Zakladatelé a Akademická rada PVŠPS

Zakladatelé Pražské vysoké školy psychosociálních studií

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FFUK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, psychoanalytický výcvik. V současnosti výcvikový daseinsanalytik, výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, výcvikový supervizor. Člen prezidia Asociace klinických psychologů ČR, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP. Člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, České psychiatrické společnosti, Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.
Publikuje u nás i v zahraničí.

Doc. MUDr. Jaroslav Skála CSc.
Po 2. sv. válce založil první specializované oddělení pro léčbu alkoholismu a jiných návykových látek při Psychiatrické klinice UK v Apolináři. Propracoval speciální léčebný režim, který sestával ze skupinové psychoterapie, z bodového systému ve smyslu odměny a omezení, pracovní terapie, přednášek a kultury. Do programu zařadil manželskou a rodinnou terapii,  následnou péči – klub stabilizovaných pacientů Klus a vydávání časopisu jako léčebnou pomůcku.
Spolu s PhDr. Rubešem a PhDr. Urbanem založil v r. 1967 model vzdělávání v psychoterapii zvaný SUR, později jej doplnil o supervizi. V roce 1977 spolu s několika spolupracovníky založil Psychoterapeutický institut (od r. 1990 Pražský psychoterapeutický institut). V roce 1991 založil s doc. Růžičkou Pražskou psychoterapeutickou fakultu, která v roce 2001 získala statut vysoké školy – Pražské vysoké školy psychosociálních studií.
Doc. Skála se jako předseda Psychiatrické společnosti a později Společnosti pro návykové nemoci J. E. Purkyně účastnil mnoha vědeckých konferencí, kongresy a konference sám organizoval. Zemřel v roce 2007 ve věku 91 let. 

Arnoštka Maťová
Diplomovaná sociálně zdravotní pracovnice absolvovala Masarykovu státní školu zdravotní a sociální péče v Praze. Pracovala nejprve v Poradně duševní hygieny v protialkoholní poradně při Zdravotním úřadu hl. m. Prahy a od roku 1950 v Psychiatrické klinice na oddělení pro léčbu závislostí v Apolináři. Jako spolupracovnice doc. Skály se podílela na rozvoji léčebného programu, jejím hlavním zaměřením byl léčebný režim spolupráce s rodinou a zaměstnavateli pacientů, psychoterapeutické skupiny manželských párů, doléčování pacientů, sledování léčebných výsledků a zácvik kolegyň z jiných pracovišť. Stála u zrodu Pražské psychoterapeutické fakulty a Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

 MUDr. Eva Růžičková
Psychiatrička, psychoterapeutka, členka České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a lékařské komory ČR. Pracuje jako vedoucí psychiatr na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice ESET. Působila v PL Kosmonosy na interním oddělení a ženském oddělení. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v rogeriánském směru. Podílela se na vzniku Pražské vysoké školy psychosociálních studií v roce 2001.

 

Členové akademické rady

Doc. PhDr. Karel Balcar, CSc.

Psycholog a psychoterapeut, v letech 2006 až 2016 prorektor pro vědu a výzkum na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Po absolvování středoškolského vzdělání v oboru mezinárodních vztahů, základní vojenské služby a několika krátkodobých zaměstnání vystudoval psychologii (FF UK v Praze, University of Illinois, University of Denver) a věnoval se výzkumně psychologii osobnosti a emocí v Československé akademii věd u prof. Vl. Tardyho, multivariační metodologii zkoumání osobnosti a psychologického měření u prof. R. B. Cattella, rodinné interakci a rodinné terapii u doc. J. Langmeiera, psychogenezi a léčbě bolesti v Ústavu normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK, existenciálním zdrojům zdraví a zvládání stresu na katedře psychologie FF UK, na 3. LF UK a v PVŠPS.
Klinicky pracoval v ILF Praha a ve VFN Praha, v současnosti v Psychoterapeutické a psychosomatické klinice ESET, se zaměřením na diagnostiku a psychoterapii s dětmi, s dospělými a s rodinami, ponejvíce u pacientů se somatickými a psychosomatickými onemocněními a s traumatickými, úzkostnými a vztahovými poruchami. Do české klinické a vzdělávací praxe zavedl několik nových psychodiagnostických metod a psychoterapeutických přístupů.
Je autorem či spoluautorem monografií a výzkumných studií z oblastí psychologie osobnosti, psychoterapie a rodinné terapie, psychosomatiky, psychologické diagnostiky a měření a podílí se na vysokoškolském a postgraduálním vzdělávání v obecné, klinické a fyziologické psychologii a patopsychologii, psychosomatice, psychoterapii, rodinné terapii a výzkumné metodologii. Vede výcvikové akce v psychoterapeutických metodách, v praktických postupech zvládání stresu a řešení osobních a interpersonálních problémů.

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
Více než 15 let pracoval jako vědecký pracovník na Pedagogické fakultě UK. Od poloviny osmdesátých let pracuje také jako psychoterapeut, převážně na klinice ESET. Psychoterapeutický výcvik u MUDr. Mrázka. Zakládá daseinsanalytickou společnost, kterou vede. Tato uplatňuje fenomenologii v psychoterapii. Členem několika zdejších i zahraničních vědeckých společností. Spolu s Doc. Růžičkou vypracovali jako první komunitně skupinovou daseinsanalýzu, ve které také provádějí výcvik a další teoretické a supervizní vzdělávání. Je členem Akademické rady PVŠPS, podílí se na jejím vědeckém i vzdělávacím programu.  Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuje na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset od r. 1995. Publikuje u nás i v zahraničí.

MUDr. Olga Dostálová, CSc.
Kancléřka PVŠPS. Podílela se na založení Pražské vysoké školy psychosociálních studií v roce 2001 a do roku 2006 byla prorektorkou pro studium. 7 let pracovala na katedře sociální práce FFUK společně s PhDr. Šiklovou. Pracovala 35 let ve FN Motol na radioterapeutickém oddělení. Má specializaci I.stupně v radiodiagnostice, specializaci II.stupně v radioterapii, specializaci pro psychoterapii ve svém oboru. Jako první tehdy v Československé republice  zavedla psychoterapii do onkologie jako podpůrnou léčbu (od r.1970). Vyškolila se v hypnoterapii u prof.PhDr. Kratochvíla, Dr.Sc. v Kroměříži, dále se zúčastnila školení v bálintovských skupinách u doc. MUDr. Skály. Zúčastnila se v praktické části  výzkumu nádorové vakcíny ve spolupráci s mikrobiologickou laboratoří prof. MUDr. Kubelky. Kandidaturu obhájila na téma Imunoglobiny u zhoubných nádorů. Účastnila se výzkumu v oblasti epidemiologie zhoubných nádorů v kolektivu bratislavského epidemiologa doc. MUDr. Pleška, Dr.Sc. napojeného na mezinárodní spolupráci. V r.1968-69 psala pravidelně populárně vědecké články z různých oborů do časopisu Volkszeitung. S nástupem normalizace byla tato činnost zastavena.
Publikovala 50 odborných článků z oblasti chemoterapie zhoubných nádorů, radioterapie nádorových i nenádorových chorob, imunoterapie, psychoterapie. Kandidátská práce vyšla ve 4 článcích v odborném časopise Neoplasma.

Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc. 
Je členem akademické rady Pražské vysoké školy psychosociálních studií od roku 2014, od ledna 2015 vedoucí Oddělení vědy a výzkumu PVŠPS. Od října roku 2016 prorektor pro vědu a výzkum na PVŠPS. Vystudoval psychologii na Filosofické fakultě UK, aspiranturu absolvoval v oddělení psychologie PÚ JAK ČSAV (školitel: Zd. Helus; samozvaní mentorové: disidenti J. Kalous, V. Kulič, Z. Novák). Pracoval postupně ve Výzkumném ústavu odborného školství, v Psychologickém ústavu FF UK a na katedře kulturologie FF UK. Habilitoval se z oboru sociální psychologie na Fakultě sociálních studií MU. Sociální psycholog, metodolog a výzkumný pracovník. Je autorem nebo spoluautorem studií věnujících se problematice hodnot, morálky, kvality života a meziskupinových vztahů. Na PVŠPS vyučuje kursy psychologie osobnosti, metodologie a statistiky a současně pracuje v oddělení vědy a výzkumu. Mezi jeho časté aktivity patří poskytování metodologických a statistických konsultací studentům, pedagogům i vědeckým týmům. Kromě PVŠPS působí v současnosti rovněž na Pedagogické fakultě UK a na Filosofické fakultě téže university. Na PedF UK je členem týmu řešícím problematiku legitimizace sociálních a ekonomických nerovností v naší společnosti prostřednictvím stereotypů a předsudků. Na FF UK vyučuje základní kurs sociální psychologie.

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Je členkou akademické rady Pražské vysoké škole psychosociálních studií od roku 2003. Filosofka, fenomenoložka. Kromě PVŠPS přednáší na Pedagogické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Oddělení filosofie a etiky, a na Husitské teologické fakultě UK, kde je zároveň vedoucí Katedry filozofie. V roce 2006 získala profesuru v oboru kinantropologie. Zabývá se tématy jako pohyb, pravda jako neskrytost (aletheia), tělo a tělesnost a filosofií sportu. Je ceněnou autorkou stěžejních textů z oblasti filosofických základů kinantropologie a autorkou řady monografií. Pravidelně přednáší na zahraničních univerzitách především v Německu.

Doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Prorektor pro studium na PVŠPS. Po studiu na střední průmyslové škole spojové techniky, vystudoval na filosofické fakultě University Karlovy v Praze obor filosofie a psychologie. Rigorózní řízení zakončil na katedře filosofie, habilitoval v oboru pedagogika. Po studiích začal působit na katedře pedagogiky a v průběhu následujících let přednášel obecnou pedagogiku, obecnou psychologii, sociologii výchovy a sociální psychologii. Již v době studií se v sedmdesátých letech účastnil bytových seminářů, věnovaných převážně filosofickým tématům. Vždy jej přitahovala metodologie vědy a mezipředmětové vztahy, zvláště formování hraničních a tzv. aplikovaných věd. Svůj zájem věnoval souboru humanitních disciplín, od osmdesátých let minulého století se zaměřil i na problematiku psychoterapie. Před listopadem 1989 se účastnil i Balintovských supervizních skupin. Po listopadu 1989 přednášel filosofii výchovy, filosoficky koncipované základy evropské vzdělanosti, sociální psychologii a sociologii výchovy. Orientoval se na otázky sociální patologie se zaměřením na děti a dospívající mládež. Účastnil se školení učitelů a jejich supervizního výcviku, přednášel témata na pomezí filosofie a psychologie jak na Pražské psychoterapeutické fakultě, tak na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Je členem výboru Společnosti pro fenomenologickou filosofii a psychoterapii.

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D.
Lékař psychiatr, atestace z psychiatrie, absolvent studia jednooborové psychologie na FFUK, absolvoval výcvik SUR a v Německu psychoanalytický výcvik. Členem akademické rady PVŠPS od roku 2001, vyučuje psychosomatiku, psychopatologii a psychoanalýzu, přednáší na Pražské psychoterapeutické fakultě a na fakultě humanitních studií v Praze. Člen KAN, pro členství a politické angažování po r. 1968 potíže z politických důvodů. Do r. 1977 pracoval v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice, po emigraci do NSR pracoval v Dr. Heines Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Bremen, v Universitní nemocnici Tiefenbrunn, na katedře psychoterapie a psychosomatiky Düsseldorf, do roku 1996 byl primářem Psychosomatické kliniky Isny. Od r. 1996 vedoucí oddělení pro léčbu poruch příjmu potravy a hraničních osobností na Psychosomatické klinice Bergieshuebel u Drážďan. Výcvikový terapeut a supervizor v psychoanalýze a skupinové psychoterapii, výcvikový terapeut bálintovských skupin.

prof. PhDr. Jan Vymětal, CSc.
Klinický psycholog a zejména psychoterapeut - 2O let  klinické praxe, vedení psychoterapeutického  vzdělávání, mezinárodní výzkum psychoterapie (zvláště ve  spolupráci s univerzitou v Řezně), zakládající člen  Kabinetu psychoterapie FVL PK Univerzity Karlovy atd. V letech 2002 – 2005 člen Vědecké rady 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, v letech 1999 – 2006 člen oborové rady studijného programu Klinická Psychologie na FF UK v Praze, v současné době člen oborové rady studijního programu Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. LF UK v Praze. V letech 1998 - 2008 přednosta Ústavu pro humanitní studia v lékařství 1. lékařské fakulty UK. Na PVŠPS působí jako člen akademické rady od roku 2006.

O škole

Chci být informován

„Starost o druhé lidi je
  starostí o sebe i o svět.“

PVŠPS, s. r. o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4 – Háje
E-mail: info@pvsps.cz
Telefon: 267 913 634