Daseinsanalytický výcvik - péče o duši

Vážení zájemci o Péči o duši, dámy a pánové, milí kolegové!

Předkládáme Vám program, v němž vycházíme z psychoterapeutických zkušeností, ale také z teoretických úvah o tom, co psychoterapie je, za co se vydává a jak je pojata v daseinsanalýze. Chceme se vrátit k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení. Psychoterapie je rozdělená na desítky směrů a škol a tato rozmanitost poskytuje užitečné zkušenosti získané a ověřené jejím intenzivním a různorodým používáním v celém Západním světě.

Neřešeným problémem je skutečnost, že psychoterapeutické školy používají malý počet úzce zaměřených metod, které mají omezený akční rádius i možnosti použití. Nepoměr mezi teorií, metodou a možnostmi jejich použití přináší zúžení psychoterapeutické působnosti. Tato disproporce je v našem výcviku do značné míry odstraněna. Rovněž korigujeme časté odtržení psychoterapie od konkrétní životní praxe. Budeme se často pohybovat v místech vašeho života, s vaším dovolením se seznámíme se členy vaší rodiny, s vašimi blízkými a přáteli. Budeme ovšem pečlivě dbát na vaše soukromí, zvyklosti, osobní volby.

Máme nespočet dokladů o tom, že péče o duši využívající psychoterapeutické znalosti je účinnou prevencí proti duševním i psychosomatickým poruchám. Její zavedení do všeobecného vzdělávání by prospělo celé společnosti.

Do péče o duši také zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Nelze je postihnout jednou metodou, ale je možné se s nimi naučit adekvátně zacházet jinými způsoby. Jako nejvhodnější a praktické pro výcvik se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové psychoterapie. Ta se zároveň promění tak, aby péče o duši byla celostní a uplatnitelná v každodenním životě lidí.

Připravili jsme proto náledující formu výcviku. Základem vzdělávání je výcvikové společenství, komunita. V ní jsou pěstovány bezprostřední autentické, osobní a svobodné vztahy, pohledy, postoje a názory. Na její půdě probíhá veškerý ostatní výcvikový život sestávající z klasické skupinové práce, interaktivní výuky, seminářů a sebeřídících pracovních skupin. Sebezkušenostní skupina má tradiční daseinsanalytický charakter. Semináře spolu s teoretickou výukou jsou vedeny podél existenciálních os (bytostných určení), mají sebezkušenostní a praktický ráz. Mezi existenciály, bytostná určení člověka patří: časovost, tělesnost, prostorovost, pohlavnost, smrtelnost, spiritualita, vztahovost, historičnost aj. 

Nejedná se o akademické spekulativní abstrakce, ale o žité dimenze našeho života. Ty vyvěrají z autentické zkušenosti přirozeného světa, který se nám dává přímo a bezprostředně. Jsou předvědecké a neindoktrinované. Důležitá je také praxe. Posluchači budou plnit úkoly, které si spolu s vedoucími komunity zadají. Smyslem je rozumět sobě a druhým, k čemuž přináleží dovednosti, schopnosti, znalosti. Péče je orientována nejen na negativa, ale rovněž životní pozitiva účastníků. Praxe bude domlouvána individuálně, s ohledem na možnosti, které každý účastník má.

Posluchači budou také využívat přednášky a semináře poskytované PPF.

Účastníci výcviku budou těmi, kteří budou spoluurčovat obsah, profil i ráz života projektu Péče o duši. Přistupujeme k němu s přesvědčením, že lidská vzájemnost je v komunitním setkávání vždy klíčová.

Vycházíme z naší bezprostřední osobní, původní a hodnověrné zkušenosti se skutečnostmi světa. Takováto setkání jsou před-oborová, před-filosofická, před-vědecká, vždy individuální a nezastupitelná. Sdílení životních zkušeností umožňuje spolubytí, které je vždycky nutně rozhovorem, komunikací. Díky této danosti se nacházíme vždy v prostoru spolubytí, v „myství“. Myství je vedle jáství jedním ze základních způsobů naší existence. Je to oblast, dimenze určující vztahy v našem světě.

Permanentním navracením ke kořenům naší zkušenosti, autenticitě a bezprostřednosti se budeme snažit znovu objevit a rehabilitovat jedinečnost, subjektivitu každého z nás, aniž bychom se přitom dopouštěli nějaké redukce, nějakého zúžení, selekce nebo ostrakizace individuální lidské zkušenosti.

Dovedu si představit, že text, který právě čtete, ve Vás vzbuzuje řadu dotazů, námitek či dokonce nesouhlasu. Zároveň ve Vás, jak doufám, probouzí zvědavost, překvapení a možná i naději. Pokud tomu tak je, tak jste s největší pravděpodobností na dobré cestě k sobě i k druhým.

Maně se dotýkáme kapitoly, kterou je řeč. Už od starověku víme, že řeč není jen mluva a jazyk není pouhý soubor pravidel, jazyk není jen věcí slovníku a mluvnice. Filosof Martin Heidegger svého času napsal, že člověk je řečí (a tudíž i jazykem). Nechtěl tím říci nic jiného, než že člověk je výrazem bytí světa i zároveň jeho svědectvím. Člověk je ten, který je otevřený oslovení, ale zároveň i ten, který celým svým životem vypovídá, který se táže a snaží se najít odpovědi. Řečí se nám otevírá čas světa i čas naší existence. Řečí svět odemykáme.

Psychoterapie je řečí, která odemyká nás samotné, proto je psychoterapie na řeči postavena. Každá řeč obecně má spoustu jazyků, podjazyků, dialektů a forem. Nezůstaneme tedy pouze u slov, ale budeme se věnovat také řeči a jazykům, které vycházejí ze světa i z našeho oduševněného bytí.

Během výcviku se budete setkávat se studenty i učiteli psychoterapie. Studenti se stanou spolužáky, kamarády, známými. Učitelů bude řada, někteří budou stálí, jiní se budou střídat podle zaměření na různé oblasti života. V mezičase jednotlivých setkání budete mít „domácí úkoly“, kterými nebude pouze studium, ale také nácviky v malých skupinách, exkurze a praxe v různých oblastech lidského života. Paleta těchto míst je veliká a budete ji spoluurčovat také Vy. Takovou destinací může být porodnice, hospic i krematorium, výstava soch a obrazů, bohoslužba či skládka odpadu. Plány k této praxi budeme vytvářet podle situace a stavu duše výcvikového společenství.

Náš výcvik bude obsáhlý a komplexní. Rovněž tak literatura, kterou budete mít povinnou, nebude pouze textem významných psychoterapeutů, ale také díla od významných autorů pojednávajících o různých možnostech bytí.

Zájemce rovněž upozorňujeme na časovou náročnost vzdělání, která bude dočasná, ale „výživná“ pro profesní i soukromý život. (Například seznámení se a pochopení mediální manipulace, ekonomické gramotnosti, stejně tak seznámení s psychofarmaky i první pomocí včetně krizové intervence, seznámení se se zpovědí, meditací, kontemplací a modlitbou atd.) Půjde průměrně o 166 hodin přímé výuky formou komunitně skupinové sebezkušenosti ročně po dobu pěti let (830 hodin celkem), hodiny strávené domácími úkoly i hodiny strávené Vámi volenými semináři. Při této příležitosti vás upozorňujeme na Pražskou psychoterapeutickou fakultu, která teorii i praktické semináře široké veřejnosti nabízí a na ní si je budete moci vybrat.

Tešíme se na Vás i na naši společnou práci.

Garant výcviku

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.                                                            

 

V následujícím období připravujeme výběr do nového výcviku, termín bude upřesněn....

Do výcviku se může přihlásit každý zájemce. Vybírat budeme podle několika kritérií, z nichž je důležité:

  • osobní založení,
  • hodnotová orientace,
  • nejen teoretický, ale lidsky angažovaný zájem o druhé lidi,
  • ochota spolupracovat v kolektivu,
  • plnit úkoly výcviku,
  • připravenost kriticky myslet,
  • ochota napomáhat potřebnému vývoji a rozvoji programu,
  • lidský soucit,
  • solidárnost s druhými lidmi.

V neposlední řadě hraje roli dosavadní vzdělání či angažovanost pomáhajícího charakteru. Ostatní frekventanti si musejí chybějící poznatky podle interního předpisu doplnit.

Svoji roli bude hrát vaše motivace k výcviku a ochota i odvaha měnit a přetvářet životní a názorové stereotypy a dát či ponechat jim duši. Zkušenost nám říká, že tam kde chybí duch, tam kde se zapomíná na lidskou duši, tam vládnou dogmata a teorie, uvadají autentické a bezprostřední lidské vztahy, vládnou strnulé normy a ideová klišé a samozřejmě ubývá svoboda.

K výcvikovým pobytům vybíráme skromné ubytování s přijatelnou cenou, avšak způsobilé k pohodlnému používání.

Další dodatky, případné rozvojové změny programu pramenící z průběhu výcviku jsou vyhrazeny! Jistá volnost programu a jeho naplňování v rámci projektu je logickou i bytostnou vlastností smysluplného vzdělávání.