Operační program Praha Adaptabilita

logo_image.png

logo_image.pngV rámci 6. výzvy operačního programu Praha Adaptibilita byl úspěšně podpořen projekt PVŠPS č. CZ.2.17/3.1.00/36053

Rozvoj a inovace odborné praxe na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Realizace projektu probíhala od 1. 7. 2013 do 28. 2. 2015.

Projekt Pražské vysoké školy psychosociálních studií (PVŠPS) byl zaměřen na inovaci a rozvoj odborné praxe studentů bakalářských a navazujících magisterských programů Sociální politika a sociální práce a Psychologie. Záměrem projektu bylo pružně reagovat na rozvíjející se trh práce v oblasti sociálních a psychologických služeb a na nedostatek odborníků v těchto oborech, především v souvislosti se sílícími potřebami české společnosti zvládat dynamiku sociokulturních změn. Vedl ke zvyšování kvalifikace a kompetencí odborníků v činnostech, které zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb a psychologové. Inovovaný program poskytl studentům plnohodnotné vzdělání ve studijních programech. Zaměřil se na vzdělání pracovníků, kteří dbají na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života příjemců sociálních a psychologických služeb, mezi které patří také rodiny s dětmi, senioři, lidé se zdravotním postižením, ale také ti, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Náš projekt byl zaměřen na vzdělání studentů v oblastech služeb sociální prevence, služeb sociální péče a základního a odborného psychologického poradenství. Inovovaný program klade důraz na rozvoj profesionální komunikace absolventů, ovládnutí praktických metod a jejich uplatnitelnost v profesním životě. Cílem projektu bylo posílení a modernizace odborného zázemí, inovace klíčových předmětů studijního programu a vytvoření nových povinně volitelných předmětů, které umožnily studentům kvalitní zpracování jejich bakalářských a diplomových prací, proběhlo zvyšování odborných kompetencí akademických pracovníků i studentů nejen jejich účastí na zahraničních stážích, ale také možností návštěvy zahraničních odborníků a jejich účasti na výuce. Projekt pomohl vytvořením možností praxí v terénu přispět k rozvoji a posílení praktických zkušeností studentů. Vzhledem k tomu, že byly projektu poskytnuty prostředky v režimu veřejné podpory "de minimis", nevztahuje se na něj povinnost volné šiřitelnosti produktů.

Klíčové aktivity projektu, které byly úspěšně realizovány:

 • Rozvoj a inovace odborné praxe formou mezinárodní spolupráce, výukové a pobytové stáže v zahraničí
 • Rozvoj a inovace odborné praxe formou absolvování studentské mezinárodní letní školy a hostování zahraničních odborníků na PVŠPS
 • Rozvoj a inovace odborné praxe formou spolupráce se ZŠ
 • Rozvoj a inovace odborné praxe formou stáží v terapeutických komunitách a setkání s klienty sociálních služeb
 • Nové povinně volitelné předměty
  Specifika kvantitativního výzkumu (Metodologie a komunikace v kvantitativním výzkumu) a Specifika kvalitativního výzkumu (Kvalitativní výzkum krok za krokem)
 • Nový povinně volitelný předmětu Psychosociální specifika zdraví a nemoci
 • Nový povinně volitelný předmět Výcvik řešení konfliktů
 • Nový povinně volitelný předmět Projekt mezinárodní studentské konference k výzkumu v psychosociální oblasti

 

V rámci 4. výzvy operačního programu Praha Adaptibilita byl úspěšně podpořen projekt PVŠPS č. CZ.2.17/3.1.00/34085

Inovace bakalářského programu Sociální politika a sociální práce v kombinované formě na PVŠPS  

Realizace projektu probíhala od 1. 3. 2012 do 31. 1. 2014.

Projekt Pražské vysoké školy psychosociálních studií byl zaměřen na inovaci a rozvoj bakalářského programu Sociální politika a sociální práce v kombinované formě. Záměrem projektu bylo pružně reagovat na rozvíjející se trh práce v oblasti sociálních služeb a na nedostatek odborníků v těchto oborech, především v souvislosti se sílícími potřebami české společnosti zvládat dynamiku sociokulturních změn. Inovace programu pro kombinovanou formu studia vedla ke zvyšování kvalifikace a kompetencí odborníků v činnostech, které zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Inovovaný program poskytl absolventům plnohodnotné vzdělání v programu Sociální politika a sociální práce. Zaměřil se na vzdělání pracovníků, kteří dbají na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života příjemců sociálních služeb, mezi které patří zejména senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí na okraji společnosti. Inovovaný program je zaměřen na vzdělání studentů v oblastech služeb sociální prevence, služeb sociální péče a základního a odborného sociálního poradenství. Klade důraz zejména na rozvoj profesionální komunikace absolventů, ovládnutí psychoterapeutických metod a jejich uplatnitelnost v profesním životě. V rámci studia absolvovali studenti také výcvik poradenských kompetencí, klíčový pro výkon profese sociálního pracovníka. V neposlední řadě projekt pomohl při vytvoření možností praxí v terénu k posílení praktických zkušeností studentů. 

Cíle projektu, které byly úspěšně zrealizovány:

 • Podpora bakalářského programu Sociální politika a sociální práce v kombinované formě
 • Inovace studijního předmětu Psychosociální výcvik, vytvoření koncepce poradenství
 • Inovace studijního předmětu Metody psychosociálního výzkumu, vytvoření výukového DVD
 • Inovace studijního předmětu Seminář k praxi, sepsání monografie Klienti ukazují cestu
 • Inovace studijního předmětu Diplomový seminář, vytvoření studijní opora k tomuto předmětu
 • Inovace studijního předmětu Odborná praxe, vytvoření metodiky terénní praxe
 • Inovace studijních opor pro kombinované studium
 • Návštěva 4 zahraničních odborníků
 • Kurz mediace pro 2 akademické pracovníky školy
 • Vytvoření nového povinně volitelného předmětu Sociální práce s kolektivy dětí a mládeže zasaženými šikanou.
  V rámci této aktivity vyšla mimořádná publikace
  Kolář, M. (2013). Výcvik odborníků v léčbě šikany. Praha: Pražská vysoká škola psychosociálních studií. ISBN 978-80-904748-2-6.
  Můžete se v ní seznámit:
  a) s návrhem pětiúrovňového koncepčního vzdělání odborníků pro řešení šikany.
  b) se zkušenostmi s komunitním výcvikovým programem pro odborníky na řešení šikanování druhé – základní úrovně.
  Jedná se zcela o nové věci a je důležité, aby nezapadly do prachu knihoven a našly úrodnou půdu u odborníků, ale i širší veřejnosti.
  Úhelným kamenem pro obrat v boji proti epidemii šikanování ve školách je účinné vzdělání pedagogů a dalších odborníků na různých úrovních. Nicméně takové vzdělání zatím neexistuje. Je nutné vyvolat veřejnou diskusi o návrhu koncepčního vzdělávání s MŠMT, zainteresovanými institucemi – zejména vysokými školami, pedagogickými fakultami a odborníky působícími na kterékoliv úrovni prevence školního násilí a šikanování.
  Publikaci v elektronické verzi naleznete zde.
  V případě zájmu nějak pomoci se lze obrátit na autora Dr. Michala Koláře (email: [javascript protected email]).

        

V rámci 2. výzvy operačního programu Praha Adaptibilita byl úspěšně zrealizován projekt PVŠPS č. CZ.2.17/3.1.00/32018

Zavedení, rozvoj a modernizace nových bakalářských programů na Pražské vysoké škole psychosociálních studií

Realizace tohoto projektu probíhala od 1. 2. 2010 do 31. 12. 2011. Projekt umožnil zajištění kvalitní výuky dvou nových studijních programů na PVŠPS. Projekt byl zaměřen na pražské studenty a umožnil rozvoj studijních programů na území hl. m. Prahy. Projekt Pražské vysoké školy psychosociálních studií byl zaměřen na zavedení, rozvoj a modernizaci dvou nových studijních programů

1. Psychologie; obor Psychologie, bakalářský studijní program, prezenční forma studia.
2. Zdravotně-sociální péče; obor Zdravotně sociální pracovník, bakalářský studijní program, prezenční forma studia.

V rámci projektu probíhaly následující klíčové aktivity:

1. Zajištění akademického a technického zázemí studijních programů
Obsahem první klíčové aktivity bylo zajištění a modernizace vybavení nutného pro realizaci projektu. V rámci této klíčové aktivity byly realizovány následující činnosti:
- nákup nábytku do učebny a knihovny
- nákup výpočetní techniky
- nákup odborné literatury, knihovního systému a čtečky čárových kódů
- zajištění přístupových práv do databáze PsycInfo

2. Vedení a realizace studentských aktivit v rámci laboratoře pro výuku metodologie
V rámci aktivity byla dovybavena metodologická laboratoř, v rámci výuky proběhly odborné aktivity prostřednictvím laboratoře pro výuku metodologie. V akademickém roce 2010/11, s využitím vybudované laboratoře proběhlo 15 dílčích experimentů. Na základě recenzního řízení proběhlo přeložení a zaslání studentských prací do zahraničních tiskovin.

3. Tvorba studijních opor
Výstupem této klíčové aktivity je 9 studijních opor:
Vybrané kapitoly z lékařských věd pro příbuzné obory ve zdravotnictví
Antropologie v psychosociálních vědách
Základy psychognostiky
Odborné čtení a psaní
Práce s komunitou
Komunitní a skupinová daseinsanalytická psychoterapie
Daseinsanalytický výklad snů
Práce s tělem v psychologii
Psychosomatické lékařství
Aktivita zahrnovala jednak zpracování textu opor, zajištění korektur a grafického návrhu skript a dále vlastní tisk.

4. Inovace informačního systému PVŠPS prostřednictvím modernizace webových stránek školy
Na základě provedené analýzy škola zakoupila program pro tvorbu www stránek a systém pro správu obsahu. Součástí této aktivity bylo i zakoupení Zápisníku GIN pro nevidomé, který je vybavený syntetickým hlasem a slepeckou klaviaturou a slouží mimo jiné k hlasovému přenášení dat z PC a do PC pro nevidomého akademického pracovníka.

5. Zahraniční stáže akademických pracovníků školy, zahraniční stáže studentů
V rámci projektu se uskutečnily následující zahraniční stáže:

Katholieke Hogeschool Kempen v Geele, Belgie
Termín: 22. - 26.2. 2011
Počet účastníků: 2 pedagogové a 4 studenti.
Účast na international days Katholieke Hogeschool Kempen umožnila studentům školy absolvovat krátkodobou zahraniční stáž, v jejímž rámci načerpali zkušenosti a získali přehled o aktuálních trendech jak v oboru psychologie, tak zdravotně sociální péče. V průběhu international days se pedagogové z různých evropských institucí ve svých přednáškách zaměřili na práci se sociálně vyloučenými skupinami a drogově závislými. Rovněž se věnovali migračním procesům v Evropě. Tematické zaměření seminářů tedy také korespondovalo s vědecko-výzkumným zájmem školy a jejím oborovým zaměřením.

Roehampton University, katedry psychologie; Regent´s College, soukromé VŠ, zaměřené na vzdělávání v psychoterapii; Birbeck University, Velká Británii
Termín: 3. - 8.4. 2011
počet účastníků: 2 pedagogové a 3 studenti
Cesta přinesla důležité poznatky jak o studiu psychologie a psychoterapie v Británii, tak o možnostech spolupráce na poli výměny studentů a výzkumu v oboru. Studenti školy se velmi aktivně účastnili diskusí, prezentací a seznamovali se s charakteristikami a možnostmi studia v Británii.

Rotterdam univerzity, Holandsko
Termín: 16. – 19.4. 2011
počet účastníků: 2 pedagogové a 4 studenti
V průběhu zahraniční cesty se podařilo prohloubit již existující vazby na Rotterdam university. Účastníci akce byli seznámeni se dvěma základními modely VŠ vzdělávání na humanitních oborech v Holandsku, měli možnost vzájemně porovnat jak koncepci studia zdravotně sociální práce na Rotterdam university a PVŠPS, tak kurikulum a studijní plány obou škol. V průběhu cesty se díky bohatému programu exkurzí podařilo navázat kontakty na celou řadu organizací

Univerzita v Jyväskyle, Finsko
Termín: 22. - 27.5. 2011
počet účastníků: 1 pedagog a 3 studenti
Cesta byla významným přínosem k porozumění studijních nabídek a eventuálních možností studia našich studentů ve Finsku. V rámci cesty se uskutečnila návštěva katedry psychologie, vč. představení výzkumných projektů univerzity a možností studia. Proběhlo několik diskusí o možnostech výměnných programů a představení našeho systému studia, o studijních požadavcích, nárocích a formách studia, příležitostí k uplatnění na místním trhu práce.

Österreichisches Daseinsanalytisches Institut für Psychotherapie, Psychosomatik und Grundlagenforschung, Wien;
Sigmund Freud Privat Universität, Wien, Rakousko

Termín: 14. - 18.6. 2011
počet účastníků: 5 pedagogů a 3 studenti
V rámci stáže proběhlo několik významných setkání se zástupci Österreichisches Daseinsanalytisches Institut für Psychotherapie, Psychosomatik und Grundlagenforschung, Sigmund Freud Privat Universität a Universität Wien, byly navázány osobní kontakty se zahraničními kolegy ÖDAI a SFU. Podařilo se iniciovat diskusi na téma konkrétních podmínek bilaterálního výměnného programu mezi studenty SFU a PVŠPS. Dále se podařilo navštívit několik psycho-sociálních institucí (WUK - Das Werkstatten und Kulturhaus, Otto-Wagner-Spital und Pflegezentrum). Studenti PVŠPS vyjádřili velkou spokojenost s absolvovaným tematickým výjezdem a projevili zájem o magisterské studium na SFU. Dále velmi kladně ohodnotili možnost setkat se a obšírně diskutovat s jedním z hlavních představitelů světové daseinsanalýzy - prof. Wuchererem-Huldenfeldem, jakož i možnost navštívit knihovnu Universität Wien a vypůjčit si vybrané tituly. Akademičtí pracovníci ocenili zejména aktivní zapojení studentů PVŠPS při vedených diskusích se zahraničními kolegy, podobně jako i vstřícnou a přátelskou atmosféru, doprovázející jednotlivá setkání, na nichž se podílel celý výjezdový tým PVŠPS.

Katedra psychologie na TU Dresden, Německo
Termín: 28.6. - 1.7. 2011
počet účastníků: 2 pedagogové a 4 studenti
Cesta přinesla důležité poznatky ohledně systému péče o psychosomatické pacienty, dále významné poznatky ohledně studia psychologie v Německu. V diskusích se studenty byly probrány jednotlivé aspekty integrativního mezioborového přístupu k výše uvedeným onemocněním. V rámci konzultací s asistenty na Katedře psychologie TU Dresden došlo k diskusi odborné literatury, didaktického vedení výuky, výzkumných témat na zdejší universitě.

Univerzitat di Autonoma de  Barcelona, Španělsko
Termín: 20. - 24.9. 2011
počet účastníků: 2 pedagogové a 3 studenti
Návštěva přinesla poznatky o systému péče harm reduction o drogově závislé a lidi ohrožené sociální exkluzí v prostředí velkého města Barcelony. V rámci výměny byla dojednána možnost další stáže pro studenty školy, nicméně pouze za podmínky překonání jazykové bariéry tzn. stáž možná pouze v katalánštině popř. ve španělštině. Studenti školy se aktivně účastnili diskusí, prezentací a seznamovali se s charakteristikami a možnostmi studia ve Španělsku.

University of Cagliari, návštěva katedry psychologie - Dipartimento di Psicologia, Itálie
Termín: 17.-22.11. 2011
počet účastníků: 1 pedagog a 3 studenti
V rámci cesty byly vytvořeny důležité kontakty hned na několika úrovních University of Cagliari. Kromě kontaktů s rektorátní úrovní a s katedrou psychologie - Dipartimento di Psicologia, byla rovněž navázána spolupráce pro budoucí meziuniverzitní výměny v rámci programu Erasmus. Koordinátorka programu Erasmus předběžně přislíbila podpis bilaterální smlouvy mezi PVŠPS a University of Cagliari. Studenti PVŠPS měli možnost dostat se v knihovnách k mezinárodní odborné literatuře, která je v podmínkách České republiky jen těžko dosažitelná. Atmosféra na katedře Dipartimento di Psicologia byla celkově velmi přátelská, přijetí vlídné, a proto můžeme do budoucna očekávat další rozvoj vzájemné spolupráce.

Filosofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
Termín: 12.12.-15.12. 2011
počet účastníků: 2 pedagogové a 5 studentů
V rámci cesty byly vytvořeny důležité kontakty  s katedrou psychologie, byla rovněž navázána spolupráce pro budoucí meziuniverzitní výměny v rámci programu Erasmus. Vedoucí katedry psychologie Igor Brezina Prof.PhD. dr. předběžně přislíbil podpis bilaterální smlouvy mezi PVŠPS a Komenského Universitou.  Dále nabídl možnost vypracovávání bakalářských a diplomových prací studentů PVŠPS pod vedením odborných asistentů FF UK.

6. Sebezkušenostní techniky pro 2. ročníky studia
V rámci projektu proběhly tyto aktivity:
3 zážitkové kurzy pro studenty podpořených oborů
2 kurzy celoročních sebezkušenostních výcviků akademických pracovníků školy

7. Odborná konference pro akademické pracovníky a studenty PVŠPS
Odborná konference pro akademické pracovníky a studenty proběhla dne 3.6.2011  v prostorách školy pod titulem Svoboda a řád v psychoterapii. Přednášející se věnovali problematice psychoterapie, tématu svobody a řádu v ní, vnímání souvislostí v této problematice.  Z přednesených příspěvků byl sestaven sborník příspěvků odborné konference.

8. Zhodnocení a evaluace prvního a druhého akademického roku
V rámci klíčové aktivity proběhla evaluace činnosti školy v časovém období dvou let po zavedení nových studijních programů formou dotazníkových šetření.