MUDr. Olga Dostálová, CSc.

Vzdělání, výcvik:

Karlova Universita, Fakulta všeobecného lékařství, r. 1956.
CSc. v r. 1974. Název: Hladiny imunoglobulinů v průběhu zhoubného nádorového onemocnění.  Kandidátská práce. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta. Katedra mikrobiologie a imunologie, 1974. (Výzkum proveden v době počátků imunologie nádorů ve světě z několika set odběrů krve.) Část práce uveřejněna v časopisech v angličtině. Na publikovanou kandid. práci 346 žádostí o separátku z ciziny a 42 z tuzemska.

Působiště:

35 let ve FN Motol, lékařka, později ordinářka na radioterapeutickém oddělení od r. 1957-1991, posledních 10 let jako přednostka oddělení. Přednášky radioterapie a onkologie dospělých pro mediky.
Výuka somatologie a sociologie medicíny na katedře sociální práce FFUK r. 1992-1998. Pravidelné vedení závěrečných prací.
Od r. 1999 do r. 2000 účast na zakládání Pražské vysoké školy psychosociálních studií, členka jejího vedení, v současnosti kancléřka školy. Pravidelné přednášky a semináře. Vedení bakalářských a diplomových prací.

Odborné zaměření, zájmy:

II. atestace z radioterapie, I. atestace radiologie, zkouška specializace na psychoterapii v onkologii
3 školení v hypnoterapii v Kroměříži, odborná zkouška z fyziky záření.
Uvedení v seznamu významných psychoterapeutů v Psychologickém slovníku Hartlových.
Udělení čestného členství v Psychoterapeutické společnosti v r. 2005.

Publikační a tvůrčí činnost:

Jako první v ČSSR zavedla do komplexní léčby v onkologii psychoterapii.
Dostálová, O. 1986. Psychoterapeutické přístupy k onkologickým nemocným. Praha: Avicenum, 1986.   (První kniha tohoto zaměření vydaná tehdy v ČSSR.)
Dostálová, O. 1993. Jak vzdorovat rakovině. Praha: Grada.
První monografie shora odborná, druhá populárně vědecká.
Dostálová, O. a kol. 1996. Léčba pokročilých stadií zhoubných nádorů.  Praha: Dům medicíny.
Dostálová, O. 2016. Péče o psychiku onkologicky nemocných. Praha: Grada.
Dostálová, O. 2018. Nemoc jako křižovatka. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton.
Dostálová, O. 2004. Emoční problémy v paliativní medicíně.  In Vorlíček, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y.(ed.).  Paliativní medicína. 2.přepr.a rozš.vyd. Praha: Grada, s. 457-484.
Dostálová O. 2003. Uplatnění absolventů studijních programů “Sociální politika a sociální práce“ a „Sociální péče“ v oblasti veřejné správy. Studie v rámci projektu LS02J Analýza spolupráce vysokých škol s výrobními a servisními podniky. 22 s.
Dostálová, O. 2004. Somatické předpoklady mezilidské komunikace. Studie k dílčí části projektu  LS02J Rozvoj komunikačních dovedností vysokoškolských studentů v souvislosti s utvářením jejich osobnostního potenciálu.  24 s.
Dostálová, O. a Šiklová, J. 2004. Sociální práce v paliativní medicíně. In Vorlíček, J., Adam, Z., Pospíšilová, Y.(ed). Paliativní medicína. 2.přepr.a rozš.vyd.  Praha: Grada, s. 485-504.

Co byste doporučili ke čtení:

Kratochvíl, S. 2012. Základy psychoterapie. Praha: Portál
Reichel, J. 2004. Kapitoly systematické sociologie. Praha: Eurolex Bohemia
Schulz von Thun, F. Jak spolu komunikujeme? Praha: Grada

Motto, myšlenka, citát:

Rudyard Kipling: „Slova jsou nejsilnější droga, kterou lidstvo užívá.“

Co byste chtěli sdělit posluchačům:

Není na škodu si občas přečíst i něco starobylého např.
Carrel, A. 1948. Člověk, tvor neznámý. Praha: Julius Albert
Herčík, F. 1945. Život naruby. Praha: L. Mazáč
Spisy Marka Aurelia Antonina

Kontakt:

Dodávám až studentům z mých přednášek.