Okruhy k závěrečné zkoušce/kolokviu PVŠPS

Psychodynamický výcvik PVŠPS

Ke stažení zde.

Cílem zkoušky je ověřit, zda je adept ochotný a schopný o předložené problematice psychologicky přemýšlet, zda má základní přehled o teoretických východiscích a terminologii a zda umí propojovat teorii s praxí. Cílem zkoušky není zjistit, zda se adept naučil citovat nazpaměť z doporučené literatury.

OBECNÁ ČÁST

1. Historický vývoj psychoanalýzy a psychodynamických směrů (Freud, Egopsychologie, Self psychologie, vývoj psychoanalýzy do současnosti). Základní modely práce se skupinou, komunita

 • komunita jako léčebné společenství (Bijon, Foulkes, Jones; SUR: Kratochvíl, Růžička, Kalina…)

2. Eklektický a integrativní přístup, rámec psychoterapie

 • využití dalších PST přístupů v psychodynamické PST
 • současná PST

3. Účinné faktory terapie, iatrogenní faktory PST

 • obecné faktory, specifické a extrateraeutické faktory, účinné faktory skupinové terapie a komunit

4. Indikace, kontraindikace k jednotlivým psychoterapeutickým přístupům, individuální, skupinové psychoterapii, k různým postupům léčby

 • sestavování skupiny, matching, přibírání nových členů, odchod člena skupiny, skupina otevřená, uzavřená, strukturovaná, nestrukturovaná, velká skupina (large group), tematická skupina, samořídící skupina
 • indikace k různým formám PST, k souběhu IND a SK PST
 • 1. inteview

5. Role klientů a terapeuta ve skupině a individuální terapii, práce „tady a teď“, úkoly individuálních a skupinových terapeutů

 • role 2 terapeutů, 1 terapeut, role ostatních členů skupiny, model rodiny
 • vzorce interpersonálního chování, náhled, odpor

6. Psychoterapeutický proces v individuální a skupinové psychoterapii

 • vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny, skupinová pravidla (příprava, sestavování skupiny, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)

7. Vztah klienta a terapeuta v psychodynamické psychoterapii, přenos, protipřenos v individuální psychoterapii

8. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině (přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině, podskupiny, koalice, konflikty)

9. Obranné mechanizmy

 • znalost terminologie a principů u primárních a sekundárních obranných mechanismů (krajní stažení se, popření, omnipotentní kontrola, krajní idealizace a znehodnocení, projekce, introjekce, projektivní identifikace, štěpení já, somatizace, odehrávání a sexualizace, krajní disociace, vytěsnění, regrese, izolace afektu, intelektualizace, racionalizace, moralizování, oddělování, odčinění, obrácení proti sobě, přesunutí, reaktivní formace, obrácení v opak, sublimace, humor)

10. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině

 • monopolista, mlčící klient, nudný klient, klient, který si stále stěžuje a odmítá pomoc, propuknutí psychózy během terapie, klient s obtížným charakterem (schizoidní, hraniční, narcistní klient)

11. Využití technik v rámci skupinové (individuální) psychoterapie

 • psychodrama, psychogymnastika, arteterapie, muzikoterapie, relaxace, sociálně psychologické hry, nácvik sociálních dovedností (asertivita, žádost, přijímání kritiky, odmítání), práce s tělem, další neverbální techniky

12. Vznik, vývoj a specifika terapeutických komunit, TK v širším a užším smyslu

 • komunita: Apolinář,  Lobeč … SUR
 • společenství, demokratické ideály – Maxwell Jones, kultura „omezené demokracie“, rozvoj potenciálu člověka, úzdrava a nový životní styl
 • pravidla, normy, strukturovaný program, rituály

13. Osobnost terapeuta jako psychoterapeutický nástroj a principy psychoterapeutické práce

 • kontinuální vzdělávání, osobnostní růst terapeuta ve výcviku a po něm, supervize, syndrom vyhoření, sebepéče psychologa (duševní hygiena)

14. Základní etické principy (abstinence, neutralita, anonymita), etická dilemata a způsob jejich řešení

 • etické principy podle etického kodexu Evropské psychoterapeutické společnosti (Prohlášení etických zásad EAP): odpovědnost, kompetence, morální a právní normy, důvěrnost, zájmy klienty, profesní vztahy, veřejná prohlášení, diagnostické postupy, výzkum
 • problematika duálních vztahů v psychoterapii a výcviku.
 • etická pochybení a jejich řešení.

 

SPECIÁLNÍ ČÁST

1. Psychodynamický model osobnosti

 • Freud – topografický a strukturální model osobnosti
 • Hartmanův egopsychologický přístup
 • model Margret Mahlerové
 • Kleinovsko-Bionovský model podle Melany Kleinové
 • nezávislá škola britské psychoanalýzy: Balint, Fairbairn, Winnicott
 • Kohut – selfpsychologie
 • Kernberg – vývojová teorie
 • interpersonálně-relační přístup: Sullivan, Mitchell
 • Bowlbyho model teorie attachementu
 • základní obeznámenost s teorií a terminologií

2. Úzkostné a depresívní poruchy, afektivní poruchy podle MKN

 • základní obeznámenost s teorií a terminologií

3. Poruchy osobnosti

 • základní obeznámenost s teorií a terminologií

4. Psychotické poruchy a OCD

 • základní obeznámenost s teorií a terminologií

5. Psychosomatické poruchy

 • srovnání historického a současného pojetí psychosomatiky: základní obeznámenost s teorií a terminologií: specifické a nespecifické pojetí psychosomatických onemocnění, Franz Alexander, Helena Flanders Dunbar, Friedmann + Rosenman – osobnost typu A, B, C, (D), alexitymie, hopelessness-helplessness, teorie životních událostí, copingové mechanismy,  compliance a adherence
 • současné pojetí psychosomatických poruch: bio-psycho-sociálně-spirituální model

6. Terapeutická komunita, psychoterapie u klientů závislých na návykových látkách, gambling, „moderní závislosti“ - závislost na internetu (sociálních sítích, PC hrách)

 • diagnostika a léčba závislostí, individuální terapie, skupinová terapie a léčba v terapeutické komunitě
 • harm reduction

7. Práce s dětmi, psychoterapie dětí a dospívajících, práce s rodinou

8. Vztah psychoterapie a psychofarmakologie

 • základní farmakologické dělení, hlavní účinky a nežádoucí účinky farmak
 • využití farmakologie v psychoterapii, spolupráce s psychiatrem
 • nejistoty kolem užívání léků na straně klienta i terapeuta

 

Doporučená literatura

ARGELANDER, Hermann. Prvé interview v psychoterapiiVydavateľstvo F, 1998.
BALDWIN, Michele. Osobnost jako terapeutický nástroj. Brno: Cesta, 2013. ISBN 978-80-7295-152-9.
BREMS, Christiane. Dětská psychoterapie a poradenství: komplexní průvodce. Přeložil Barbara ULRICH. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-510-8.
DUHRSSEN, Annemarie. Biografická anamnéza z hlbinne-psychologického aspektu. Vydavateľstvo F, 1998.
FONAGY, Peter a Mary TARGET. Psychoanalytické teorie: perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-993-3.
FREUD, Anna. Já a obranné mechanismy. Praha: Portál, 2006. Spektrum (Portál). ISBN 80-7367-084-4.
HONZÁK, Radkin. Psychosomatická prvouka. V Praze: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-912-4.
CHVÁLA, Vladislav a Ludmila TRAPKOVÁ. Rodinná terapie a teorie jin-jangu. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-391-8.
KALINA, Kamil. Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada, 2008. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2449-2.
KALLWASS, Angelika. Syndrom vyhoření v práci a v osobním životě. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-299-7.
KOCOUREK, Jiří. Horizonty psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 3., dopl. vyd. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-347-8.
MCWILLIAMS, Nancy. Psychoanalytická diagnóza: porozumění struktuře osobnosti v klinickém procesu. Přeložil Hana DRÁBKOVÁ. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0943-0.
MENTZOS, Stavros. Přehled psychodynamiky: funkce psychických poruch. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0018-5.
PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy: průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. Psyché (Grada). ISBN 80-7169-766-4.
RŮŽIČKA, Jiří, ed. Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. V Praze: Triton, 2011. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-467-4.
RŮŽIČKA, Jiří. Meze a přesahy individuální, skupinové a rodinné terapie, in: RŮŽIČKA, Jiří a Jaroslav SKÁLA. Psychoterapie III: sborník přednášek. Praha: Triton, 1994. ISBN 80-85875-02-0. (str. 141-160)
SANDLER, Joseph, Christopher DARE a Alex HOLDER. Pacient a analytik: Základní pojmy klinické psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1994. Psychoanalýza. ISBN 80-901601-2-3.
SANNWALD, Renate, Michael SCHULTE-MARKWORT a Franz RESCH, ed. Psychoterapeutické dovednosti. Přeložil Petr BABKA. Brno: Emitos, 2015. ISBN 978-80-87171-45-5. (kapitola o farmakologii)
TRAPKOVÁ, Ludmila a Vladislav CHVÁLA. Rodinná terapie psychosomatických poruch: rodina jako sociální děloha. Vydání třetí. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-0523-4.
TITL, Slavoj. Psychoanalytická párová terapie. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0701-6.
VINAŘ, Oldřich. Psychofarmaka: minimum pro praxi. Praha: Triton, 1999. Levou zadní. ISBN 80-85875-99-3.
VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. Psyché (Grada). ISBN 80-247-0723-3.
YALOM, Irvin D. a Molyn LESZCZ. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Vydání třetí, v Portále druhé. Přeložil Hana DRÁBKOVÁ, přeložil Martin HAJNÝ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1073-3.
WEISS, Petr. Etické otázky v psychologii. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-845-6.
Prohlášení etických zásad EAP (Evropská psychoterapeutická asociace). Dostupné z: https://www.dropbox.com/s/dlukmeblc8l3q8q/eticke-zasady-eap.pdf?dl=0

 

Další zájmová literatura k doplnění
BECKER, Christina. Jádro věci: individuace jako etický proces. Brno: Emitos, 2007. ISBN 978-80-903715-8-3.
DANZER, Gerhard. Psychosomatika: celostný pohled na zdraví těla i duše. Vyd. 2. Přeložil Renata HÖLLGEOVÁ. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-718-3.
LEVENSON, Hanna. Krátká dynamická psychoterapie. Přeložil Helena HARTLOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1012-2.
FALEIDE, Asbjørn O., Lilleba B. LIAN a Eyolf Klæboe FALEIDE. Vliv psychiky na zdraví: soudobá psychosomatika. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-2864-3.
FREDERICKSON, Jon. Psychodynamická psychoterapie: jak dobře naslouchat. V Praze: Triton, 2004. ISBN 80-7254-414-4.
GABBARD, Glen O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia, Vydavateľstvo F, 2005. ISBN 80-88952-29-8
GELDARD, Kathryn a David GELDARD. Dětská psychoterapie a poradenství. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-476-2.
GUGGENBÜHL-CRAIG, Adolf. Nebezpečí moci v pomáhajících profesích. Vyd. 2. Přeložil Petr PATOČKA. Praha: Portál, 2010. Spektrum (Portál). ISBN 978-80-7367-809-8.
HOWARD, Susan. Psychodynamická psychoterapie. Praha: Portál, 2008. Stručný přehled. ISBN 978-80-7367-455-7.
KALINA, Kamil. Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, 2015. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4331-8.
KALINA, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4361-5.
THOMÄ, Helmut a Horst KÄCHELE. Psychoanalytická praxe. Praha: Pallata, c1996. ISBN 80-901710-3-6. Díl I., II.
KOCOUREK, Jiří. Horizonty psychoanalýzy. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1992.
KOCOURKOVÁ, Jana. Dítě v psychoterapeutickém procesu, in: RŮŽIČKA, Jiří a Jaroslav SKÁLA. Psychoterapie III: sborník přednášek. Praha: Triton, 1994. ISBN 80-85875-02-0.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 3., dopl. vyd. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-347-8.
MAGO, Daniel. Vývin psychoterapeutického vzťahu v hlbinnej psychoterapii z historického a teoretického hľadiska. Psychiatria, 13, 2006, č. 3-4, s. 106-111. Dostupné z: http://www.psychiatria-casopis.sk/files/psychiatria/3-4-2006/PSY34-2006-cla4.pdf
LANYADO, Monica a Ann HORNE. Psychoterapie dětí a dospívajících - psychoanalytický přístup. Praha: Triton, 2005. ISBN 80-7254-568-X.
LEVENSON, Hanna. Krátká dynamická psychoterapie. Přeložil Helena HARTLOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1012-2.
LINDSAY, Geoff. Etika pro evropské psychology. V Praze: Triton, 2010. Psyché (Triton). ISBN 978-80-86471-37-2.
MAGUA, Martin. Moderní psychoanalytická párová terapie zaměřená na porozumění párům v krizi, Psychoanalýza dnes, 2017-11-14, Dostupné z: http://psychoanalyzadnes.cz/2017/11/14/moderni-psychoanalyticka-parova-terapie-zamerena-na-porozumeni-parum-v-krizi/
MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0180-9.
MENTZOS, Stavros. Dynamika duševní nemoci. Praha: Portál, 2005. Spektrum (Portál). ISBN 80-7178-992-5.
MIKOTA, Václav. Alkohol v psychoanalýze: Několik poznámek k psychoterapii v psychiatrii. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995. Psychoanalýza. ISBN 80-901601-4-X.
MIKOTA, Václav. Známe dobře zdravý sexuální vývoj u obou pohlaví? in: Psychoterapie IV., sborník přednášek, Triton 1995
MITCHELL, Stephen A. a Margaret J. BLACK. Freud a po Freudovi: dějiny moderního psychoanalytického myšlení. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-029-7.
PLHÁKOVÁ, Alena.  Vztahová psychoanalýza, Vztahová psychoanalýza - Časopis Psychoterapie FSS MUNI, 2013: 163–171, zdroj:  http://psychoterapie.fss.muni.cz/files/field_files/article/290/vztahova_psychoanalyza_plhakova.pdf
PONĚŠICKÝ, Jan. Neurózy, psychosomatická onemocnění a psychoterapie. 3. vyd. V Praze: Triton, 2012. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-547-3.
PONĚŠICKÝ, Jan. Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky: souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí. 2., dopl. vyd. Praha: Triton, 2014. ISBN 978-80-7387-804-7.
PONĚŠICKÝ, Jan. Úvod do moderní psychoanalýzy. 2. vyd. V Praze: Triton, 2012. ISBN 978-80-7387-548-0.
SANNWALD, Renate, Michael SCHULTE-MARKWORT a Franz RESCH, ed. Psychoterapeutické dovednosti. Přeložil Petr BABKA. Brno: Emitos, 2015. ISBN 978-80-87171-45-5.
RŮŽIČKA, Jiří. Ego-analýza: kritická studie. Praha: Triton, 2010. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-398-1.
RŮŽIČKA, Jiří, ed. Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. V Praze: Triton, 2011. Psyché (Triton). ISBN 978-80-7387-467-4.
RŮŽIČKA, Jiří. Oidipův osud a Oidipův komplex. in: RŮŽIČKA, Jiří a Jaroslav SKÁLA. Psychoterapie III: sborník přednášek. Praha: Triton, 1994. ISBN 80-85875-02-0.
KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 3., dopl. vyd. Praha: Galén, c2005. ISBN 80-7262-347-8.
SOUKUP, Jan. Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0607-1.
ŠIROKÝ, Hugo. Meze a obzory psychoanalýzy. Praha: Triton, c2001. ISBN 80-7254-164-1.
TITL, Slavoj. Terapeut, jedinec a pár v psychoanalytické terapii (referát přednesený na 12. psychoanalyticko-psychoterapeutickém sympoziu 8.-10. září 2005 v Opočně), Dostupné z: http://www.iapsa.cz/stary/ARTICLES/Titl2005Terapeut.pdf
TRESS, Wolfgang, Johannes KRUSSE a Jürgen OTT. Základní psychosomatická péče. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-309-3.
VYBÍRAL, Zbyněk a Jan ROUBAL, ed. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-682-7