Řešené projekty

Křivka učení jako diferenciálně-diagnostický prediktor kognitivní poruchy u Parkinsonovy nemoci

Řešitel: Filip Havlík

Doba řešení: 2018 - 2019 s prodloužením do roku 2020

Číslo projektu: 18.0619.01

Deficit učení je jedním z non-motorických symptomů Parkinsonovy nemoci (PD). Nicméně křivka učení a indexy učení nebyly doposud extenzivně zkoumány jako potenciální prediktory mírné kognitivní poruchy u PD (PD-MCI). Cílem projektu bylo zjistit, zda lze křivku učení a indexy učení použít k detekci kognitivního deficitu u PD-MCI. Pro získání křivek učení a indexů učení byly administrovány verbální i neverbální paměťové testy zdravým kontrolám (HC), osobám s PD-MCI a osobám s PD bez kognitivního deficitu (PD-NC). Na základě porovnání těchto skupin se ukázal významný rozdíl pro verbální materiál v křivce učení a pro neverbální materiál byl nalezen index s vyšší diskriminační validitou než dosud zavedený index. Projekt tedy přináší nové proměnné využitelné v diagnostice kognitivního deficitu u PD.  

Výstupy projektu

Havlík, F., Dušek, P., Jech, R., Růžička, E., & Bezdíček, O. (2020, červenec 1-2). Brief Visuospatial Memory Test–Revised: Czech Normative Study in Young and Middle-Aged Adults. International Neuropsychological Society Virtual Event. https://www.the-ins.org/meetings/vc2020/