Rozhodnutí rektora č. 8/2024

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

1)  Do 30. 6. 2024 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)  Diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno vložit do 28. 7. 2024 v elektronické podobě do informačního systému Moggis pro kontrolu antiplagiátorským
     systémem Theses.

3)  Do 29. 7. 2024 se studenti dostaví na studijní oddělení ke kontrole splnění studijních povinností za celý magisterský cyklus, do tohoto data je také nutné odevzdat
     ve 2 výtiscích písemné diplomové práce, které budou obhajovány.

4)  Kazuistiku k předmětu Případové studie je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz
      nejpozději do 29. 7. 2024.


Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín SZZ

6. 9. 2024

 

Sociální politika

Případové studie

*16. 9. 2024

 

Teorie a metody sociální práce

Volitelné předměty:
Poradenství a psychoterapie v sociální práci
Psychosociální patologie a náprava
Metodologie sociálních věd

23. 9. 2024

Obhajoba diplomové práce

*V případě malého počtu přihlášených budou Teorie a metody sociální práce a Volitelný předmět přesunuty již na 6. 9. 2024.
O této skutečnosti budete informováni do 1. 7. 2024.

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
30. května 2024