Psychodynamický výcvik - závěrečná práce a obhajoba

Závěrečná práce

Pro výcviky, které začaly do roku 2012:

Obsahem práce je
1. teoretické téma: úvaha, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové nebo individuální psychodynamické psychoterapie A
2. kazuistika:
skupinové psychoterapie
(skupina,  která se po určitou dobu pravidelně scházela (doporučeno po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny)) nebo
individuální psychoterapie (klient, který po určitou dobu pravidelně docházel na terapii (doporučeno který absolvoval minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci minimálně jednou týdně)).

V kazuistické části práce by mělo být uvedeno: délka terapie, počet hodin, frekvence setkávání, rámec terapie (v rámci zařízení, v soukromé praxi, místo konání, na doporučení koho apod.). Popis úvodní fáze (úvodní setkání – shrnutí a rozvaha, výběr členů do skupiny), základní a důležité údaje o klientovi (klientech). Popis průběhu terapie. Ukázka ze sezení. Popis závěrečné fáze (pokud byla terapie ukončena) nebo současné fáze s vyhlídkou do budoucna.
Kazuistika musí být podložena teorií. Měla by obsahovat také vlastní pocity terapeuta, vývoj terapeutického vztahu, vztahů ve skupině.
Doporučujeme použít kazuistiku, která byla předmětem supervize, a práci konzultovat se supervizorem.
Součástí práce je teoretická (stačí kratší) a kazuistická část.

Rozsah práce je 12 stran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).

Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky: Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: „ ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury ke zkoušce).

Práci je nutné odevzdat v jednom výtisku a elektronicky.
Společně s prací pošlete prosím potvrzení o absolvování sebezkušenostní části a supervize. Práci prosím neposílejte doporučeně.

Cena za podání závěrečné práce je 2 200 Kč.

Práci posoudí dva členové výcvikového výboru (kteří nebyli výcvikovým lektorem a supervizorem frekventanta). Výcvikový výbor rozhodne o: 1. přijetí práce, 2. přijetí práce s výhradami (s doporučením k přepracování), 3. nepřijetí práce (s nutností vypracovat novou práci, případně s doporučením další supervize). Povoleny jsou dva opravné pokusy.
Frekventant bude informován o výsledku posouzení práce do 1 měsíce od jejího odevzdání. V případě přijetí práce bude do 3 měsíců pozván k závěrečné obhajobě.

Pro výcviky, které začaly od roku 2013:

Obsahem práce je
1. teoretické téma: úvaha, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové nebo individuální psychodynamické psychoterapie A
2. kazuistika:
skupinové psychoterapie
(skupina, která se scházela po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny) nebo
individuální psychoterapie (klient, který absolvoval minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci minimálně jednou týdně)

V kazuistické části práce by mělo být uvedeno: délka terapie, počet hodin, frekvence setkávání, rámec terapie (v rámci zařízení, v soukromé praxi, místo konání, na doporučení koho apod.). Popis úvodní fáze (úvodní setkání – shrnutí a rozvaha, výběr členů do skupiny), základní a důležité údaje o klientovi (klientech). Popis průběhu terapie. Ukázka ze sezení. Popis závěrečné fáze (pokud byla terapie ukončena) nebo současné fáze s vyhlídkou do budoucna.
Kazuistika musí být podložena teorií. Měla by obsahovat také vlastní pocity terapeuta, vývoj terapeutického vztahu, vztahů ve skupině.
Doporučujeme použít kazuistiku, která byla předmětem supervize, a práci konzultovat se supervizorem.
Součástí práce je teoretická (stačí kratší) a kazuistická část.

Rozsah práce je 15 stran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).

Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky: Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: „ ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury ke zkoušce).

Práci je nutné odevzdat v jednom výtisku a elektronicky.
Společně s prací pošlete prosím potvrzení o absolvování sebezkušenostní části, supervize a praxe. Práci prosím neposílejte doporučeně.

Cena za podání závěrečné práce je 2 200 Kč.

Práci posoudí dva členové výcvikového výboru (kteří nebyli výcvikovým lektorem a supervizorem frekventanta). Výcvikový výbor rozhodne o: 1. přijetí práce, 2. přijetí práce s výhradami (s doporučením k přepracování), 3. nepřijetí práce (s nutností vypracovat novou práci, případně s doporučením další supervize). Povoleny jsou dva opravné pokusy.
Frekventant bude informován o výsledku posouzení práce do 1 měsíce od jejího odevzdání. V případě přijetí práce bude do 3 měsíců pozván k závěrečné obhajobě.

Obhajoba

Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná výcvikovým výborem. Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým lektorem frekventanta. Při obhajobě absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům. Komise hlasováním rozhodne, zda frekventant uspěl. V případě neúspěšné obhajoby doporučí komise přepracování práce, napsání nové práce, případně další supervizi. Obhajobu je možné opakovat nejvýše dvakrát.

Cena za obhajobu závěrečné práce před komisí je 3 300 Kč.