Pravidla v letech 2013-2023

Psychodynamický výcvik (pro výcviky, které začaly v letech 2013-2023)

Leták ve formátu Wordu si můžete stáhnout zde.

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. Součástí výcviku je také praxe.

Sebezkušenostní část i práce s klienty v rámci výcviku je možná pouze v prezenční formě (pokud nenastanou nějaké mimořádné okolnosti).

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

a) Skupinovou zkušenost: nejméně 500 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání. Trvá zpravidla 5 let, během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do čtyř několikadenních bloků, z nichž jeden bývá pětidenní, jeden třídenní a dva dvoudenní. (Je to obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu).
Tato část výcviku je zakončena písemným shrnutím vlastní zkušenosti účastníka a diskusí ve skupině a závěrečným zhodnocením výcvikovými terapeuty.

b) Individuální zkušenost: nejméně 80 hodin ve frekvenci jednou až dvakrát týdně, následně po ukončení skupinové zkušenosti. Po dohodě (a se souhlasem) s výcvikovými lektory je možné ji absolvovat současně se skupinovou zkušeností, nejdříve však ve 4. roce komunitně-skupinového výcviku. Dřívější a neschválená individuální zkušenost se nezapočítává jako výcviková.

Ad a)

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za rok až rok a půl.

Vedoucími výcviků jsou:
PhDr. Drábková Hana - PhDr. Jakubů Jiří, PhD., MUDr. Valentová Vanda - Mgr. Voplatek Petr
PhDr. Figallová Kateřina - Mgr. Hrubý Radovan, Mgr. Janský Jaroslav - PhDr. Prokešová Petra
PhDr. Kučera František- MUDr. Hellerová Pavla, MUDr. Pinďáková Zuzana - PhDr. Kulhánek Jan
MUDr. Hellerová Pavla - PhDr. Broža Jiří, PhDr. Kulhánek Jan - PhDr. Masáková Václava
Mgr. Zajícová Lenka - PhDr. Schorm Oswald, PhDr. Drábková Hana - PhDr. Jakubů Jiří
PhDr. Hrubá Kateřina - Mgr. Hrubý Radovan, Mgr. Doležalová Lucie, PhDr. Huk Martin

Ad b)

Seznam individuálních výcvikových terapeutů najdete zde. Individuální terapeut není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho supervizorem.

2. Teorie

Teoretická část obsahuje speciální část – 180 hodin vzdělávání v psychodynamickém přístupu, kterou musí absolvovat všichni. Ti účastníci výcviku, kteří nemají vysokoškolské magisterské vzdělání v oblasti pomáhajících profesí (psychologie, medicína, adiktologie, dětská sestra, všeobecná sestra, arteterapie, ergoterapie, fyzioterapie, speciální pedagogika, sociální pedagogika, sociální práce, porodní asistentka, některé pomáhající obory teologie) musí absolvovat dalších 350 hodin obecného teoretického vzdělání.

1) Speciální část obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 hodin),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie, (72 hodin)
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF.(jako náhrada za část zameškané teorie).

Podrobnější informace o speciální části teorie najdete zde.

2) Obecná část (380 hodin) zahrnuje zejména přehled současných hlavních psychoterapeutických směrů a škol, obecnou a speciální teorii osobnosti, vývojovou psychologii, vztah psychoterapie k nejdůležitějším příbuzným oborům, např. filosofii, psychopatologii a vybrané kapitoly z léčby základních duševních poruch, duševních potíží, psychosomatických potíží a poruch rodinných systémů.
Obecnou část teorie je možné získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF. Studium je tříleté, první ročník je zakončen písemnou práci a klasifikovaným zápočtem, po druhém ročníku student absolvuje soubornou zkoušku, po třetím ročníku vypracuje písemnou odbornou práci, kterou musí obhájit. Součástí závěrečné obhajoby je i souborná zkouška teoretická. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení a diplom o absolvování teoretického vzdělání. Diplom je nutný k uznání obecné teorie jako součásti výcviku. 

Ad 1)

Teoretická část vzdělání je ukončena zkouškou. Více informací o zkoušce najdete zde.

Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části. Zkouška se koná jednou do roka nebo po přihlášení dostatečného počtu zájemců.

Základní literatura ke studiu:
Bruchová H. Základy psychoterapie. Praha: Triton 1997
Gabbard, G. O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F 2005
Howardová, S. Psychodynamická psychoterapie. Praha: Portál 2008
Kalina, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013
McWilliamsová, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál 2015
McWilliamsová, N. Psychoanalytická psychoterapie. Praha: Portál 2022
Mikota, V. O ovlivňování duševních poruch. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995
Mitchel, S. A., Black, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton 1999
Prochaska, J. O. Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999
Titl, S. Psychoanalytická párová terapie. Praha: Portál, 2014
Vybíral, Z., Roubal, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. rozšířené a přeprac. vydání. Praha: Grada, 2006.
Yalom, I. D., Leszczc, M. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007

Ustanovení:   Ve výjimečných případech a po dohodě s příslušným zástupcem PVŠPS pro psychodynamický psychoterapeutický výcvik mohou účastníci výcviku získat hodiny teorie ze speciální části teorie prostřednictvím jiného renomovaného institutu se shodným zaměřením i obsahem studia.

Cena za speciální teorii je celkem (Teorie I. a II.) okolo 20 000. Cena za obecnou teorii PPF je zde.

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 120 hodin supervize, z toho alespoň

-   60 hodin kontinuální supervize skupinové psychoterapeutické práce u jednoho supervizora (individuální nebo skupinovou formou). Po ukončení vydává supervizor písemné rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické psychoterapie.

-   30 hodin kontinuální supervize individuální psychoterapeutické práce u jednoho supervizora (doporučuje se individuální formou). Po ukončení vydává supervizor písemné rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické psychoterapie.

-   30 hodin supervize jakoukoliv formou (individuální, skupinovou, v Balintovské skupině, nikoliv týmová supervize). Po ukončení vydává supervizor písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.

Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.

Podmínky pro práci, která je předmětem supervize:
Skupinová psychoterapeutická práce: skupina, která se schází po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny.
Individuální psychoterapeutická práce: klient, který absolvuje minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci minimálně jednou týdně.

Supervizi je možné začít nejdříve po 3 letech sebezkušenostní části a po souhlase výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem a dříve než ve 4. roce výcviku nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.

Seznam supervizorů najdete zde. Supervizor není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho individuálním terapeutem.

Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů.
Skupinovou supervizi může v případě dostatečného počtu zájemců PPF pomoci zorganizovat.

Praxe 

50 hodin (ČPtS), 150 hodin (ČAP) praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.
Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

Zakončení výcviku 

Výcvik je ukončen závěrečnou prací na téma dle vlastního výběru z oblasti skupinové nebo individuální psychoterapie a její obhajobou před výcvikovou komisí.
Obsahem práce je teoretické téma a kazuistika, v nichž absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.
Rozsah práce je 15 stran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).
Práce by měla obsahovat úvahu, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové nebo individuální psychodynamické psychoterapie a kazuistiku (skupiny nebo individuální psychoterapie). Kazuistika musí být podložena teorií. Práci doporučujeme konzultovat se supervizorem.

Obhajoba závěrečné práce probíhá před výcvikovou komisí. Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná výcvikovým výborem. Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým lektorem frekventanta.

Více informací o závěrečné práci a její obhajobě najdete zde.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe na e-mail vycvik@pvsps.cz.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení..

Celoživotní vzdělávání

Absolventům výcviku je doporučeno celoživotní vzdělávání v psychoterapii a příbuzných oborech. Pokud chce být frekventant veden v seznamu absolventů psychodynamického výcviku PVŠPS, musí splňovat následující podmínky celoživotního vzdělávání: absolvovat alespoň
- čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře ročně,
- 10 hodin supervize ročně.

Absolvované odborné akce a supervize se zaznamenávají do indexu celoživotního vzděláváním, který se předkládá každých 5 let ke kontrole PPF-PVŠPS.