Akreditovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví

Zájemci mohou zasílat přihlášku do kurzu, který bude zahájen v září 2018.


Cíl kurzu: 

Cílem vzdělávacího programu Psycholog ve zdravotnictví je osvojení  teoretických znalostí a praktických dovedností, které jsou předpokladem pro získání odborné způsobilosti pro práci ve zdravotnictví. Rozhodnutí o udělení akreditace naleznete zde.

Cílová skupina:

Do kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví může být přijat:

  1. Studující v magisterském studijním programu jednooborové psychologie po úspěšném vykonání bakalářské státní závěrečné zkoušky.
  2. Absolvent magisterského studia jednooborové psychologie po úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky
  3. Psycholog pracující ve zdravotnickém zařízení, který je v přípravě k atestaci v oboru klinická psychologie.
  4. Psycholog pracující v jiném typu zařízení (nemající zdravotnický charakter), který absolvováním kurzu chce získat znalosti a přehled v oboru klinické psychologie.

Rozsah kurzu: 

Program kurzu Psycholog ve zdravotnictví je rozložen do dvou semestrů, celkový rozsah kurzu je jeden rok. Výuka bude probíhat formou blokové výuky jednotlivých modulů.

Způsob zakončení: 

Kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnictví bude ukončen po absolvování všech stanovených modulů teoretické části  závěrečným  kolokviem před zkušební komisí. Otázky položené studujícím budou ověřovat získané znalosti ze všech modulů teoretické části. Opakování neúspěšně vykonaného kolokvia je možné nejdříve za 2 měsíce ode dne termínu, na který byl uchazeč pozván.
Studující, který absolvoval kromě teoretické části i předepsané praktické moduly a úspěšně složí kolokvium, obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví, vystavené Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o.

Cena kurzu:

Předpokládaná cena kurzu Psycholog ve zdravotnictví činí 8.500,- Kč.

Přihlášení do kurzu: 

Přihlášky s kopií magisterského vysokoškolského diplomu nebo potvrzení o studiu v magisterském programu psychologie posílejte e-mailem na adresu provozni@pvsps.cz.
Formulář přihlášky naleznete zde.
Zájemci budou přijímáni do vzdělávacího programu v pořadí podle přijatých přihlášek, rozhodující je datum doručení přihlášky na výše uvedenou e- mailovou  adresu.

Počet účastníků  je z organizačních důvodů omezen. Všem zájemcům zašle organizátor pokyny k platbě a pozvánku na první vzdělávací modul.
Podrobný časový harmonogram studia obdrží účastníci při zahájení vzdělávacího programu.
V ceně programu nejsou zahrnuty náklady na učebnice a další pomůcky, náklady na vystavení Osvědčení (cca 500,- Kč), ubytování, stravu a dopravu účastníků vzdělávání.

Místo konání:

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o.
Hekrova 805
149 00 Praha 4

Obsah kurzu a povinná praxe:

První pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích
Zdravotnická legislativa
Organizace a řízení zdravotnické péče
Zdravotnická dokumentace
Etika ve zdravotnictví
Podpora a ochrana veřejného zdraví
Základy farmakologie
Zdravotnická praxe I
Zdravotnická praxe II
Zdravotnická praxe III
Zdravotnická praxe IV
Zdravotnická praxe V
Závěrečné kolokvium

  • Součástí náplně kurzu je i povinná praxe v rozsahu 200 hodin ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení (pro uznání praxe je nutné absolvovat minimálně 100 hodin ve zdravotnickém zařízení), ve kterém je zajištěna supervize a odborný dohled klinického psychologa, který má způsobilost k výkonu tohoto povolání bez odborného dohledu (registrovaný klinický psycholog). Tuto praxi si účastník kurzu Psycholog ve zdravotnictví zajišťuje v plném rozsahu samostatně a na vlastní náklady.
  • Mezi doporučené instituce, na kterých lze praxi realizovat, patří psychiatrické léčebny, psychiatrické a neurologické kliniky, oddělení somatické medicíny, na kterých vykonává činnost i klinický psycholog (např. onkologie, chirurgie, rehabilitace...), privátní zdravotnická zařízení (ambulance klinického psychologa, psychoterapeutické kliniky...), krizová centra se statusem zdravotnického zařízení, hospice, kojenecké ústavy, sociálně rehabilitační střediska (kluby pacientů) organizované pod záštitou zdravotnického zařízení, psychoterapeutické komunity registrované jako zdravotnické zařízení, adiktologické ambulance.
  • Povinný rozsah praxe lze realizovat stáží na jednom uznatelném zařízení, ale i formou kombinace dílčích stáží ve více různých uznatelných zařízeních.