Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

UPOZORNĚNÍ: PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK BYLO UKONČENO. 

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení  teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví. Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde.

Cílová skupina:

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat:

  1. Studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky.
  2. Absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky
  3. Psycholog pracující ve zdravotnickém zařízení, který je v přípravě k atestaci v oboru klinická psychologie.
  4. Psycholog pracující v jiném typu zařízení (nemající zdravotnický charakter), který absolvováním kurzu chce získat znalosti a přehled v oboru klinické psychologie.

Rozsah kurzu: 

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.

Způsob zakončení: 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické a praktické  části  závěrečnou   zkouškou před zkušební komisí. Podmínky průběhu závěrečné zkoušky určuje vyhláška č. 337/2017 Sb.:

  § 15

Obsah, průběh a hodnocení závěrečné zkoušky

            (1) Závěrečná zkouška akreditovaného kvalifikačního kurzu se skládá z praktické a teoretické části a koná se zpravidla v jednom dni. Praktická část závěrečné zkoušky předchází části teoretické; v případě, že je praktická část závěrečné zkoušky hodnocena neprospěl, v teoretické části závěrečné zkoušky se nepokračuje a celkové hodnocení závěrečné zkoušky zní „neprospěl“.
            (2) Před zahájením závěrečné zkoušky uchazeč prokáže svoji totožnost. O předložení dokladu o totožnosti je proveden záznam do protokolu o závěrečné zkoušce. Skládá-li se závěrečná zkouška z více částí, může být prokázání totožnosti požadováno při každé části zkoušky.
            (3) Obsah a rozsah závěrečné zkoušky akreditovaného kvalifikačního kurzu odpovídá obsahu a rozsahu znalostí a dovedností stanovených vzdělávacím programem k získání odborné způsobilosti příslušného zdravotnického povolání.
            (4) Teoretická část závěrečné zkoušky spočívá v odpovědi alespoň na 3 odborné otázky. Otázky z teoretické a praktické části zkoušky se losují a zaznamenávají do protokolu o závěrečné zkoušce. Po vylosování otázek poskytne zkušební komise přiměřený čas na přípravu odpovědi, nejméně 15 minut.
            (5) Za praktickou část se považuje
a) úspěšné provedení praktických výkonů, nebo
b) analýza předložených ošetřovatelských nebo laboratorně diagnostických problémů.
            Způsob vykonání praktické části závěrečné zkoušky se zaznamenává do protokolu o závěrečné zkoušce.
            (6) Výsledek každé části závěrečné zkoušky a celkové hodnocení závěrečné zkoušky se hodnotí prospěl nebo neprospěl.
            (7) V případě, že odpověď na některou ze zadaných otázek v teoretické části nebyla dostačující, ale uchazeč neprokázal zásadní neznalosti, může zkušební komise umožnit losování doplňující otázky. Vylosování doplňující otázky lze umožnit pouze jednou v celém průběhu zkoušky. Znění doplňující otázky se zaznamenává rovněž do protokolu o závěrečné zkoušce. Pokud je odpověď na některou z otázek teoretické části závěrečné zkoušky i po případné doplňující otázce klasifikována neprospěl nebo pokud je praktická část klasifikována neprospěl, celkové hodnocení závěrečné zkoušky zní „neprospěl“.
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky obdrží absolvent nejdéle do 30 dnů ode dne úspěšného vykonání závěrečné zkoušky osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na tiskopise vydaném Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o.

§ 16

Neúčast na závěrečné zkoušce, odstoupení od závěrečné zkoušky, její opakování

            (1) Nemůže-li se uchazeč dostavit k závěrečné zkoušce v termínu, na který byl pozván, může svou neúčast omluvit akreditovanému zařízení. Za omluvu se považuje
a) písemná omluva doručená akreditovanému zařízení před termínem závěrečné zkoušky,
b) v případě závažného důvodu písemná omluva doručená akreditovanému zařízení do 10 kalendářních dnů po termínu konání závěrečné zkoušky, nebo
c) odstoupení od kterékoliv části závěrečné zkoušky před jejím zahájením.
            (2) Omluví-li se uchazeč, může se přihlásit k závěrečné zkoušce v nejbližším následujícím termínu, pokud je to z organizačních důvodů možné.
            (3) Pokud uchazeč odstoupí od kterékoliv části závěrečné zkoušky po vylosování otázek nebo v jejím dalším průběhu, je hodnocen, jako by při závěrečné zkoušce neprospěl.
            (4) Nedostaví-li se uchazeč k závěrečné zkoušce bez omluvy, je hodnocen, jako by při závěrečné zkoušce neprospěl.
            (5) Pokud uchazeč u kterékoliv části závěrečné zkoušky neprospěl, může tuto část závěrečné zkoušky vykonat nejdříve za 2 měsíce od termínu konání této části závěrečné zkoušky.

Cena kurzu:

Předpokládaná cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí  9.000,- Kč.
V ceně programu nejsou zahrnuty náklady na učebnice a další pomůcky, ubytování, stravu a dopravu účastníků vzdělávání.

Přihlášení do kurzu: 

Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky na výše uvedenou e- mailovou  adresu.
Počet účastníků  je z organizačních důvodů omezen. Všem zájemcům zašle organizátor pokyny k platbě a pozvánku na první vzdělávací modul.
Podrobný časový harmonogram studia obdrží účastníci při zahájení vzdělávacího programu.
 

Místo konání:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4

Obsah kurzu a povinná praxe:

První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích, přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
Zdravotnická legislativa, přednášející Mgr. Milan Milner
Organizace a řízení zdravotnické péče, přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
Zdravotnická dokumentace, přednášející Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
Etika ve zdravotnictví, přednášející Mgr. Martina Kukolová
Podpora a ochrana veřejného zdraví, přednášející MUDr. Ladislav Šimeček
Základy farmakologie, přednášející MUDr. Radmila Schneiderová
Zdravotnická praxe
Závěrečná zkouška

  • Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém  a sociálním zařízení (pro uznání praxe je nutné absolvovat minimálně 100 hodin ve zdravotnickém zařízení), ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.
  • Mezi doporučené instituce, na kterých lze praxi realizovat, patří psychiatrické léčebny, psychiatrické a neurologické kliniky, oddělení somatické medicíny, na kterých vykonává činnost i klinický psycholog (např. onkologie, chirurgie, rehabilitace...), privátní zdravotnická zařízení (ambulance klinického psychologa, psychoterapeutické kliniky, např. ESET, psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o...), krizová centra se statusem zdravotnického zařízení, hospice, kojenecké ústavy, sociálně rehabilitační střediska (kluby pacientů) organizované pod záštitou zdravotnického zařízení, psychoterapeutické komunity registrované jako zdravotnické zařízení, adiktologické ambulance.
  • Povinný rozsah praxe lze realizovat stáží na jednom uznatelném zdravotnickém zařízení, ale i formou kombinace dílčích stáží ve více různých uznatelných zařízeních.

Kapacita kurzu: 

30 osob