Psychodynamický výcvik - zkouška z teorie

Teorie speciální části je ukončena zkouškou, která má písemnou formu. Dostanete dvě otázky (jednu ze základní psychodynamické a psychoanalytické teorie a jednu z teorie skupinové a komunitní a individuální psychoterapie).

Výsledek zkoušky (vyhověl/a-nevyhověl/a) se dozvíte do jednoho měsíce od jejího konání. Zkoušku je možné opakovat dvakrát.

Zkouška se koná jednou do roka nebo po přihlášení dostatečného počtu zájemců. Termín se vyhlašuje zde alespoň 1 měsíc předem.

Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail vycvik@pvsps.cz. S přihláškou zašlete potvrzení o absolvované teorii a případně diplom o VŠ vzdělání v pomáhající profesi (seznam absolvované teorie s počty hodin a potvrzení (naskenovaná)).

Cena za zkoušku je 1100 Kč. Přihlášení mohou zaplatit zde.

Termín zkoušky: v sobotu 25. 5. 2024 v 11.00 na FFUK, Nám. Jana Palacha 2, Praha 1, v přízemí v místnosti č. 18. Hlásit se můžete průběžně.

Literatura ke zkoušce:
Gabbard, G. O. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín: Vydavateľstvo F 2005
Howardová, S. Psychodynamická psychoterapie. Praha: Portál 2008
Kalina, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapii v praxi. Praha: Galén, 2005
McWilliamsová, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál 2015
Mikota, V. O ovlivňování duševních poruch. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995
Mitchel, S. A., Black, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton 1999
Prochaska, J. O. Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999
Titl, S. Psychoanalytická párová terapie. Praha: Portál, 2014
Vybíral, Z., Roubal, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. 2. rozšířené a přeprac. vydání. Praha: Grada, 2006.
Yalom, I. D., Leszczc, M. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007

Další doporučená literatura:
Bruchová H. Základy psychoterapie. Praha: Triton 1997
Fonagy, P., Targetová, M. Psychoanalytické teorie. Praha: Portál 2005Fromm-Reichmannová, F. Principy intenzivní psychoterapie. Praha: Triton 2003
Kalina, K. Terapeutická komunita – Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada 2008
Kratochvíl, S. Základy psychoterapie. Praha: Portál 2002
Vymětal, J. Obecná psychoterapie. 2. rozšířené a přeprac. vydání. Praha: Grada, 2006.

Otázky ke zkoušce:

U zkoušky dostanete jednu otázku ze základní teorie a jednu ze skupinové a komunitní teorie. Pokuste se danou otázku (teorii, pojetí, pojem) také ukázat na nějakém příkladu z praxe.

I. Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie (Teorie I.)

 1. Klasická psychoanalýza. Význam traumatu a „freudovské“ modely mysli (topografický, strukturální) (Mikota s. 70-84, Kalina s. 107-120, Titl)
 2. Základní pojmosloví (obranné mechanismy, libido, přenos, protipřenos, odpor, agování, libido, oidipský komplex (Kalina s. 107-120, samozřejmě Gabbard či Howardová, Titl)
 3. Psychický vývoj podle Freuda (např. Prochaska, Norcross s. 35-39), Mahlerové (např. Vymětal s. 94-97),  Winnicottův holding, Bowlbyho attachment (rovněž Titl)
 4. Utváření osobnosti, rizika a narušení vývoje člověka. Hypotéza pudového konfliktu, vztahového deficitu a významu či smyslu nemoci/symptomu (volné rozvedení otázek 1-3 s důrazem na samostatné myšlení).
 5. Melanie Kleinová a britská škola objektních vztahů (například Mitchell a Blacková, Titl, McWilliamsová či přílohy Jakubů, Klimpl)
 6. Heinz Kohut a psychologie self (obdobná literatura)
 7. Vztahová psychoanalýza - intersubjektivní perspektiva (práce Freud a po Freudovi, Mitchell a Blacková, zejména kapitoly Spory v teorii a Polemiky o technice, práce Vztahová psychoanalýza 2. díl, zejména text L. Arona s. 15-45, případně pro zájemce text T. Ogdena s. 266-303)
 8. Psychodynamická psychoterapie – podobnosti a rozdíly od psychoanalýzy. Vztah v psychoterapii a jeho význam, vztah „reálný“ a vztah terapeutický (přílohy Klimpl, Jakubů)
 9. Základy psychopatologie. Základní znalost psychiatrických projevů, ale i psychodynamického pojetí: neurózy, psychózy, poruchy osobnosti: základní rozlišení, znaky a projevy (např. McWilliams s. 58-110, na základě samostatného vyhledání z literatury odborné).
 10. Osobnost psychoterapeuta a jeho role. Profesní příprava, rizika (např. syndrom vyhoření), etické otázky. (Yalom s. 513-554, s. 199-224 nebo Kalina s. 81-86 či Kratochvíl s. 56-75)

II. Skupinová a komunitní psychoterapie (Teorie II.)

 1. Terapeutické/účinné faktory, interpersonální učení (dle Yaloma s. 21-38, s. 39-68, případně K. Kaliny s. 35-45, Kratochvíla s. 188-203 či Vymětala)
 2. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině (zejm. dle I. Yaloma s. 125-198, případně K. Kaliny s. 379-392, s. 491-494, Kratochvíla s. 14-33 či Vymětala).
 3. Výběr klientů, složení a sestavování skupiny, příprava na skupinu (dle Yaloma s. 225-302 či Kratochvíla s. 36-53, 86-93 a Kaliny)
 4. Fáze vývoje, začátek, pokročilá skupina a ukončování skupiny (dle Yaloma s. 303-380 či Kratochvíla s. 36-53, 86-93 a Kaliny)
 5. Problémové situace, problémoví členové ve skupině (Yalom s. 381-416)
 6. Specifické techniky užívané v psychoterapii (arteterapie, muzikoterapie, psychogymnastika, relaxace, autogenní trénink…) (např. Kratochvíl s. 132-169)
 7. Vývoj a směry ve skupinové psychoterapii, terapeutická komunita (Kalina s. 393-404, 442-458)
 8.  Rozlišení psychoterapie, poradenství a krizové intervence. Uveďte příklady. (Tomáš Řiháček –https://www.researchgate.net/publication/261912513_Poradenstvi_versus_psychoterapie).
 9. Pojetí duševní nemoci z historického hlediska. Psychoterapie jako léčba i specifický civilizační fenomén (např. Vymětal), odlišení psychoterapie na základě vědeckém, alternativní terapie a „pavědy“ (viz Vybíral, Roubal).
 10. Formy a prostředky psychoterapie (Vymětal, s. 65-89)

Základní texty:

Gabbard, G. Dlhodobá psychodynamická psychoterapia. Trenčín? Vydavaťelstvo F, 2005
(Základní a přitom již i hlubší představení psychodynamické psychoterapie s mnoha příklady, jde však „pouze“ o individuální terapii.)
Howard, S. Psychodynamická psychoterapie. Stručný přehled. Praha: Portál, 2008
(Opět vysvětlení základních principů, stručně a přitom velice srozumitelně.)
Kalina, K. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada, 2013
(Přehledné, stručné, didaktické představení základní problematiky, uváděno u jednotlivých otázek i s tím, na kterých stránkách se o daném tématu píše.)
Kratochvíl, S. Skupinová psychoterapii v praxi. Praha: Galén, 2005
(Po Yalomově publikaci druhá významná práce na téma skupinové psychoterapie. Pokud si ji celou přečtete, budete v problematice velmi dobře orientováni.)
McWilliamsová, N. Psychoanalytická diagnóza. Praha: Portál, 2015
(Přehledně a srozumitelně napsaná „učebnice“.)
Mikota, V. O ovlivňování duševních poruch. Praha: Psychoanalytické nakladatelství, 1995
(Stručný a výborný úvod do části psychoanalytické problematiky, stojí za přečtení.)
Mitchell, S. A., Blacková, M. J. Freud a po Freudovi. Praha: Triton, 1999
(Vynikající práce ukazující vývoj psychoanalytického uvažování na mnoho příkladech. Pro naši práci jeden z nepřehlédnutelných textů.) Ke stažení na uložto.
Mitchell, S. A., Aron, L. Vztahová psychoanalýza - zrození tradice 2. díl. Praha: Triton, 2004
Prochaska, J. O. Norcross, J. C. Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999
(Pokud chcete o psychoterapii vědět víc a porovnat si přednosti i slabší stránky jednotlivých psychoterapeutických systémů, toto je uznávaná kniha významných amerických badatelů v oblasti psychoterapie.)
Titl, S. Psychoanalytická párová terapie. Praha: Portál, 2014
(Výborná a srozumitelná práce českého autora, kdy zejm. s. 27-125 napomohou pochopit základní principy psychoanalýzy stručnou a srozumitelnou formou.) Ke stažení na uložto.
Vybíral, Z., Roubal, J. Současná psychoterapie. Praha: Portál, 2010
(Zde jde, pokud máte knihu k dispozici, zejména o oblast, věnující se psychodynamické psychoterapii na str. 81-146.)
Vymětal, J. a kol. Obecná psychoterapie. Praha: Grada, 2004
(Velmi vhodná a srozumitelná učebnice jak o psychoterapii a jejích základech obecně, tak i o jednotlivých základní směrech.)
Yalom, I. D., Leszcz, M. Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Praha: Portál, 2007
(V našem výcviku zásadní publikace na téma skupinové psychoterapie – světový unikát, vynikající a srozumitelný, zároveň obsáhlý a náročný text. Je nezbytně nutné si jej projít, chcete-li skupinovou psychoterapii dělat.)