Erasmus+ Informace pro studenty

Informace pro studenty PVŠPS

 Zde naleznete  seznam zahraničních institucí, se kterými má PVŠPS uzavřenou bilaterální smlouvu.

Pokud se chcete přihlásit na Erasmus+ v akademickém roce 2024/2025, vyplněnou a potvrzenou Žádost o zahraniční studijní pobyt odevzdávejte tajemnici školy do 15.01.2024. Žádost musí být podepsána jak Vámi, tak Vaším komunitním vedoucím.

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte koordinátorku Erasmu+ - Mgr. Júlii Pinďákovou na mobility@pvsps.cz

Studenti PVŠPS mají možnost využít program Erasmus+ pro studijní a pracovní pobyty.

Základní podmínky jsou:

 • Studijní a pracovní pobyt mohou absolvovat studenti řádně zapsaní do jakéhokoliv studijního programu PVŠPS. Studovat může prezenční, kombinovanou i distanční formou studia.
 • Student vyjíždějící na studijní pobyt musí být zapsán minimálně ve druhém roce studia.
 • Student může být občanem jakékoliv země, ale musí studovat v České republice v akreditovaném studijním programu.
 • Délka studijního pobytu v zahraničí je od 3 do 12 měsíců v daném akademickém roce (návrat nejpozději do 30. září).
 • Délka pracovní stáže v zahraničí je od 2 do 12 měsíců v daném akademickém roce (návrat nejpozději do 30. září).
 • Student může vyjet opakovaně na pobyt avšak dohromady maximálně na 12 měsíců v každém studijním cyklu (bakalářský, magisterský, doktorandský)

I. Studijní pobyt

a.  Podmínky
Studijní pobyt se musí realizovat na základě bilaterální smlouvy mezi institucemi.
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě je součástí studia na PVŠPS. Student musí mít předem domluven nejen studijní program na zahraniční univerzitě, ale také podmínky pro jeho uznání na PVŠPS.
Přijímající instituci neplatí studenti v průběhu dohodnutého studijního pobytu žádné poplatky (za školné, registraci, zkoušky, přístup do laboratoří a knihoven atd.). Nicméně přijímající instituce může požadovat zaplacení nízkých poplatků za náklady, jako je pojištění, členství ve studentských uniích nebo použití různých materiálů (fotokopie, laboratorní produkty atd.), a to podle stejných pravidel, která platí pro domácí studenty. Studenti jsou informováni o tom, že během svého zahraničního studijního pobytu nadále platí řádné školné své domácí instituci. 

b.  Výběr pobytu
Pečlivě si prohlédněte nejen tyto informace, ale také seznam partnerských univerzit, na kterých můžete část studia absolvovat a informace pro zahraniční studenty na www stránkách těchto univerzit.
Pokud máte zájem o studium na některé z partnerských univerzit, podejte přihlášku v dostatečném předstihu (termín podání přihlášek jsou koncem ledna na další akademický rok, tedy jak na zimní tak na letní semestr). Je také nutné domluvit studijní plán pro pobyt v zahraničí tak, aby byl kompatibilní se studiem na PVŠPS a mohl být po návratu plně uznán.


II. Pracovní stáže

Jedná se o práci na plný pracovní úvazek podle předem dohodnutého pracovního plánu. Pracovní stáž se musí uskutečnit v podniku, školícím, výzkumném středisku nebo i v jiné organizaci. Podmínkou pracovní stáže není bilaterální smlouva. Pracovní stáže zajišťuje domácí vysokoškolská instituce nebo jí určená zprostředkovatelská organizace. Po studentovi nesmí být požadovány žádné poplatky související s organizací a administrací jeho pracovní stáže.

Výběr studentů
Výběr studentů pro zahraniční studijní pobyty probíhá formou výběrového řízení v předem vyhlášených termínech obvykle 1 x v daném akademickém roce.
Základními kritérii výběrového řízení jsou:

 • Studijní výsledky dosažené v dosavadním studiu jsou základním kritériem výběru studentů
 • Jazykové znalosti. Pro studijní pobyt v rámci programu Erasmus je podmínkou prokázání jazykových znalostí jazyka, který bude při studiu v zahraničí používán. Znalost dalších jazyků je výhodou. Student může své jazykové znalosti prokázat: absolvováním pohovoru v daném jazyce, dokladem o absolvování některé z mezinárodně uznávaných zkoušek: TOEFL, Cambridge First Certificate, maturita na dvojjazyčné střední škole např. gymnáziu
 • Motivační pohovor. Jedná se o ústní pohovor. Úkolem pohovoru je zjistit osobní motivaci a připravenost studenta k zahraničnímu pobytu

 Dokumentace
Každý vyjíždějící student musí před výjezdem na zahraniční studijní pobyt vyplnit následující formuláře:

 • Žádost o zahraniční pobyt v rámci programu Erasmus. Žádost/ slouží jako přihláška k výběrovému řízení (Je lepší vyplnit několik univerzit, na které chcete vyjet v pořadí dle vašich priorit.) Žádost se odevzdává na studijním oddělení, slouží také jako zjištění motivace studenta. Musí ji schválit komunitní vedoucí, proto je dobré ji s ním/ s ní předem konzultovat. Konečné rozhodnutí vydává rektor PVŠPS.
 • Studijní smlouva / Pracovní plán stážeFormulář slouží jako studijní dohoda mezi studentem, vysílající a přijímající univerzitou o studijním programu studenta. Studenti musí výběr předmětů konzultovat se studijním oddělením a komunitním vedoucím, aby jim studium v zahraničí bylo plně uznáno.
 • Studijní smlouva (Learning Agreement) musí obsahovat předměty, které budou dosahovat minimálně 30 ECTS na semestr. Student se zavazuje po příjezdu předložit výpis studijních výsledků (Transcript of Records) s minimálním počtem 20 ECTS na semestr. Pokud však mobilita trvá dva semestry, zavazuje se student přivést minimální počet 45 ECTS za celou délku pobytu. Pokud tyto podmínky nebudou splněny, studenti jsou finančně sankciováni.
 • Finanční dohoda pro studijní nebo pracovní pobyt..Smlouva se uzavírá mezi studentem a PVŠPS na poskytnutí finančního stipendia a zavazuje studenta k řádnému splnění studia v zahraniční, které je předem dohodnuté ve studijní smlouvě.

 Další informace

 • Ubytování – s jeho zajištěním by měla studentům pomoci přijímající univerzita. Informace o možnostech a pravidlech, jak žádat o ubytování, jsou obvykle na www stránkách příslušné univerzity.
 • Pojištění - studenti mají základní pojištění pro danou zemi na základě karty evropského pojištěnce. Informace, co toto pojištění zahrnuje, najdete na http://www.cmu.cz/ . Přesto ve finanční dohodě studenti podepisují, že si zajistí pojištění léčebných výloh platné pro cílovou zemi.
 • Stipendium – výše stipendia pro danou zemi a akademický rok je známa na začátku akademického roku. Stipendium se obvykle pohybuje v rozmezí 200 – 500 EUR na měsíc podle cílové země. Toto stipendium je pouze příspěvkem na zvýšené životní náklady během pobytu v v zahraničí. Předpokládá se tedy, že se bude student částečně podílet na finančním zajištění studia v zahraničí. Stipendium je vypláceno pouze převodem na bankovní účet studenta. Stipendium na pobyt delší než 3 měsíce může být vypláceno ve dvou či třech splátkách.

Shrnutí

Před odjezdem

 • konzultace pobytu v zahraniční s koordinátorem Erasmu+
 • konzultace pobytu v zahraniční s komunitním vedoucím
 • podání žádosti o možnosti studia v rámci Erasmu+ na studijní oddělení
 • Koordinátor Vás nominuje na partnerské zahraniční univerzitě
 • Vyplnění formulářů a zaslání dokumentů, které požaduje zahraniční univerzita (počet dokumentů se na každé univerzitě liší)
 • „Learning Agreement“ popř. „Pracovní plán stáže“ potvrzený domácí i zahraniční univerzitou,
 • Finanční dohoda, na základě které Vám bude vyplaceno stipendium.

Během pobytu

 • informuje student koordinátora programu Erasmus+ co nejdříve o všech změnách tj. o změnách ve studijním programu, délce pobytu atd.

Do 1 měsíce po návratu pobytu student předloží koordinátorovi programu Erasmus:

 • potvrzení o délce pobytu – „Confirmation of Erasmus Study Period“ nebo „Certifikát“
 • formulář „Transcript of Records“, na kterém zahraniční univerzita potvrdí studijní výsledky získané během studijního pobytu v zahraničí,
 • závěrečnou zprávu, kterou student obdrží na emailovou adresu na konci pobytu (online)

Tyto dokumenty zakládají nárok na celkovou výši stipendia za předpokladu, že student dodrží stanovenou délku pobytu a splní zvolený program studia (dle studijní smlouvy) na přijímající instituci.