Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.)

Bakalářské studium - prezenční a kombinované

Cílem studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii na PVŠPS je:

 • vzdělávání sociálních pracovníků specializovaných na účinné formy sociální práce a na psychoterapeutické a psychosociální poradenství uplatněné v sociální práci. Studentům tohoto oboru se kromě výuky v klíčových disciplínách dostane širší výuky psychologie, psychoterapie, sociální komunikace a kulturní antropologie. Důležitým předmětem je Péče o duši. Je integrujícím předmětem, který antropologické a duchovní disciplíny profiluje a uzpůsobuje pro vtělení do sociální práce. Studenti získávají teoretické i praktické vzdělání v základních i speciálních formách a metodách mezilidské komunikace se zaměřením na case management, psychosociální poradenství a poradenství psychoterapeutické.
 • K odborným dovednostem patří individuální rozhovory, psychosociální a poradenská práce s rodinou (facilitace, mediace, participace a supervize). K odborným dovednostem a účinnému sociálnímu jednání a chování patří základy psychoterapie, krizová intervence, seberozvoj, sebepoznání a psychoterapeutické poradenství. Tyto znalosti a dovednosti uplatňují studenti již během odborné praxe, která je supervidovaná přímo v terénu, v semináři k praxi (případové studie, balintovské skupiny) a v osobní supervizi.

Oborové zaměření:

 • standardně prováděná sociální práce,
 • sociální práce s duševně nemocnými a lidmi závislými na návykových látkách,
 • krizová intervence pro jednotlivce, rodinu a skupinu lidí,
 • moderace, mediace a facilitace sociálních potíží, konfliktů, sporů mezi generacemi, rasami a lidmi s odlišnými životními orientacemi apod.,
 • práce s minoritami, uprchlíky a lidmi bez domova,
 • prevence sociálních problémů a kriminality, práce s ohroženými dětmi a mládeží, hledání a vytváření nových příležitostí a programů pro naplnění jejich volného času,
 • komunitní a skupinová psychoterapie a psychosociální poradenství v sociální práci.

Sebezkušenost a  seberozvoj:

 • Specifitou našeho bakalářského studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii je 240 hodin setkávání v rámci předmětu Sebezkušenost a seberozvoj. Výuka probíhá blokově, třikrát v průběhu každého akademického roku, většinou prostřednictvím výjezdů mimo Prahu.
 • Obecným cílem předmětu sebezkušenost a seberozvoj je zvýšit osobnostní kompetence studentů pro práci s lidskými společenstvími, skupinami i jednotlivci. Mezi ně patří především schopnost reflektovat vlastní prožívání a jednání, citlivost k sobě i druhým, respekt k druhým a jejich odlišnosti, schopnost řešit konflikty a další.
 • V průběhu výuky se chceme vrátit k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení.
 • Do péče o duši zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Jako nejvhodnější a praktické pro výuku se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové práce. K těmto oblastem patří např. péče o společenství, péče o vztahy, péče o tělesnost, péče o bytí v čase a další.
 • Za základ vzdělávání považujeme komunitu, ve které jsou pěstovány bezprostřední autentické, osobní a svobodné vztahy, pohledy, postoje a názory. Na její půdě probíhá veškerý ostatní život sestávající z klasické komunitní a skupinové práce, interaktivní výuky, výjezdů do přírody, seminářů a sebeřídících pracovních skupin.
 • Kromě sebezkušenostních bloků budou do výuky zařazeny i bloky dovednostní. Bude se jednat především o dovednosti potřebné pro vedení poradenského rozhovoru, mezi něž patří např. aktivní naslouchání, reflektování a parafrázování, vrozumívání, oceňování, práce s motivací klienty aj.

I v kombinované formě nabízíme studentům sebezkušenost, sebepoznání a seberozvoj. Je součástí studia i ceny školného.

Organizace studia

Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním bakalářském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu (zpravidla středa) je určen na praxi studentů. Pro sebezkušenost a seberozvoj jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce. 
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném bakalářském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další 3 několikadenní bloky během roku (zpravidla pobyty mimo Prahu) jsou určeny pro Sebezkušenost a seberozvoj. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých studijních programů.

Informace o studiu v akademickém roce 2024/2025

Název studijního programu:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Kód studijního programu: B0923A240006

Typ a forma studia:

bakalářské prezenční, bakalářské kombinované

Standardní doba studia:

3 roky

Předpokládaný počet studentů v ročníku:

30

Předpokládaná cena za 1 semestr studia:

32.500,- Kč

Studium je akreditováno NAÚ pod Čj.: NAU-198/2019-22

Uplatnění absolventů:
Kompetence a profil absolventa studijního programu Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii vycházejí z nařízení vlády č. 275/2016 Sb a zcela odpovídají oblasti vzdělávání Sociální práce.

Absolvent tohoto studijního programu na PVŠPS prokazuje:

 • znalosti sociální politiky, teorií a metod sociální práce, metod sociologického výzkumu, práva, psychologie, filozofie, etiky, sociologie, pedagogiky a speciální pedagogiky, teorie etnických a menšinových skupin a teorie zdraví a nemoci relevantní pro výkon sociální práce,
 • porozumění cíli a významu sociální práce z hlediska společnosti, zadavatele a klientů,
 • porozumění odlišnostem sociální práce od jiných pomáhajících oborů,
 • znalosti postupů budování a udržení pomáhajícího vztahu ke klientovi, znalosti rizik tohoto vztahu a jejich prevence,
 • znalosti etických teorií a principů relevantních pro sociální práci, včetně způsobu jejich aplikace při reflexi činnosti sociálních pracovníků,
 • znalosti základních postupů managementu,
 • porozumění možnostem, podmínkám a omezením aplikace teoretických přístupů  a metod sociální práce a příbuzných oborů při práci s klienty nebo při zajišťování podmínek sociální práce s klienty.

Dokáže:

 • posoudit životní situaci klientů a identifikovat přitom problémové interakce
  a potřeby klienta,
 • navrhnout, realizovat a zhodnotit pomáhající intervenci, v souladu s etickými požadavky na výkon sociální práce,
 • efektivně využívat mezioborové spolupráce ke zprostředkování komplexní podpory klientovi,
 • reflektovat a vstupovat do interakce s organizačními a jinými kontextuálními vlivy, které ovlivňují výkon sociální práce,
 • využít základní postupy managementu při řízení pracovního týmu v oblasti realizace sociální práce,
 • využít podporu supervizora při tvořivém zvládání etických, odborných, skupinových nebo osobních problémů vynořujících se v procesu řešení úkolů sociální práce,
 • zadávat výzkumy a vyhodnocovat empirická data.

Může se uplatnit:

 • v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
 • v oblasti poradenství, individuální sociální práce, skupinové práce, práce s rodinou,
 • při pomoci lidem získávat služby a komunitní zdroje,
 • v oblasti podpory změn v organizaci, koordinaci komplexní pomoci, komunitní práci a zapojování se do sociálních a politických akcí, jejichž cílem je ovlivnit sociální politiku a ekonomický rozvoj společnosti,
 • ve veřejné správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná důkladná znalost širších souvislostí (ústřední orgány státní správy, krajské a obecní úřady, Úřad práce České republiky a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální začleňování, prevence).

Praxe:

V rámci přípravy pro výkon budoucí profese sociálního pracovníka absolvují studenti praxi v rozsahu 100 hodin/semestr (pouze v prvním a šestém semestru je čas pro praxi zkrácen). V 1. semestru je po dohodě s komunitním vedoucím praxe organizována formou exkurzí, při nichž je studentům zprostředkován kontakt s různými typy sociálních institucí. Od 2. semestru jsou exkurze nahrazeny samostatnou praxí studentů. Místo pro praxi si studenti mají možnost vybrat dle své vlastní volby. Při výběru zařízení pro spolupráci jsou limitováni pouze podmínkami k uznání praxe, které stanovují minimální rozsah praxe a splnění cílů praxe. Student v organizaci vykonává přímou práci s klienty v oblasti sociální práce, pracuje pod vedením zkušeného pracovníka a spolu s ním sleduje a řídí svůj profesní rozvoj (pravidelná zpětná vazba od vedoucího, zápisy do deníku z praxe, plánování svého rozvoje na daném pracovišti pro praxi).

Obsah i rozsah předmětů vyučovaných na PVŠPS je konstruován tak, aby studenti mohli pokračovat ve vzdělávání na vysokých školách s navazujícím magisterským programem.

Přijímací řízení

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního programu:

Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomosti ze sociální práce v rozsahu základů společenských věd pro střední školy, dále z psychologie, filozofie a sociologie v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje:

 • test obecných studijních předpokladů,
 • vědomostní test (základy společenských věd),

2. část je ústní a je zaměřena na:

 •  orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
 • řešení modelového sociálního problému nebo situace,
 • posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2024/2025 naleznete zde.

Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

a) test obecných studijních předpokladů.
Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování.

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

les : strom = kniha : ……

papír

list

jazyk

slovo

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Pojem "archetyp” je spojen se jménem:

S. Freud

 

A. Adler.

 

C. G. Jung

 

C. Rogers

Sociální mobilita je:

adaptace na cizí sociální prostředí

 

stěhování národů

 

změna soc. statusu během života

 

vývoj nezaměstnanosti ve světě

 

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) řešení modelového sociálního problému nebo situace. Vytáhnete si popis jedné sociální situace a navrhnete, co byste jako sociální pracovník udělal/a.

Příklad: Na odbor sociální péče přijde matka, která má známky zhmožděnin v obličeji a žádá o finanční výpomoc. Uvedla, že manžel pije.

c) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis.

Doporučená literatura:

 • DRAPELA, V. J. (2011). Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál
 • DRYDEN, W. (2008). Poradenství. Praha : Portál
 • HAYESOVÁ, N. (2021). Základy sociální psychologie. Praha : Portál
 • KOPŘIVA, K. (2013).  Lidský vztah jako součást profese Praha: Portál
 • MATOUŠEK, O. (2016). Slovník sociální práce. 2. přepracované vydání, Praha: Portál
 • MATOUŠEK, O. (2022). Strategie a postupy v sociální práci, Praha: Portál
 • ŠÁMALOVÁ, K. VOJTÍŠEK, P. (2021).  Sociální správa: Organizace a řízení sociálních systémů Praha: Grada