Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (NMgr.)

Navazující magisterské studium - prezenční a kombinované

Cíle studijního programu:

Cílem je vzdělávání sociálních pracovníků specializovaných na mezilidskou komunikaci při řešení sociálních problémů.

 • Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v bakalářském stupni vzdělání. Studentům se kromě rozšiřující výuky v klíčových disciplínách (metody sociální práce, sociální politika a praxe v sociální práci) dostane další výuky filosofie, psychologie osobnosti, vybraných kapitol z psychoterapie, pokročilých dovedností v sociální komunikaci a vzdělání v sociální antropologii, ekonomii, orientaci ve výzkumu a dalších odborných předmětech.
 • Kromě toho je vzdělá k profesionálnímu výkonu krizové intervence a zvládání posttraumatického syndromu a stresové reakce.
 • Nabízíme možnost psychoterapeutického vzdělávání.

Znalosti a dovednosti se uplatňují během odborné praxe.

Oborové zaměření:

 • komunikace (aktivní naslouchání, empatie, na pozitiva zaměřená komunikace, efektivní komunikace, komunikace v zátěži, komunikace v ohrožení, asertivita atd.),
 • uplatnění psychoterapie v sociální práci:
  - práce s komunitou (práce s pozitivními i negativními skupinovými jevy, situacemi a formami společenského života),
  - práce se specifickými skupinami (s duševně nemocnými, s dětmi a mládeží, s lidmi v krizových situacích),
  - vybrané formy psychoterapie (krizová intervence, umění zvládat krizové a traumatické situace, postraumatické reakce a stavy v důsledku osobních traumat,   lidských tragedií, nemocí, přírodních katastrof),
  - práce s jednotlivými lidmi,
  - práce s rodinou (s normálními, krizovými a patologickými jevy v rodině),
 • sociální práce zaměřená na rozvoj (komunikace, společenských komunit, osobní růst a rozvoj, volný čas a aktivity, nový životní projekt),
 • příprava specializace v  psychoterapii

Uplatnění absolventů bude zejména v těchto typech institucí:

 • Státní správa a státní služby, sociální úřady a instituce
 • Občanská sdružení, nadace, charitativní instituce, neziskové organizace, vzdělávací instituce
 • Církve a náboženská sdružení
 • Instituce a sdružení, které se zabývají růstem a rozvojem člověka a lidských společenství a  organizováním volného času dětí, mládeže, dospělých a seniorů
 • Stavovské a zaměstnanecké organizace,
 • Kromě standardního uplatnění budou moci absolventi pracovat jako sociální pracovník - psychoterapeut (viz oborové zaměření). Studentům, kteří k nám nastoupí na magisterské studium z jiných vysokých škol, nabídneme možnost psychoterapeutického vzdělávání již během magisterského studia v samostatném programu.

Informace o studiu v akademickém roce 2024/2025

Název studijního programu:

Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii

Typ a forma studia:

navazující magisterské prezenční, navazující magisterské kombinované

Standardní doba studia:

2 roky

Předpokládaný počet studentů v ročníku:

40

Předpokládaná cena za 1 semestr studia:

33.500,- Kč

Studium je akreditováno NAÚ pod Čj.: NAU-367/2020-13

Organizace studia

Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním navazujícím magisterském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu je určen na praxi studentů. Pro volitelné předměty jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce.
Prezenční studium se uskuteční pouze v případě, že bude přijato více než 20 uchazečů.

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném navazujícím magisterském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další tři víkendy v roce jsou určeny pro volitelné předměty. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých programů.

Před zahájením studia probíhá pro všechny studenty Zahajovací adaptační kurz. 
 

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 naleznete zde

Podmínky a předpoklady pro přijetí ke studiu:

Studenti navazujícího magisterského programu sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii jsou připravováni na vysoce kvalifikovanou práci v sociální oblasti, s uplatněním komunikačních dovedností a psychoterapeutického přístupu.

 • Studium navazuje na znalosti a dovednosti získané v bakalářském stupni vzdělání.
 • Studentům se kromě rozšiřující výuky v klíčových disciplínách (metody sociální práce, sociální politika a praxe v sociální práci) dostane další výuky filosofie, vybraných kapitol z psychoterapie, pokročilých dovedností v sociální komunikaci a vzdělání v sociální antropologii, ekonomii, orientaci ve výzkumu a dalších odborných předmětech, profesionálnímu výkonu koučování, krizové intervence a zvládání posttraumatického syndromu a stresové reakce.
 • Studentům nabízíme možnost psychoterapeutického vzdělávání.

Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské (příp. magisterské) vzdělání ve stejném nebo příbuzném oboru a dále teoretické znalosti a praktické zkušenosti ze sociální práce nebo jiné blízké pomáhající profese. Za důležité považujeme dobrý vztah k lidem, potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci a další osobnostní předpoklady.

U uchazečů, kteří absolvovali bakalářské studium oboru sociální práce na jiné VŠ, nebo na bakalářském stupni studovali jiný, příbuzný obor:

 1. bude posouzena žádost o přijetí do magisterského navazujícího studia z hlediska shody obsahu absolvovaného VŠ studia s obsahem bc. studia na PVŠPS a pokud bude žádost schválena,
 2. bude stanoven rozsah nutného doplnění obsahu magisterského navazujícího studia o předměty specifické pro PVŠPS (Filosofie; Psychoterapie; Teorie a metody sociální práce; Psychologie a psychopatologie; Zdraví a nemoc). Tyto předměty nejsou součástí standardního studijního plánu, je nutné je splnit během 1. semestru NMgr. studia. Bližší informace o rozdílových zkouškách naleznete zde

Obsah přijímacího řízení:

Absolventi žádného VŠ programu nejsou přijímáni bez přijímací zkoušky.
Přijímací řízení obsahuje:

A.  pro absolventy bakalářského studia na PVŠPS: písemný test.

B.  pro absolventy jiných VŠ příbuzných oborů:

1. Ústní pohovor: K ústnímu pohovoru je nutné přinést bakalářskou práci.

Při ústním pohovoru se posuzuje:

 • kvalita a relevance bakalářské práce (celková úroveň zpracování a vztah tématu k pomáhajícím profesím),
 • zkušenost z praxe uchazeče, schopnost sebereflexe a kritického uvažování o praxi, relevantní výcviky a kursy dalšího vzdělání,
 • orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
 • motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

2. Talentová zkouška: posuzuje se motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání a osobnostní předpoklady uchazeče.

Literatura doporučená k ústnímu pohovoru:

 • Blatný, M., a kol. (2010). Psychologie osobnosti. Grada.
 • Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Grada Publishing a.s.
 • Elichová, M. (2017). Sociální práce: Aktuální otázky. Grada Publishing a.s.
 • Gulová, L. (2011). Sociální práce. Grada Publishing a.s.
 • Klepáčová, O., Krejčí, Z., & Černá, M. (2022). Sociální práce na příkladech z praxe. Grada.
 • Mátel, A. (2019). Teorie sociální práce I. Grada.
 • Matoušek, O., a kol. (2012). Základy sociální práce. Portál.
 • Matoušek, O., a kol. (2013). Metody a řízení sociální práce. Portál.
 • Matoušek, O., Koláčková, J., & Kodymová, P. (eds.). (2010). Sociální práce v praxi. Portál.
 • Říčan, P. (2013). Psychologie (4. vydání). Portál.
 • Stejskalová, M. (2012). Psychoterapie uměním. Pressto Publishing.

Odborná literatura podle vlastního zájmu a zaměření.