Etická komise pro výzkum PVŠPS

Etická komise pro výzkum PVŠPS (EK) byla zřízena Směrnicí rektora č. 2/2020 dne 29.9.2020. Jejími členy byli naši vážení kolegové doc. PhDr. Karel Hnilica (1955 - 7.5.2021) a Prof. PhDr. Jan Vymětal (1945 - 7.11.2023). Děkujeme za jejich pečlivost a spolupráci a vzpomínáme s úctou. 

Úlohou EK je posuzovat a vydávat stanoviska k řešení výzkumných projektů na lidských subjektech (souhlas či námitky), které budou primárně psychosociálního zaměření. Výzkumné projekty ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními či lékařskými fakultami, obzvláště ty, které zahrnují intervence či invazivní techniky, by měly být posuzovány prioritně etickými komisemi těchto institucí.

EK také poskytuje konzultace studentům i pracovníkům PVŠPS při přípravě výzkumných projektů zahrnujících lidské subjekty. Především půjde o nápomoc se zněním Informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů.

Ostatní etické náměty řeší disciplinární komise PVŠPS, která se řídí Disciplinárním řádem.

Předseda:

PhDr. Hana Georgi, Ph.D.

 

Externí člen:

doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.

Neakademický pracovník:

Mgr. Milena Balá

Interní členové:

Prof. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.

Mgr. Eva Dubovská, Ph.D.

doc. PhDr. Bc. Alena Hricová, Ph.D.

Mgr. Zuzana Janotková

PhDr. Iveta Jelínková, MBA

Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.

Komunikace s EK PVŠPS preferovaně prostřednictvím emailu hana.georgi@pvsps.cz

Dokumenty ke stažení

Žádost o souhlas Etické komise pro výzkum Pražské vysoké školy psychosociálních studií
s realizací výzkumného projektu zahrnujícího lidské subjekty

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu a se zpracováním osobních údajů


Pro studenty PVŠPS - povinná příloha k školním pracím obsahujícím výzkum na lidech: Přehled etických aspektů školní práce zahrnující výzkum na lidech a jejich ošetření 

(netýká se prací schválených před akademickým rokem 2023/24; tzn. práce schválené v AR 2023/24 a poté tuto přílohu povinně obsahují)


 

etika-ve-vyzkumu.jpg

Užitečné podklady z různých zdrojů

Česká republika. Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně. In Sbírka mezinárodních smluv. 2001. 96/2001 Sb. m. s.
Belmont report (1979)

WHO. Ethical standards and procedures for research with human beings

WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects (2013 Revision)

NIH Office of Extramural Research (2018). Protecting Human Research Participants.

Etický rámec výzkumu (MŠMT)

Roman Švaříček. Jak fungují etické komise? Etické dimenze pedagogického výzkumu. Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Výzkumníkovo desatero etického chování (sociální práce)

American Psychological Association. Five principles for research ethics.

Sample Informed Consent for Online Interview Research (Surveymonkey)

Good clinical Practice Network. INSTITUTIONAL REVIEW BOARD/INDEPENDENT ETHICS COMMITTEE (IRB/IEC)

Pacovská, K. (2020, září 26). Etika je v Česku zanedbávaná disciplína. Zpravodaj vedavyzkum.cz, 40. https://vedavyzkum.cz/rozhovory/rozhovory/kamila-pacovska-etika-je-v-cesku-zanedbavana-disciplina

Radim Polčák, Leoš Ševčík, Michal Koščík, Jakub Klodwig, Petr Holub. (2018). Metodika aplikace GDPR na výzkumná data v prostředí vysokých škol v ČR. Masarykova univerzita.

Zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)