Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog ve zdravotnictví osvojením si teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování.

Průběh vzdělávání:

Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho 60 hodin činí teoretická výuka a 40 hodin odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut, vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.

Odborná praxe je realizována u poskytovatele zdravotních služeb, který musí mít oprávnění k poskytování zdravotní péče v oboru klinická psychologie. Můžete ji absolvovat na Klinice ESET (ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o., Úvalská 3411/47, Praha 10), která je smluvním zařízením PVŠPS pro uskutečnění praktické části vzdělávacího programu.  

Praktickou část si účastník kurzu zajišťuje sám na svoje náklady.

Způsob zakončení: 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické a praktické části závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. 

Cena kurzu:

Cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 11.000,- Kč.
V ceně programu nejsou zahrnuty náklady na učebnice a další pomůcky, ubytování, stravu a dopravu účastníků vzdělávání.

Přihlášení do kurzu: 

Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky na níže uvedenou e- mailovou  adresu.
Počet účastníků  je z organizačních důvodů omezen. Všem zájemcům zašle organizátor pokyny k platbě a pozvánku na první vzdělávací modul.

Předpokládáme, že bude možné se dohlásit do letního či podzimního kurzu, jestliže se v nich uvolní místa. V případě zájmu o kurz pište na níže uvedenou mailovou adresu.

Kapacita kurzu: 

30 osob

Místo konání:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4

Obsah kurzu a povinná praxe:

  • První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích (20 hodin), přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
  • Právo ve zdravotnictví (8 hodin), přednášející Mgr. Milan Milner nebo Mgr. et Mgr., Ing. Václav Grepl, Ph.D
  • Organizace a řízení zdravotní péče (5 hodin), přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
  • Zdravotnická dokumentace (3 hodiny), přednášející Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
  • Etika ve zdravotnictví (8 hodin), přednášející Mgr. Martina Kukolová
  • Ochrana a podpora veřejného zdraví (8 hodin), přednášející Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.
  • Základy farmakologie (8 hodin), přednášející MUDr. Radmila Schneiderová
  • Odborná praxe v akreditovaném zařízení (40 hodin)
  • Závěrečná zkouška

Garantem teoretické i praktické části akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Organizační zajištění: 

Ing. Marta Větrovcová

tel.: 777 326 007

mail: provozni@pvsps.cz