Psychologie (Bc.)

Bakalářské studium - prezenční

Cílem studijního programu Psychologie na PVŠPS je: 

 • vzdělat studenty tak, aby po absolvování bakalářského studijního programu mohli pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu jednooborové psychologie;
 • vzdělat studenty tak, aby po absolvování bakalářského studijního programu mohli pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu v příbuzných oborech;
 • vzdělat studenty tak, aby se po absolvování bakalářského studijního programu mohli dále specializovat v přípravě na výkon jiného oboru pomáhající profese.
 • vzdělat studenty tak, aby si osvojili ty dovednosti, které mohou vykonávat pod odborným vedením plně vzdělaného psychologa.

Uplatnění absolventů:

 • pokud nebudou chtít studenti v navazujícím magisterském studijním programu pokračovat, mohou působit v těch oblastech, kde se uplatní jako pomáhající profesionálové s bakalářským psychologickým vzděláním.
 • v případě dokončení psychoterapeutického výcviku sestávajícího z předepsané teorie, sebezkušenosti a osvojení si dovedností, supervize a praxe, mohou působit jako koterapeuti
 • a jako pracovníci v týmech pod vedením psychologa nebo pracovníka v pomáhající profesi s úplným vysokoškolským vzděláním

Sebezkušenost a  seberozvoj

 • Specifitou našeho bakalářského studijního programu Psychologie je 240 hodin setkávání v rámci předmětu Sebezkušenost a seberozvoj. Výuka probíhá blokově, třikrát v průběhu každého akademického roku, většinou prostřednictvím výjezdů mimo Prahu.
 • Obecným cílem předmětu je zvýšit osobnostní kompetence studentů pro práci s lidskými společenstvími, skupinami i jednotlivci. Mezi ně patří především schopnost reflektovat vlastní prožívání a jednání, citlivost k sobě i druhým, respekt k druhým a jejich odlišnosti, schopnost řešit konflikty a další. V průběhu výuky se chceme vrátit k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení. Do péče o duši zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Jako nejvhodnější a praktické pro výuku se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové práce. K těmto oblastem patří např. péče o společenství, péče o vztahy, péče o tělesnost, péče o bytí v čase a další.
 • Za základ vzdělávání považujeme komunitu, ve které jsou pěstovány bezprostřední autentické, osobní a svobodné vztahy, pohledy, postoje a názory. Na její půdě probíhá veškerý ostatní život sestávající z klasické komunitní a skupinové práce, interaktivní výuky, výjezdů do přírody, seminářů a sebeřídících pracovních skupin. Lektoři a studenti vytvářejí živé společenství, ve kterém program nejen probíhá, ale především se společně tvoří. Je tedy vždy jedinečný, nezopakovatelný, byť v intencích výše popsaného.


Informace o studiu v akademickém roce 2024/2025

Název studijního programu:

psychologie

Kód studijního programu: B0313A230009

Typ a forma studia:

bakalářské prezenční

Standardní doba studia:

3 roky

Předpokládaný počet studentů v ročníku:

35

Předpokládaná cena za 1 semestr studia

38.500,- Kč

Studium je akreditováno NAÚ ČR pod Čj.: NAU-197/2019-12.

Pro uchazeče o studijní program Psychologie pořádáme 2x ročně Přípravný kurz.
 

Kompetence a profil absolventa studijního programu Psychologie vycházejí z nařízení vlády č. 275/2016 Sb a odpovídají oblasti vzdělávání Psychologie.

Absolvent tohoto studijního programu na PVŠPS prokazuje:

 • znalosti psychologických disciplín, zejména obecné psychologie, neuropsychologie, kognitivní psychologie, vývojové psychologie, patopsychologie,
 • znalosti dějin psychologie,
 • znalosti příbuzných oborů, zejména epistemologie, filozofie, sociologie, antropologie, relevantní pro psychologickou praxi,
 • znalosti psychologické metodologie, zejména kvantitativní i kvalitativní metody a experimentální metody,
 • znalosti výzkumných postupů používaných v psychologii,
 • znalosti psychodiagnostických metod,
 • znalosti intervenčních postupů,
 • porozumění etickému rozměru psychologické praxe.

Dokáže:

 • analyzovat, reflektovat a hodnotit efektivitu a kvalitu vlastní profesní činnosti,
 • plánovat, realizovat a hodnotit psychologickou intervenci,
 • plánovat, realizovat a hodnotit empirické výzkumy a intervenovat v laboratorních podmínkách,
 • aplikovat zásady etiky práce s lidmi.

Může se uplatnit:

 • v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, vývojem a inovacemi,
 • v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů,
 • ve školství,
 • ve zdravotnictví,
 • jako asistent psychologa,
 • jako psycholog.


Znalosti, vědomosti a další předpoklady uchazeče pro přijetí do studijního oboru:

 Základní podmínkou je ukončené úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Předpokladem jsou základní vědomosti z psychologie a dále ze společenských věd v rozsahu středoškolského učiva. Kulturní, politický a společenský rozhled, schopnost samostatného úsudku a vlastního názoru na společensko-politické děje. Za důležité předpoklady také považujeme potřebnou osobní a sociální zralost, sociální cítění, sociální inteligenci. Rovněž předpokládáme dobrý vztah k lidem a základní osobnostní předpoklady.

Přijímací zkoušky mají tři části:

1. část je písemná a obsahuje:

 •  test obecných studijních předpokladů,
 •  vědomostní test, který zjišťuje úroveň všeobecně-kulturní informovanosti a úroveň předběžných znalostí z psychologie a společenských věd;
 •  test z cizího jazyka

Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou postupu k dalším částem přijímacích zkoušek. K další části přijímacího řízení postoupí část uchazečů sestavených do pořadí podle výsledků části písemné.

2. část je ústní a je zaměřena na:

 •  orientaci v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeč předloží,
 •  posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání,
 •  řešení modelového problému nebo situace.

3. část - talentová zkouška - pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady uchazeče k výkonu povolání psychologa.

Podrobné informace k přihlášení a termíny přijímacího řízení pro akademický rok 2024/25 naleznete zde


Obsah přijímacího řízení a příklady úloh:

1. Písemná zkouška:

a) test obecných studijních předpokladů. Test obsahuje úlohy, ve kterých se uplatňuje logické usuzování. Příklady úloh:

Vyberte jednu z vpravo nabízených možností (správná odpověď je zvýrazněna):

dům : město = strom : ……

řeka

les

hřib

mrak

Doplňte číslo, které by v řadě logicky navazovalo:

1 3 2 4 3 5 4 ……

6

b) vědomostní test - základy společenských věd. Test obsahuje otázky z oblasti společenských věd: filosofie, psychologie, psychoterapie, sociologie, kulturní oblasti apod.

Příklady úloh (vždy je třeba vybrat jednu z nabízených možností):

Psychologické projektivní zkoušky jsou takové, které

neužívají slovních výroků, nýbrž jen názorných podnětů

neužívají početního vyjádření výsledků, nýbrž jen kvalitativního popisu
ponechávají co největší volnost psychologovi při hodnocení
ponechávají co největší volnost zkoumané osobě při reagování

c) test z cizího jazyka
Porozumění psanému textu pomocí kontrolních otázek.

Úspěšné absolvování písemné části je podmínkou postupu k dalším částem přijímacích zkoušek. K další části přijímacího řízení postoupí část uchazečů sestavených do pořadí podle výsledků části písemné.

2. Ústní zkouška:

a) orientace v přečtené literatuře, jejíž seznam uchazeči předloží. Seznam by měl obsahovat odbornou literaturu z oblasti společenských věd. Knihy uvádějte ve formě, která je použita u doporučené literatury. Doporučujeme Vám, abyste do seznamu napsali jen knihy, které jste skutečně četli a o nichž něco víte, protože u pohovoru se Vás na některé z nich budeme ptát.

b) posouzení motivace ke studiu a k výkonu budoucího povolání.

c) řešení modelového problému nebo situace.
Příklad: Myslíte si, že každý člověk trpěl ve svém životě nějakou duševní poruchou nebo měl takové potíže?  Pokud ano, ukažte příklady, pokud ne, zdůvodněte.

3. Talentová zkouška:

- pohovor, ve kterém se posuzují osobnostní předpoklady k výkonu povolání psychologa. Pohovor nemá charakter zkoušky, nemusíte se na něj nijak připravovat. Pro tuto část zkoušky je požadován Váš životopis. 

Literatura:

 • Drapela, V. J. (2011).  Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál
 • Gillernová, I. (2015). Vybrané kapitoly z psychologie pro každého, Praha: FF UK
 • Hayesová, N. (2021).  Aplikovaná psychologie. Praha: Portál
 • Hayesová, N. (2021). Základy sociální psychologie.  Praha: Portál
 • Noel-Hoeksema, S. (2012). Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál
 • Orel, M. a kol. (2020). Psychopatologie. Praha: Grada
 • Říčan, P. (2010).  Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada
 • Říčan, P. (2013). Psychologie. Příručka pro studenty. Praha: Portál
 • Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie. Praha: Portál
 • Vymětal, J. (2010). Úvod do psychoterapie. Praha: Grada

    Většinu témat probíraných v uvedeném soupise literatury obsahuje i rozsáhlé dílo:
Noel-Hoeksema, S., Frederickson, L. B, Wagenaar, W. A.: Psychologie Atkinsonové a Hilgarda. Praha: Portál, 2012.