Psychodynamický psychoterapeutický výcvik

Základní informace o psychoterapeutickém výcviku na PPF:

 • Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, supervizi a praxi. K dosažení kompletního psychoterapeutického vzdělání je nutné absolvovat všechny čtyři součásti.
 • Většina výcviků pořádaných PPF je schálená jako komplexní vzdělávací program v psychoterapii pro zdravotnictví Psychoterapeutickou společností Lékařské společnosti ČLS JEP.
 • PPF vydává potvrzení po absolvování některé z částí programu a osvědčení pro ty, kteří absolvují úplné psychoterapeutické vzdělání.
 • K samostatnému vykonávání psychoterapie je nutné mít kromě psychoterapeutického vzdělání vysokoškolské magisterské vzdělání v některé pomáhající profesi (psychologie, medicína, adiktologie, dětská sestra, všeobecná sestra, arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, sociální práce, porodní asistentka, teologie). 

Pro práci ve zdravotnictví (kde je psychoterapie hrazena pojišťovnou) je v současné době kromě psychoterapeutického vzdělání podmínkou následující vzdělání:

 • medicína + atestace z psychiatrie (výjimečně z jiného oboru) + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie,
 • psychologie + atestace z klinické psychologie + funkční specializace (certifikovaný kurz) z psychoterapie.

Výcvik v psychodynamické psychoterapii

Výcvik je schválen Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro zdravotnictví a certifikován Českou asociací pro psychoterapii.

Výcvik je zaměřen na dynamiku komunity a skupinových dějů jak aktuální povahy, tak souvislostí s dětstvím, dospíváním či významnými událostmi života. Pracuje se s jevy, které se nazývají nevědomí, obrany, přenos a protipřenos, což jsou pojmy svojí povahou psychoanalytické. Součástí dějů jsou psychosomatické jevy, sny, krize, psychotraumata, ale také významné události pozitivní a nadějné.

Komunitní zkušenost

Výcvik probíhá ve společenství zpravidla dvou či tří výcvikových skupin. V komunitě se lidé setkávají během společných činností v průběhu celého dne. Organizovanou částí komunitního setkání jsou ranní komunitní sezení a večerní kluby. V komunitě probíhají některé aktivity, které patří jak do oblasti zkušenosti tak vzdělávání. Smyslem komunity je pěstování a reflexe života v lidských společenstvích.

Sebezkušenostní skupina

Skupinová zkušenost probíhá v malých skupinkách. Setkání jsou intimní a pro ostatní členy komunity uzavřená. Obsahují především postupné setkávání se sebou samým a s druhými lidmi.
Skupina pracuje s psychodynamickými postupy a metodami, setkáte se však i s prvky jiných škol a směrů(gestalterapie, arteterapie či terapie rodinné).
Sebezkušenostní část má za úkol:
a) sebepoznání, náhled a vhled do struktury osobního i rodinného vývoje, jeho potencí i patologie.
b) zrání a osobní růst
c) posílení vlastního "já"
d) hledání kapacit ke zvýšení sociální inteligence
e) zlepšení komunikačních dovedností
f) posilování odolnosti v sociální zátěži
g) konfrontace s vlastními symptomy a poruchami.
h) náhled do psychosomatických souvislostí
i) zkušenost s abreakcí, vhledem, učením a dalšími účinnými faktory psychoterapie.

Během výcviku se kromě vedoucích skupin setkáte také s psychoterapeuty, kteří Vám ukáží některé důležité psychoterapeutické techniky a postupy, které se provádějí v podobných nebo odlišných psychoterapeutických školách a přístupech.

Program zahrnuje mimo jiné:

 1. Práci se životopisnými údaji, jejich psychodynamickým významem a vlivem na současné mezilidské vztahy a psychické stavy.
 2. Interpersonální skupina je orientována na přenosové činitele, které ovlivňují běžné mezilidské vztahy.
 3. Práci s přenosem a protipřenosem v procesu skupinového a komunitního dění.
 4. Práce s reálnými vztahy ve skupině a komunitě.
 5. Práci se skupinovými jevy a zákonitostmi malé sociální skupiny.
 6. Edukaci komunikačních dovedností a jejich předpokladů, jako např. akceptace, kongruence, empatie, autentičnost, zvládání komunikačně obtížných situací, asertivní chování v atmosféře respektu a sociálního bezpečí.
 7. Komunita se využívá jako bazální společenství pro analýzu přenosu, protipřenosu a zdravého způsobu navazování a udržování vztahu, je rovněž testovacím prostředím psychoterapeutické práce ve skupině.
 8. Komunita slouží zároveň jako realitní testový prostor výcviku pro frekventanty i pro vedoucí výcviku.
 9. Klubová činnost obsahuje vzdělávací aktivity zábavné, relaxační, odpočinkové a společenské.
 10. Některé skupiny či komunity mohou využít pro ukotvení realitních faktorů komunitu k návštěvě rodinných příslušníků, či blízkých lidí frekventantů. 

Přihlášení na psychodynamický psychoterapeutický výcvik:

Přijetí uchazečů do výcviku - podmínky:

 1. Věk při nástupu do výcviku nejméně 23 let.
 2. VŠ vzdělání vhodné pro práci ve zdravotnictví (psycholog, lékař, adiktolog, dětská sestra, všeobecná sestra) nebo VŠ vzdělání v pomáhající profesi nebo maturita a práce v pomáhající profesi nebo studium VŠ humanitního nebo zdravotnického směru.
 3. Nepřítomnost zdravotních potíže a osobnostních rysů, které by znemožňovaly zdárně absolvovat podmínky psychoterapeutického vzdělávání.
 4. Úspěšné absolvování výběrového pohovoru, v němž.se posuzují osobnostní předpoklady a motivace uchazečů pro psychoterapeutickou práci a možnost využití získaných vědomostí a dovedností v profesní praxi.

Než se přihlásíte do výcviku, doporučujeme Vám přečíst si Pravidla pro psychodynamické výcviky, které začaly od roku 2024

K přihlášení je třeba poslat (na adresu PVŠPS, Ing. Kolková, Hekrova 805, 149 00, Praha 4, nebo e-mailem na kurzy@pvsps.cz):

 • přihlášku 
 • neformální životopis v rozsahu 5 stran. Neformální životopis je výhradním majetkem uchazečů a s jejich souhlasem do nich mohou nahlížet výcvikoví lektoři.

Termín přihlášení a otevření nového výcviku je uveden níže (u příslušného výcviku). Na základě Vaší přihlášky dostanete písemnou pozvánku k výběrovému pohovoru (poplatek za pohovor je 1000 Kč).

Po absolvování pohovoru budou uchazeči písemně informováni o přijetí/nepřijetí do výcviku.

Cena za sebezkušenostní číst výcviku za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 37 000 Kč. Roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

Informace: Ing. Kolková na e-mailu kurzy@pvsps.cz.

Aktuálně otevírané psychodynamické psychoterapeutické výcviky:

Psychodynamický výcvik

Vedoucí výcviku: budou oznámeni

Předpokládaný začátek:  bude oznámen, podzim-zima 2024-2025
Přihlášky (+životopis): do 30.4.2024

Informace si můžete stáhnout také ve formátu Wordu.