Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde

Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání psycholog ve zdravotnictví osvojením si teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce i schopnosti samostatného rozhodování.

Vstupní podmínky:

Podmínkou pro zařazení do akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je absolvování:

a) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie,

b) akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování dvouoborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021, nebo

c) akreditovaného pětiletého jednooborového magisterského studijního oboru psychologie, pokud bylo studium v tomto oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2008/2009.

V případě dostatečné kapacity akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je možné zařadit také studenty posledního semestru magisterského studia uvedeného v bodě a) a b).

Průběh vzdělávání:

Vzdělávací program obsahuje celkem 100 hodin, z toho 60 hodin činí teoretická výuka a 40 hodin odborná praxe v zařízení poskytovatele zdravotních služeb. Vyučovací hodina teoretické výuky trvá 45 minut, vyučovací hodina odborné praxe trvá 60 minut.

Odborná praxe je realizována u poskytovatele zdravotních služeb akreditovaného pro odbornou praxi, který musí mít oprávnění k poskytování zdravotní péče v oboru klinická psychologie. Můžete ji absolvovat na Klinice ESET (ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika s.r.o., Úvalská 3411/47, Praha 10), která je smluvním zařízením PVŠPS pro uskutečnění praktické části vzdělávacího programu.  

Praktickou část si účastník kurzu zajišťuje sám na svoje náklady.

Způsob zakončení: 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické a praktické části a po splnění všech určených podmínek ústní závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. 

Cena kurzu:

Cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 11.000,- Kč.
V ceně programu nejsou zahrnuty náklady na učebnice a další pomůcky, ubytování, stravu a dopravu účastníků vzdělávání.

Přihlášení do kurzu: 

Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky na níže uvedenou e- mailovou  adresu.
Počet účastníků  je z organizačních důvodů omezen. Všem zájemcům zašle organizátor pokyny k platbě a pozvánku na první vzdělávací modul.

Předpokládáme, že bude možné se dohlásit do letního či podzimního kurzu, jestliže se v nich uvolní místa. V případě zájmu o kurz pište na níže uvedenou mailovou adresu.

Kapacita kurzu: 

30 osob

Místo konání:
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4

Obsah kurzu a povinná praxe:

  • První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích (20 hodin), přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
  • Právo ve zdravotnictví (8 hodin), přednášející Mgr. Milan Milner nebo Mgr. et Mgr., Ing. Václav Grepl, Ph.D
  • Organizace a řízení zdravotní péče (5 hodin), přednášející PhDr. Lenka Sentivanová
  • Zdravotnická dokumentace (3 hodiny), přednášející Mgr. Jaroslava Mrkvičková, MBA
  • Etika ve zdravotnictví (8 hodin), přednášející Mgr. Martina Kukolová
  • Ochrana a podpora veřejného zdraví (8 hodin), přednášející Mgr. Lukáš Martinek, Ph.D.
  • Základy farmakologie (8 hodin), přednášející MUDr. Radmila Schneiderová
  • Odborná praxe v akreditovaném zařízení (40 hodin)
  • Závěrečná zkouška

Garantem teoretické i praktické části akreditovaného kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví je doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.

Organizační zajištění: 

Ing. Marta Větrovcová

tel.: 777 326 007

mail: provozni@pvsps.cz