchy spánku
64. Sexuální poruchy
65. Poruchy osobnosti
66. Poruchy psychického vývoje
67. Poruchy chování a emocí se začátkem obvykle v dětství

VIII. FILOSOFIE

68. Co je to filosofie a čím se zabývá
69. Popište nějaký problém z filosofického hlediska vlastními slovy (např. čas, bytí, hmota a duch, poznání)
70. Filosofie a psychoterapie

 

Základní literatura:

Balcar, K. Úvod do studia psychologie osobnosti. Chrudim: Mach, 1991
Čálek, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2005
Berne, E. Jak si lidé hrají. Liberec: Dialog, 1992
Bruchová, H: Základy psychoterapie. Praha: Triton, 1997
Condrau, G. S.Freud a M.Heidegger. Daseinsanalytická teorie neuróz a psychoterapie. Praha: Triton, 1998
Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997
Erikson, E. H. Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999
Frankl, V. Člověk hledá smysl. Úvod do logoterapie. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994
Freud, S. Vybrané spisy I. Praha: Avicenum, 1991
Fromm, E. Mít nebo být. Praha: Naše vojsko, 1992
Jacobi, J. Psychologie C.G.Junga. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapie v praxi. Praha: Galén, 1995
Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997, 2000
Langmeier, J., Balcar, K., Špitz, J. Dětská psychoterapie. Praha: Portál, 2000
Perls, F. S. Gestalt terapie doslova. Olomouc: Votobia, 1996
Poněšický, J. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. Praha: Triton, 1999
Prochaska, J., Norcross, J. Psychoterapeutické systémy. Praha: Grada, 1999
Rogers, C. R. Způsob bytí. Praha: Portál, 1998
Růžička, J. Péče o duši v perspektivách psychoterapie. Praha: Triton, 2003
Sokol, J. Malá filosofie člověka a slovník filosofických pojmů. Praha: PedF UK, 1996
Vágnerová, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999
Vágnerová, M. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 1998
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha: Grada, 2004
Yalom, I. D. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007
Yalom, I. D. Chvála psychoterapie. Praha: Portál, 2003
Sborníky PPF – Psychoterapie I. – VI. Praha: Triton, 1992-1998