Proč studovat PVŠPS?

Pražská vysoká škola psychosociálních studií (PVŠPS) zajišťuje jako jediná soukromá vysoká škola v České republice studium jednooborové psychologie v bakalářském i magisterském studijním programu.

 

Kompletní nabídka vysokoškolského studia v akreditovaných studijních programech:

  • Bakalářský a navazující magisterský obor SOCIÁLNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA KOMUNIKACI A APLIKOVANOU PSYCHOTERAPII v prezenční i kombinované formě
  • Bakalářský a navazující magisterský obor PSYCHOLOGIE v prezenční formě
  • Součástí všech studijních programů je sebepoznání a seberozvoj!
 

V programech celoživotního vzdělávání pro odborníky i širokou veřejnost zajišťujeme:

  • TŘÍLETÉ VÍKENDOVÉ STUDIUM PSYCHOTERAPIE - Teoretické studium pro odborníky i veřejnost
  • PSYCHOTERAPEUTICKÝ A PSYCHOSOCIÁLNÍ VÝCVIK
  • SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE A WORKSHOPY: komunikační techniky a komunikační dovednosti • arteterapie • koučink • asertivita • mediace • výklad snů a imaginace • psychosomatika • péče o duši • řešení konfliktů • spiritualita • práce se stresem • biodynamické masáže • relaxační techniky • práce s dětmi • programy pro seniory

 

Vysokoškolské studium

Myšlenková východiska školy

Studium je organizováno tak, aby posluchači získali vědomosti nejen obvyklým způsobem, ale jsou vedeni také vlastní zkušeností ve výuce a praxi k tomuto účelu speciálně vytvořené a připravené. Většina praxe je zajištěna přímo v terénu, kolektiv ročníku je definován a organizován jako reálné společenství nazývané studijní komunita. Cílem komunitní formy studia je naučit se dobře a spokojeně žít ve společenství ostatních lidí a zažít přínosy této pospolitosti, které pak bude student schopen používat ve vlastní praxi. Pro studium je typická diskuse!

Komunitní způsob studia jako přidaná hodnota studia na PVŠPS

Studenti, kteří absolvují studium na PVŠPS, si osvojí při studiu oborů několik dalších předmětů a profesionálních dovedností.

Bakalářský a navazující magisterský program v oborech sociální práce a psychologie lze sice studovat i na jiných univerzitách, avšak studium na PVŠPS poskytne studentovi nejen kvalitní vzdělání v oboru studia, ale i hlubší průpravu v dalších oblastech a možnost osvojit si řadu moderních dovedností. Například se naučí lépe rozumět sobě i druhým lidem, lidské povaze, zájmům, důvodům jednání a chování. Za vskutku důležité považujeme umění komunikovat nejen s lidmi v budoucím povolání, ale i s těmi, kteří jsou mu nejbližší. S rodiči, přáteli, ale i s lidmi, kteří mají jiné názory a zaměření.

Seznámí se s prakticky použitelnou tělovědou, první pomocí i s příznaky, základy léčby a prevencí základních nemocí. Osvojí si základy sociálně psychologického poradenství a naučí se krizové intervenci, základům koučinku. Mají také možnost se kvalitně vzdělat ve výzkumné vědecké činnosti spojené s příležitostí uveřejnit vědecké poznatky v odborném tisku.

Co vedle osvojení si stěženích předmětů v daném oboru studenty zpravidla nejvíce přitahuje, těší a naplňuje, je živá, zajímavá a dostatečně obsáhlá oborová praxe. Poznatky a nové zkušenosti z praxe jsou pak předmětem angažovaných, zajímavých a podnětných diskusí se spolužáky i učiteli školy v k tomu vymezených komunitních setkáních. Ostatně, jedním ze základních stavebních kamenů celého studijního programu naší vysoké školy je komunitní způsob studia. Pro většinu zájemců je tato forma společenského, svobodného a demokratického způsobu studijního života přitažlivá, někdy je ale pro uchazeče nezvyklá a proto se o něm potřebují se dozvědět něco více.

Studenti mají ve výuce zařazen předmět Komunita. Cílem tohoto předmětu a prostoru pro něj vyhrazeného je naučit se rozumět druhým lidem; spolužákům, budoucím klientům, ostatním spoluobčanům i lidem odjinud. Porozumět odlišnosti druhého je totiž předpokladem respektovat a chápat individuálnost každého z nás. Je východiskem úcty, tolerance, empatie a soucitu, skutečného zájmu o druhé lidi. Umožňuje zkvalitnit veřejný i soukromý, osobní i společenský život. Umění naslouchat, ponechávat druhým přirozená lidská i občanská práva i prostor na projev, názor, myšlenku. Komunitní zkušenost dává lidem příležitost ke tříbení názorů a postojů beze strachu a obav z ponížení nebo znevažování, zabraňuje a omezuje manipulace. Studenti se naučí sdělovat i sdílet osobní věci a také spolupracovat na společných zájmech a tématech. Pěstuje sociální inteligenci, soucit i ochotu a efektivnost solidární pomoci. Být schopen sdílet, brát si prostor, ponechávat prostor druhým lidem, naučit se naslouchat, vnímat a respektovat stanoviska, názory a postoje druhých lidí a současně s nimi tvořit společenskou soudržnost a jednotu, jsou principy fungování celé PVŠPS a jejího vedení. To je považuje za základní principy dobrého fungování i života jakékoliv lidské společnosti.

Komunity dávají studentům možnost naučit se společnému rozhodování a jednání, převzetí odpovědnosti za smysluplnost komunitního  života a komunitních úkolů. Příkladem může být účast na sociálních programech, či organizaci různých školních aktivit. Komunita je tedy svou podstatou sebezkušenostní, protože její členové – studenti se učí sami na sobě jak lépe žít a pracovat v lidských pospolitostech.

Pro studenty je pak tato zkušenost komunitního studia velkým vkladem pro multioborový přístup k duševním i sociálním potížím a potřebám člověka. Osvojené zkušenosti se týkají nejen komunikačních dovedností pomáhajícího profesionála, ale zejména schopnosti pomáhajícího uvažovat v širším kontextu života svého klienta a vidět možnosti zapojení dalších pomáhajících institucí, ale i jeho blízkého okolí. Jedná se tedy nejen o pomáhající profesionální organizace, ale i o  neformální pospolitosti, např. sousedskou komunitu, širší i užší rodinu, o přátele, kamarády, kolegy.

Sebepoznávací, seberozvojový a sebezkušenostní výcvik

Výcvik prováděný PVŠPS pro studenty má dvě na sebe navazující části:
A) část sebepoznávací a seberozvojová (po dobu bc. studia), je povinná, je součástí studijních plánů a je v ceně školného bc. studia. Sebepoznávací a seberozvojový program má 360 hodin. Počet hodin v roce je zpravidla 120. Tento program není primárně zaměřen na budoucí provádění psychoterapie, ale na předpoklady budoucí odborné práce v pomáhajících profesích. Chceme, aby se budoucí odborníci naučili rozumět sami sobě, neboť jejich osobnost je základním východiskem (nástrojem) další odborné působnosti a zaměření, a to nezávisle na tom, zda budou, či nebudou v budoucnu provádět psychoterapii.

B) část výcvikovou sebezkušenostní (po bc. studiu), je volitelná.
Tato část probíhá po ukončení bakalářského studia, navazuje na  sebepoznávací a seberozvojový program, prohlubuje jej a dále rozvíjí. V tomto období se studenti seznámí s procesem vlastních změn i změn sociálního prostředí komunity a skupiny, naučí se jim rozumět. Rovněž mají možnost sledovat efektivitu sebezkušenosti ve vztahu k vlastnímu životu, vztahům, životním cílům a ideálům atp. Tato zkušenost jim umožňuje lépe porozumět vývoji a proměnám psychoterapeutického procesu u budoucích klientů, pacientů, kteří jim budou svěřeni do péče. Tato část není součástí studijních plánů NMgr. studia, tedy ani v ceně školného. Pro studenty, kteří pokračují v NMgr. studiu na naší škole, se cena za výcvik snižuje o 50%.

Obsah studia

Na škole přednášejí přední odborníci z daných oblastí, což zaručuje vysokou odbornou úroveň a umožňuje osobní setkávání s nimi.

Studium se opírá o tři pilíře:

1. Filosofický pilíř: Vedeme studenty k tomu, aby se naučili kritickému myšlení, aby mohli své teoretické vzdělání a praxi stavět na porozumění, které vyplývá z přirozené zkušenosti. S touto zkušeností souvisí schopnost myslet a vyjadřovat se v řeči, která je bezprostředně srozumitelná.

2. Sociální pilíř : Zvláštností a specifickým rysem našeho studijního programu je studijní a výcviková komunita, která tvoří studijní prostředí po celou dobu studia. Výchova a vzdělání studentů obsahuje využití psychoterapeutických poznatků, metod, technik a postupů v sociální práci. V prostředí studijní komunity se učí nejen sociálnímu poznání a sebepoznávání, ale také autentickému, otevřenému, svobodnému a tvořivému soužití s druhými lidmi. Nositelem pohybu lidského společenství je komunikace.

3. Pilíř praxe: Praxe tvoří více než 25 % výuky. Tato část studia je organizována tak, aby studenti své odborné vzdělání uplatňovali a rozvíjeli v konkrétních situacích a úkolech s klienty a zúčastněnými stranami. Praxe se opírá o skutečnou práci s klienty. Součástí praxe je supervize. Část praxe je věnována také využívaní volného času, organizování společných aktivit, rozvoj jedince, rodiny a lidských společenství, zábava a rekreace.

Studium je rozčleněno do čtyř modulů:

1. Hlavní náplň profesního studia nese modul sociálních věd. Výchozími předměty v tomto modulu jsou teorie a metody sociální práce, sociologie a sociální politika a sociální komunikace. Modul dále obsahuje předměty z okruhů sociální správy, sociálního práva, sociální psychologie, sociální patologie, sociálního výcviku a sociálních formací, na něž je sociální práce zaměřená. Součástí modulu je také rozsáhlá praxe a seminář k praxi.

2. Modul psychologie a psychoterapie obsahuje tyto okruhy: obecná a vývojová psychologie, psychologie osobnosti, psychopatologie, obecná psychoterapie, psychoterapeutické školy a metody, psychosociální a komunikační dovednosti, psychoterapeutický výcvik.

3. Filosofický modul  se ukazuje jako důležitý jak z hlediska metodiky výuky (porozumění souvislostem jednotlivých oborů), tak z hlediska pochopení souvislostí a vztahování se ke světu a lidem. Modul zahrnuje oblast obecné metodologie, etiky a péče o duši.

4. Modul příbuzných oborů obsahuje oblast zdraví a nemoci, základy právních předmětůvýzkum a zpracování dat, pedagogiku, kulturní antropologii

Na výuce se podílejí Doc. PhDr. K. Balcar, CSc., Prof. PhDr. A. Hogenová, CSc., Doc. PhDr. J. Koťa, MUDr. PhDr. J. Poněšický, Doc. PhDr. J. Růžička, Ph.D., Doc. PhDr. K. Hnilica, Doc. Ing. Mgr. P. Tavel, Doc. PhDr. J. Vymětal a další.