Sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii (Bc.)

Přijímání přihlášek a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2020 - 2021 budou vyhlášeny po schválení akreditace našich studijních programů Národním akreditačním úřadem.

 

Bakalářské studium - prezenční a kombinované

Program Sociální politika a sociální práce (se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii) připravuje sociální pracovníky, jejichž specializací je komunikace a aplikace psychoterapeutického přístupu v sociální oblasti.

 • Studentům se kromě výuky v klíčových disciplínách (sociální prácesociální politika a praxe) dostává širší výuky psychologiefilosofieaplikované psychoterapiekomunikacekulturní antropologie a péče o duši.
 • Studenti absolvují základní stupeň psychoterapeutického výcviku.
 • Studium je organizováno tak, aby posluchači získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale také reálnou zkušeností v praxi.
 • Studenti tvoří studijní komunitu, v níž se učí sebepoznání, schopnosti sociální orientace i citu pro druhé lidi.

I v kombinované formě nabízíme studentům sebezkušenost, sebepoznání a seberozvoj. Je součástí studia i ceny školného.

Organizace studia

Výuka v prezenční formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v prezenčním bakalářském studiu probíhají v zimním a letním semestru ve všedních dnech. Jeden den v týdnu (zpravidla středa) je určen na praxi studentů. Pro sebezkušenostní výcvik jsou navíc vyhrazeny tři víkendy v roce.

Výuka v kombinované formě

Přednášky a semináře jednotlivých oborů v kombinovaném bakalářském studiu probíhají mimo zkouškové období (říjen - leden, konec února - květen), 1x za 14 dní - pátky odpoledne a soboty (někdy i častěji). Další 3 několikadenní bloky během roku (zpravidla pobyty mimo Prahu) jsou určeny pro sebezkušenostní výcvik. Hodinové dotace jednotlivých předmětů naleznete ve Studijních plánech jednotlivých oborů.

Informace o studiu v akademickém roce 2019/2020

Název studijního programu:

sociální politika a sociální práce

Typ a forma studia:

bakalářské prezenční, bakalářské kombinované

Standardní doba studia:

3 roky

Předpokládaný počet studentů v ročníku:

30

Předpokládaná cena za 1 semestr studia:

25 500,- Kč

Studium je akreditováno MŠMT ČR pod číslem MSMT-12955/2015.

Oborové zaměření:

 • standardně prováděná sociální práce,
 • sociální práce s duševně nemocnými a lidmi závislými na návykových látkách,
 • krizová intervence pro jednotlivce, rodinu a skupinu lidí,
 • práce s minoritami, uprchlíky a lidmi bez domova,
 • prevence sociálních problémů a kriminality, práce s ohroženými dětmi a mládeží, seniory,
 • komunitní a skupinová psychoterapie v sociální práci.

Absolventi budou mít také možnost orientovat se na:

 • duchovní rozvoj jedince, rodin a lidských společenství
 • péči o kulturu a její hodnoty
 • vytváření seberealizačních a seberozvíjejících programů,
 • kultivaci a pozitivní ovlivňování mezilidské komunikace, ovlivňování sociální tvořivosti a hledání zdrojů pozitivních sociálních vztahů, hodnot a chování
 • participaci na obnově duševních a tělesných sil psycho-sociálními prostředky.

Uplatnění absolventů bude zejména v těchto typech institucí:

 • Státní správa a státní služby,
 • Občanská sdružení, nadace, charitativní instituce, neziskové organizace, vzdělávací instituce
 • Církve a náboženská sdružení
 • Instituce a sdružení, které se zabývají vývojem a růstem člověka a lidských společenství,
 • Instituce udržující a rozvíjející kulturní hodnoty a statky v rámci místa, obce i regionu
 • Podniky poskytující svým zaměstnancům sociální služby
 • Stavovské a zaměstnanecké organizace. 
 • Při výkonu svobodného povolání sociálního pracovníka poskytujícího své služby samostatně nebo ve sdružení s jinými kolegy pomáhajících profesí

Praxe:

V rámci přípravy pro výkon budoucí profese sociálního pracovníka absolvují studenti praxi v rozsahu 100 hodin/semestr (pouze v prvním a šestém semestru je čas pro praxi zkrácen). V 1. semestru je po dohodě s komunitním vedoucím praxe organizována formou exkurzí, při nichž je studentům zprostředkován kontakt s různými typy sociálních institucí. Od 2. semestru jsou exkurze nahrazeny samostatnou praxí studentů. Místo pro praxi si studenti mají možnost vybrat dle své vlastní volby. Při výběru zařízení pro spolupráci jsou limitováni pouze podmínkami k uznání praxe, které stanovují minimální rozsah praxe a splnění cílů praxe. Student v organizaci vykonává přímou práci s klienty v oblasti sociální práce, pracuje pod vedením zkušeného pracovníka a spolu s ním sleduje a řídí svůj profesní rozvoj (pravidelná zpětná vazba od vedoucího, zápisy do deníku z praxe, plánování svého rozvoje na daném pracovišti pro praxi).

Přijímací řízení

Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního oboru:

Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomostize sociální práce v rozsahu základů společenských věd pro střední školy, dále z psychologie, filozofie a sociologie v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky:

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje:

 • test obecných studijních předpokladů,
 • vědomostní test (základy společenských věd),
 • osobnostní dotazník.

2. část je ústní a je zaměřena na:

 •  orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
 • řešení modelového sociálního problému nebo situace,
 • posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 naleznete zde.

Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

a) test obecných studijních předpokladů.
Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování.

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

les : strom = kniha : ……

papír

list

jazyk

slovo

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Pojem "archetyp” je spojen se jménem:

S. Freud

 

A. Adler.

 

C. G. Jung

 

C. Rogers

Sociální mobilita je:

adaptace na cizí sociální prostředí

 

stěhování národů

 

změna soc. statusu během života

 

vývoj nezaměstnanosti ve světě

c) osobnostní dotazník. Poskytuje doplňující informaci k celkovému posouzení uchazeče.

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) řešení modelového sociálního problému nebo situace. Vytáhnete si popis jedné sociální situace a navrhnete, co byste jako sociální pracovník udělal/a.

Příklad: Na odbor sociální péče přijde matka, která má známky zhmožděnin v obličeji a žádá o finanční výpomoc. Uvedla, že manžel pije.

c) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis.

Doporučená literatura:

 • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2008.
 • Gillernová, I. Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2010. 
 • Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál, 2012. 
 • Matoušek, O. a kol. : Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012. 
 • Matoušek, O.; Koláčková, J.; Kodymová, P. (eds.). Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010. 
 • Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2013. 
 • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004
 • Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. 6. vyd. Praha: Grada, 2010. 
 • Strieženec, Š.: Úvod sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2001. 
 • Strieženec, Š.: Teória a metodológia sociálnej práce. Trnava: Tripsoft, 2006.
 • Vymětal, J. Úvod do psychoterapie. Praha: Grada 2003.
 • kolektiv autorů. Základy společenských věd. Praha: SCIO, 2012