Psychologie (NMgr.)

Navazující magisterské studium - prezenční

Projekt studia jednooborové psychologie na PVŠPS se opírá o čtyři hlavní pilíře:

  • Široce založené teoretické, výzkumné a metodologické zázemí studia.

a)  Stupeň obecných teoretických předpokladů oboru, ve kterém jsou studenti seznámeni s historickými filosofickými kulturními základy oboru v poměru k vědám antropologickým i přírodovědným
b)  Stupeň základních metod výzkumu kvalitativního a kvantitativního
c)  Stupeň specializovaného obeznámení se s vybranými metodami zkoumání

  • Studijní a sebezkušenostní komunita a sebepoznávací, seberozvojová a výcviková skupina.

Studenti tvoří během studia studijní komunitu, která je vedena odborným asistentem, komunitním vedoucím. Studijní komunita se zabývá
a) odbornými a s nimi souvisejícími osobními problémy v přímém vztahu ke studiu
b) plánováním a přípravou, organizací i odbornou reflexí a analýzou psychologické praxe, která se vykonává na odborných pracovištích, ve studentských týmech, dokumentací praxe i referovanou osobní zkušeností o ní.

  • Průběžné propojování teorie s praxí.

Studium je organizováno tak, aby studenti získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale jsou vedeni také k reálné zkušenosti a modelování podmínek a situací, ve kterých budou sami profesionálně působit a k vytváření vlastních projektů. Součástí studia je proto praxe na odborných pracovištích.

  • Antropologická východiska oboru.

Psychologie je v našem pojetí disciplínou celostně antropologickou. Dílčím biologickým, psychologickým, sociálním či kulturním skutečnostem je z celostního hlediska možné rozumět, nezkresleně a v plné míře je vyložit a smysluplně k nim přistupovat tehdy, pokud je pojímáme v neredukovanému celku lidské existence. Z toho vyplývá i naše kontextuální pojetí mezioborově týmové spolupráce, na niž především má studenty náš studijní program připravovat. Antropologická východiska jsou zastoupena filosoficky, psychologicky, přírodovědecky a socio-kulturně antropologicky.

Jsem uchazeč

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634