Závěrečná zkouška/kolokvium a obhajoba kazuistiky PVŠPS

Psychodynamický výcvik PVŠPS

Závěrečná práce

Obsahem práce je kazuistika, v níž absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.
1. skupinové psychoterapie (skupina,  která se po určitou dobu pravidelně scházela (po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny))
nebo 
2. individuální psychoterapie (klient, který po určitou dobu pravidelně docházel na terapii (který absolvoval minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci alespoň 1x týdně)

Rozsah práce je 15-20 normostran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).

Smyslem psaní práce je prokázat schopnost sebereflexe v kontextu terapeutického vztahu a reflexe psychodynamiky klienta.

Doporučená struktura kazuistiky

 • Jak byl klient obeznámen s tím, že terapeutická spolupráce bude předmětem kazuistiky?
  Rámec psychoterapie (institucionální kontext, celková délka terapeutického procesu, frekvence sezení/skupinových setkání, kontrakt, setting)
 • Základní anamnestické údaje o klientovi (velmi stručně, anonymizovaně – inspirace viz VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL, ed. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010, s. 422‑429. ISBN 978-80-7367-682-7.
 • Indikace k psychoterapii. Případně výběr členů do skupiny.
 • Motivace klienta k psychoterapii (objednávka), symptomy.
  Navázání pracovní aliance, iniciální setkání, průběh dalších setkání, psychodynamické hypotézy o procesu.
 • Stručné zachycení terapeutického procesu (hlavní témata a linie, použité terapeutické metody a postupy, reflexe vlivu jiných než psychodynamických přístupů, mechanismus změny, účinné faktory).
 • Rozčlenění procesu do jednotlivých fází.
 • Zhodnocení vývojových potřeb a deficitů klienta. Vnitřní konflikty klienta.
 • Analýza přenosových fenomenů a obranných mechanismů.
 • Spolupráce se supervizorem – její přínos pro terapeutický proces.
  Krátká ukázka z jednoho nebo dvou sezení s doslovným záznamem interakcí (verbálních i neverbálních) včetně nahlas nevyslovených úvah a pocitů terapeuta (průběžná sebereflexe), typy intervencí a jejich časování.

Kazuistika musí být podložena teorií. Doporučujeme použít kazuistiku, která byla předmětem výcvikové supervize alespoň ve 3 sezeních v různých fázích terapie.
Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky:

Titulní strana má mít oficiální vzhled např. dle: https://ftvs.cuni.cz/FTVS-2288-version1-dp_vzor_titulni_listy_2019.pdf

Při citacích z literatury je nutné dodržovat citační normu ČSN ISO 690:2011 (podrobně viz  https://www.iso690.zcu.cz/index.html).

Práci je nutné odevzdat v elektronické podobě na obvyklém nosiči/e-mailem minimálně 2 měsíce před termínem zkoušky. Práci čtou 2 členové komise, kteří mají měsíc na vyjádření, zda bude práce přijata – přijata s výhradami – nepřijata.

V případě nepřijetí komise svůj závěr písemně zdůvodní. V případě přijetí s výhradami pošle komise kazuistiku frekventantovi zpět se stručnými připomínkami, co je třeba přepracovat. Finální podobu kazuistiky musí mít komise měsíc před termínem zkoušky.
Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí jako součást zkoušky. Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná výcvikovým výborem. Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým lektorem frekventanta.

Obhajoba

Jména komisařů zašle před uskutečněním zkoušky vedoucí programu na rektorát školy prostřednictvím tajemnice ke schválení. Stejně tak komise informuje o výsledcích závěrečné zprávy studijní odd.
Při obhajobě absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům. Komise hlasováním rozhodne, zda frekventant uspěl. V případě neúspěšné obhajoby doporučí komise přepracování práce, napsání nové práce, případně další supervizi. Novou obhajobu lze opakovat v po dohodě se studijním oddělením PVŠPS nejdříve po půl roce od obhajoby předchozí. Případná třetí (a event. další) obhajoba je v případě opětovného neúspěchu vykonána u jiné komise. Po 3 nezdarech komise vypracuje zprávu, ve které vysvětlí důvody nezdaru na rektorát školy. 

POŠLETE PROSÍM VŠE NAJEDNOU (=V 1 EMAILU) A U VŠECH MATERIÁLŮ UVEĎTE SVÉ JMÉNO – AŤ JSOU IDENTIFIKOVATELNÉ. DĚKUJEME.
Dál pak vyčkejte na potvrzení přijetí kazuistiky,  pozvánku ke zkoušce a vyzvání k platbě s přiděleným v.s.

Zakončení výcviku pro výcviky započaté rokem 2013 včetně – zkouška s obhajobou práce

K závěrečné zkoušce s obhajobou práce se můžete přihlásit po odevzdání kazuistiky, absolvování a uzavření všech částí výcviku a praxe (pro výcviky, které začaly v roce 2013 a dále) na e-mail  [javascript protected email] .

Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena za podání práce a její obhajobu před odbornou komisí je stanovena na 4.000 Kč/os.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS osvědčení.

Zakončení výcviku pro výcviky započaté do roku 2012 včetně – kolokvium

Pro výcviky začínající do r. 2012 včetně je výcvik zakončen kolokviem. Jeho obsah koresponduje s okruhy, které platí pro zkoušku k výcvikům začínajícím rokem 2013 včetně.

ČLENOVÉ ZKUŠEBNÍ KOMISE

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE/KOLOKVIU

Přihlášku prosíme odešlete na adresu: [javascript protected email]

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE/KOLOKVIU