Status a pravidla IGA PVŠPS

Základní informace

Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií zřídil vnitřním předpisem č. 012017 Interní grantovou agenturu Pražské vysoké školy psychosociálních studií (dále jen IGA).

Cílem IGA je podpořit původní výzkum, jehož výsledky budou publikovány v odborných časopisech. Vzhledem k zaměření PVŠPS bude podporován především výzkum z oblasti psychologie, psychoterapie a sociální práce.

Základní strategie IGA: podporovat náklady na výzkum (materiál a služby). Odměna řešiteli náleží za výsledek, tj. za publikaci v odborném recenzovaném časopise. Výše odměny závisí na několika faktorech.                  

Uchazečem o podporu může být každý student a každý akademický pracovník PVŠPS.

O podporu žádá vždy jedinec. Na výzkumu a na článku může pracovat buď sám, nebo s týmem.

Pokud uchazeč obdrží dotaci, stává se řešitelem. Ten je odpovědný za realizaci výzkumu, za dodržování etických zásad, za racionální nakládání se svěřenými prostředky, za průběžné i závěrečnou zprávu a za sepsání a odevzdání článku.

Řešitel může být v daném roce nositelem pouze jednoho vnitřního grantu PVŠPS. Řešitel má právo žádat o nový grant až po formálním ukončení grantu minulého.

Grant je formálně ukončen ve chvíli, kdy redakce časopisu zařazeného do seznamu ERIH, Scopus nebo WOS vyrozumí autora, že jím předložený článek byl přijat k publikování.

Časový harmonogram soutěže:

Podávání projektů

kdykoli v průběhu roku od vyhlášení výzvy

Hodnocení projektů

maximálně tři měsíce od doručení žádosti

Poskytnutí podpory nákladů na výzkum

do týdne od schválení projektu

Počátek řešení projektu

dnem poskytnutí podpory

Odměna za publikační výstup

do měsíce po přijetí rukpisu - výsledku výzkumu redakcí časopisu k publikování

Kontaktní osoba

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

e-mail

hana.georgi@pvsps.cz

Dokumenty ke stažení

Budou dostupné po oficiálním otevření 2. výzvy vnitřní grantové soutěže.

V současné chvíli není vnitřní grantová soutěž otevřena.