Pravidla do roku 2012

Psychodynamický výcvik (pro výcviky, které začaly do roku 2012)

Leták ve formátu Wordu si můžete stáhnout zde.

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi.

Sebezkušenostní část i práce s klienty v rámci výcviku je možná pouze v prezenční formě (pokud nenastanou nějaké mimořádné okolnosti).

1. Sebezkušenostní část

Trvá zpravidla 5 let a obsahuje nejméně 500 hodin zkušenosti se sebou (obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu). Během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do čtyř několikadenních bloků, z nichž jeden bývá pětidenní, jeden třídenní a dva dvoudenní.
Tato část výcviku je zakončena způsobem, který určí vedoucí komunity.

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za rok až rok a půl.

Vedoucími výcviků jsou: Doc. PhDr. Jan Kožnar, PhDr. Václava Masáková, MUDr. Pavla Hellerová, PhDr. Karel Koblic, PhDr. Alena Paloušová, PhDr. Jiří Jakubů, PhDr. Hana Drábková, Mgr. Petr Voplatek, MUDr. Vanda Valentová, Mgr. Jaroslav Janský, Mgr. Petra Krylová, MUDr. Alexandra Kroupová, MUDr. Daniel Mago, Mgr. Jan Kulhánek, Mgr. Karolína Kotovská, PhDr. Jiří Broža a další.

Podmínkou přijetí do sebezkušenostního výcviku je alespoň středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné absolvování výběrového pohovoru (ve kterém se zjišťují zejména osobnostní předpoklady a motivace zájemce).

Pro výcviky začínající po roce 2012 platí nová pravidla, jejichž součástí je také individuální zkušenost v rozsahu 100 hodin. Doporučujeme Vám absolvovat alespoň nějaký počet hodin individuální zkušenosti. Informace najdete na stránce Pravidla od r. 2013.
Seznam individuálních výcvikových terapeutů najdete zde. Individuální terapeut není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho supervizorem.

2. Teorie

Obsahuje 380 hodin, které jsou rozděleny do dvou částí:

1. Obecná teorie (200 hodin). Absolventi vzdělání v pomáhajících profesích získali tuto část vzdělání během vysokoškolského magisterského studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod. Ostatní, kteří nemají takovéto vzdělání, jej mohou získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF.

2. Speciální teorie (180 hodin), která je v každé škole či směru odlišná. Naše výcviky jsou buď psychodynamické nebo daseinsanalytické.

Pro psychodynamické výcviky nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 h).
    Více informací zde.
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie (72 h)
    Více informací zde.
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (13 - 17 hodin).
    Podrobnosti najdete zde. 

Můžete si vybrat z těchto seminářů:

Rogersovská psychoterapie
Terapie zaměřená na tělo: Biodynamické masáže v psychoterapii, Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie, Terapie zaměřená na tělo, Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle,  Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním
Psychoterapeutické metody:
Komunikace:
Asertivita, Komunikační dovednosti, Komunikační techniky
Neverbální metody: Arteterapie, Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem, Práce s tělem v psychoterapii
Relaxační metody: Autogenní trénink, Relaxační techniky
Speciálně zaměřené semináře: Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie), Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Práce se stresem, Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Spiritualita Otců pouště - psychoterapeutické inspirace, Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie

Pro výcviky začínající po roce 2012 platí nová pravidla, jejichž součástí je systematická psychodynamická teorie. Pokud nemáte ještě absolvovanou teoretickou část výcviku, doporučujeme Vám navštěvovat tuto teorii. Informace najdete na stránce Speciální teorie.

Do speciální teorie započítáváme i dříve absolvované níže uvedené možnosti teorie:

a) Přednáškové víkendy v rámci PPF, a to každý měsíc, zpravidla poslední pátek a sobotu v měsíci. Jeden přednáškový víkend obsahuje 12 hodin, koná se devětkrát do roka (kromě prosince a prázdnin), za jeden rok tedy obsahuje 108 hodin. Kromě přednášek je možné v rámci přednáškového víkendu navštívit také cykly krátkých seminářů, jeden cyklus (1 semestr) obsahuje 8 hodin. V průběhu jednoho školního roku můžete navštěvovat více cyklů.

b) Seminář Lege artis postupy ve skupinové a komunitní psychoterapii, ve kterém je možné se naučit psychoterapeutickým postupům, dovednostem a zvládání typických a obtížných skupinových a komunitních situací. Tento seminář je daseinsanalyticky zaměřený. Je zpravidla dvouletý a obsahuje 80 hodin. Je vhodné jej začít až po absolvování dvou až tří let sebezkušenostního výcviku.

 

Teoretická část vzdělání je ukončena zkouškou. Více informací o zkoušce najdete zde.

Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail vycvik@pvsps.cz. Zkouška se koná jednou do roka nebo po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Základní literatura ke studiu:
Gabbard, G. O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F 2005
Howardová, S. Psychodynamická psychoterapie. Praha: Portál 2008
Kalina, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapii v praxi. Praha: Galén, 2005
McWilliamsová, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál 2015
Mikota, V. O ovlivňování duševních poruch. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995
Mitchel, S. A., Black, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton 1999
Prochaska, J. O. Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999
Titl, S. Psychoanalytická párová terapie. Praha: Portál, 2014
Vybíral, Z., Roubal, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. rozšířené a přeprac. vydání. Praha: Grada, 2006.
Yalom, I. D., Leszczc, M. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 100 hodin práce se supervizorem. Je možné ji absolvovat formou:
a) skupinové supervize (Váš případ se probírá ve skupině, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů),
b) individuální supervize (kde máte supervizora jen pro sebe). Individuální supervizi doporučujeme především pro ty kolegy, kteří v budoucnu nebudou vykonávat skupinovou psychoterapii nebo ji budou poskytovat v menší míře a soustředí se na psychoterapii individuální.
c) balintovské skupiny (vedené vedoucím uznávaným Balintovskou společností, balintovská skupina je zaměřena na problematiku vztahu pacienta a terapeuta, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů).
Supervizi je nutné absolvovat u jednoho supervizora, v případě dvou forem supervize maximálně u dvou supervizorů. Balintovskou skupinu (c) je nutné kombinovat s jednou z dalších forem supervize (a, b)., a to tak aby balintovská skupina neobsahovala více než třetinu celé supervize. Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci směru, v němž psychoterapeut absolvoval výcvik (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů, jenž je dále uveden (v případě zájmu Vám na ně poskytneme kontakty). Skupinovou supervizi a balintovskou skupinu může v případě dostatečného počtu zájemců PPF pomoci zorganizovat.
Doporučujeme začít se supervizí až po absolvování alespoň poloviny sebezkušenostního výcviku a vždy po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny (bez této dohody nebudou supervizní hodiny započítány). Kolegům, kteří již pracují psychoterapeuticky s klienty nebo pacienty, doporučujeme supervizi i dříve (po dohodě s vedoucím výcvikové skupiny). Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku.

Pro výcviky začínající po roce 2012 platí nová pravidla, jejichž součástí je vymezení psychoterapeutické práce, která je předmětem supervize. Doporučujeme Vám přečíst si tato pravidla a snažit se jim přiblížit. Informace najdete na stránce Pravidla od r. 2013.

Seznam supervizorů najdete zde. Supervizor není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho individuálním terapeutem.

Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů.
Skupinovou supervizi může v případě dostatečného počtu zájemců PPF pomoci zorganizovat.

Zakončení výcviku

Výcvik je ukončen závěrečnou prací a její obhajobou před výcvikovou komisí.
Obsahem práce je teoretické téma (z oblasti skupinové nebo individuální psychoterapiedle vlastního výběru) a kazuistika, v nichž absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.
Rozsah práce je 12 stran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).
Práce by měla obsahovat úvahu, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové nebo individuální psychodynamické psychoterapie a kazuistiku (skupiny nebo individuální psychoterapie). Kazuistika musí být podložena teorií. Práci doporučujeme konzultovat se supervizorem.

Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí. Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná výcvikovým výborem. Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým lektorem frekventanta.

Více informací o závěrečné práci a její obhajobě najdete zde.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku na e-mail [javascript protected email].

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení.