Přijímací řízení: Bc. studium Zdravotně sociální péče

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního oboru

Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomosti ze sociální práce v rozsahu základů společenských věd pro střední školy, dále z psychologie, filozofie a sociologie v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky mají tři části:

  1. část je písemná a obsahuje:

  • test obecných studijních předpokladů,
  • vědomostní test (základy společenských věd),
  • osobnostní dotazník.

 2. část je ústní a je zaměřena na:

  • orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
  • řešení modelového sociálního problému nebo situace,
  • posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2011/12 naleznete zde.

Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

a) test obecných studijních předpokladů. Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování.

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

les : strom = dům : ……

auto

město

sklep

chodník

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Kalokagathia je:

řecká bohyně lásky


jedno z nejstarších center vzdělanosti v Řecku


řecká idea spojení tělesné a duchovní výchovy


známá věštírna, kultovní centrum

Co znamená výraz asertivita:

tendenci urážet a ponižovat druhé lidi


komunikaci s nevědomými či nevidomými


jednostranné stanovisko za každou cenu


dovednost prosazovat vlastní názor, stanovisko nebo zájem

c) osobnostní dotazník. Poskytuje doplňující informaci k celkovému posouzení uchazeče.

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) řešení modelového sociálního problému nebo situace. Vytáhnete si popis jedné sociální situace a navrhnete, co byste jako zdravotně-sociální pracovník udělal/a.

Příklad: V domově pro seniory pracujete na pozici sociálního terapeuta. Máte za úkol vytvořit plán smysluplného trávení volného času 20 klientů, kteří v domově trvale žijí. Které faktory budete brát při tvorbě plánu v úvahu?

c) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis.

Doporučená literatura:
DRAPELA, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997
JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1999
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2005
ROKYTA, R., ŠŤASTNÝ, F.  Struktura a funkce lidského těla. Praha: Tigis, 2002.
DYLEVSKÝ. I. Somatologie. Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. Olomouc: Epava, 2000.
MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. Praha: Univerzita Karlova, 1994.

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634