Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

Další běh bude probíhat od podzimu 2022 do jara 2023.

Leták s rozvrhem a přihláškou na běh 2019-2020.

Zveme účastníky psychodynamických výcviků PPF-PVŠPS a další kolegy, kteří se zajímají o skupinu a skupinovou psychoterapii na cyklus přednášek. Přednášky proběhnou v 9 blocích obvykle 1. nebo 2. sobotu (neděli) v měsíci od září 2019 do května 2020. Přednášet budou psychodynamicky zaměření odborníci (členové psychoanalytických společností a další odborníci). Změna programu vyhrazena. Přednášky jsou zařazeny do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů a lékařů a ohodnoceny kredity Asociace klinických psychologů (AKP) a České lékařské komory (ČLK).

Místo konání:

FAMU, Smetanovo Nábřeží 2, Praha 1 (místnost U1, 1. patro)

Časový rozvrh:

Většinou 1. nebo 2. sobota (neděle) v měsíci, 9.00 -16.45 hod.
1. přednáška: 9.00 – 10.30
2. přednáška: 10.45 – 12.15
3. přednáška: 13.30 – 15.00
4. přednáška: 15.15 – 16.45

Rozvrh:

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                                neděle    8. září 2019
1. Skupinový fenomén v psychoterapii – historické reminiscence 
2. Modely a účinné faktory skupinových psychoterapií
3. Terapeutická komunita – vznik a vývoj
4. Terapeutické komunity v ČR, závěrečná diskuse k 1. bloku
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

2. Teorie a praxe skupinové psychoterapie podle I. D. Yaloma       sobota   12. října 2019
1. Proč právě Yalom a jeho pojetí. Silná jedenáctka – účinné faktory.
2. Interpersonální učení – hybná síla změny. Skupinová soudržnost.
3. Terapeut a jeho role – základní úkoly
4. Práce ve skupině „teď a tady“
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.

3. Specifika individuální psychoterapie                                                 sobota   9. listopadu 2019
1. Základní zdroje materiálu v individuální psychoanalytické psychoterapii
2. Základní postoje terapeuta v individuální psychoanalytické psychoterapii (rovnoměrně rozložená pozornost, anonymita, neutralita, abstinence)
3. Základní vztahové postoje v individuální psychoanalytické psychoterapii (vzájemnost a asymetrie, ovlivňování a autonomie, sebeodhalování, legitimní uspokojení potřeb)
4. Přenos a protipřenos v dlouhodobé individuální psychoanalytické psychoterapii
MUDr. Dana Holubová

4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                          sobota   7. prosince 2019
1. Terapeutická skupina jako mikrokosmos. Jak pojímáme skupinu, jak jí sestavujeme, vybíráme její členy a získáváme je pro společnou práci. Co znamená být skupinovým terapeutem.
2. Život, vývoj a ukončování skupiny.Fáze vývoje skupiny a jejich typické projevy a znaky. Yalom, Bion, Peck.
3. Od přírody ke kultuře aneb normy, pravidla, úkoly a výzvy.
4. Komplikované a nečekaná situace.Praktická doporučení, situace obvyklé, komplikované a nečekané.
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                         neděle    12. ledna 2020
1. Neverbální techniky                       PhDr. Veronika Čermáková
2. Práce s tělem a pohybem              MUDr. Radana Syrovátková
3. Sociálně psychologické hry          PhDr. Oswald Schorm
4. Arteterapie                                       PhDr. Marie Lhotová                            

6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině            sobota      8. února 2020
1. Vymezení dynamiky skupiny, klíčové inspirace a vybrané koncepty (Foulkes, Bion, Tavistock, vztahová analýza)
Přenos ve skupině (Druhy přenosu, práce s přenosem, kazuistiky
2. Protipřenos (Vývoj pojetí, skupinová specifika, příklad)
Transparence a autenticita terapeuta.
3. Odehrání (agování), odpor ve skupině, projektivní identifikace, paralelní proces
4. Paralelní komunikace a vztahy, koalice, negativní terapeutická reakce, destruktivní skupinové procesy
PhDr. Martin Hajný, Ph.D

7. Specifické formy skupinové psychoterapie                                       sobota      3. října 2020   
1. Skupinová práce s dětmi                                       Mgr. Jan Kulhánek
2. skupinová práce se závislými                              MUDr. Petr Zahradník
3. skupinová práce s pacienty s psychózou            Mgr. Denisa Schucková
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti    Mgr. Lenka Zajícová

8. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině sobota      7. listopadu 2020  
1. Problematičnost problematického, vymezení pojmů, zdroje obtížnosti skupinových situací (vývojový aspekt, struktura a dynamika vztahů, specifické role ve skupině, protipřenosový aspekt)
Koalice a parakomunikace vs. koheze a otevřenost
Konflikt ve skupině, vývojové uvíznutí skupiny
PhDr. Martin Hajný, Ph.D.
2. Problematické role ve skupině (Monopolista, mlčící člen, ano-ale klient, horizontální přenosy)
Ukončování a předčasné končení, dropout
Paralelní proces a koncept antiskupiny
PhDr. Martin Hajný
3. Spoluvytváření problémového pacienta či skupiny terapeutem/terapeuty
Nezdary v terapeutické práci: variety důvodů, příznaky a důsledky
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.
4. Cokoli různé podle přání účastníků
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                     sobota      5. prosince 2020  
1. Panelová diskuse na téma „K čemu nám je výcvik ve skupinové psychoterapii“
Moderátor: Jiří Jakubů
Hosté: Martin Hajný, Michael Chytrý, Jan Šikl, Richard Zajíc

2. K čemu vůbec skupina a jak se v ní a z ní učit
Rozbor a diskuse nad vybranými ukázkami z filmu Miloše Formana Přelet nad kukaččím hnízdem
3. Etika psychoterapie: od ctnosti ke kýči a zase zpět
4. Závěr: společná diskuse/ téma vyhrazeno
PhDr. Jiří Jakubů, Ph.D.

Cena:

A) Frekventanti výcviku PPF-PVŠPS a PVŠPS:
celý cyklus                             7 200,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

B) Další zájemci:
jednotlivý blok                      1 200,- Kč
celý cyklus                             9 000,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

C) Další zájemci s poskytnutou slevou (členové ČSPAP, posluchači PPF, studenti VŠ, rodiče na RD, invalidní důchodci, důchodci):
jednotlivý blok                      1 000,- Kč
celý cyklus                             7 400,- Kč
V případě absence se poměrná částka nevrací.

Přihlášení:

Pošlete prosím přihlášku na e-mail [javascript protected email], nebo do e-mailu napište údaje v ní uvedené (Jméno, telefon, fakturační adresu (pokud potřebujete fakturu), údaje o zaplacení, do které skupiny zájemců patříte (případně přiložte doklad pro slevu – pouze další zájemci se slevou)).
Přihlášky a platby do naplnění kapacity.

Pokud chcete přijít pouze na jednotlivý blok (den), přihlaste se prosím předem na e-mail [javascript protected email] a uveďte své telefonní číslo a použijte ho jako specifický symbol, dostanete variabilní symbol pro platbu nebo můžete zaplatit na místě. Pokud patříte do skupiny C, pošlete prosím také doklad pro slevu.

Platba:

Číslo účtu: 3017104504/0600
Variabilní symbol: 7919
Specifický symbol: telefonní číslo
Prosím nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol

Dotazy ohledně podmínek absolvování teorie k výcviku: [javascript protected email]

Dotazy ohledně platby, faktury: [javascript protected email]

Případné změny programu budou uvedeny zde.

Na setkání se těší
PhDr. Hana Drábková a PhDr. Jiří Jakubů, PhD.
Za výcvikový výbor psychodynamického výcviku

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (jako náhrada za část zameškané teorie).

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.