Speciální teorie

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii skupinové a komunitní psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (jako náhrada za část zameškané teorie).

1. Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie (organizována ve spolupráci s ČSPAP). Další běh začne pravděpodobně v březnu 2024.
2. Teoriie komunitní a skupinové psychoterapie navazuje po skončení základní teorie, bude probíhat od podzimu 2025 do jara 2026. (Koná se obvykle 2. sobotu (neděli) v měsíci ve stejných časech jako Teorie I (9.00-16.45)). Podrobnosti a přihlášky zde.

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.

Zameškané bloky teorie 1. a 2. je možné si doplnit v dalším běhu teorie (nedoplácí se).

Kromě výše uvedené povinné teorie (1. a 2.) je do hodin teorie možné započítat také tyto akce (jako náhrada za zameškané hodiny, platí se zvlášť):
- Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie pořádaná ČSPAP
- Jarní skupinové dny pořádané ČSPAP

1. Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie

(organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 h):

1. Úvod, S. Freud, klasická psychoanalytická tradice
1. Představení psychoanalytické psychoterapie, české společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a základní pojmy

2 hod. - PhDr. S. Titl
2., 3.  S. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Stručná historie psychoanalýzy Volné asociace, přenos a odpor, výklad snů, pudová teorie, topografický a strukturální model
4 hod. - PhDr. M. Šebek., CSc.
4. Freudovy kazuistiky
2 hod. - MUDr. D. Holub, Ph.D.                                                                                    

2. Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie
1. A. Freudová a M. Kleinová

2 hod. - MUDr. I. Růžičková
2. Oidipský konflikt a komplex jako mýtus
2 hod. - MUDr. I. Růžičková
3. Infantilní sexualita a Oidipský komplex v terapeutické praxi
2 hod. - MUDr. D. Holub, Ph.D.
4. Raný vývoj a M. Mahlerová
2 hod. - MUDr. M. Kopřivová

3. Psychoanalytické vývojové teorie. Klasické psychoanalytické směry I.
1. D. W. Winnicot a jeho přínos v psychoanalýze

2 hod. - MUDr. M. Vrbová
2. D. W. Winnicot v analytické mysli a v terapeutické praxi
2 hod – PhDr. J. Jakubů
3. Egopsychologie
2 hod. - PhDr. S. Titl
4. Kohut a selfpsychologie                                       
2 hod. - PhDr. S. Titl

4. Psychoanalytické směry II.
1. Britská škola objektních vztahů

2 hod. - Doc. PhDr. J. Kocourková
2. Kleinovsko-bionovský model a postkleiniáni
2 hod. - Doc. PhDr. J. Kocourková
3. T. Ogden (reverie a analytický třetí) a Fred Busch (předvědomá asociace, fáze vytváření analytické mysli)
2 hod. - MUDr. D. Holub, Ph.D.
4. Teorie pole
2 hod. - PhDr. J. Jakubů, Ph.D. 

5. Psychoanalytické směry III.
1. J. Bowlby, Teorie attachmentu

2 hod. - Mgr. R. Doležalová
2. Originální přínos britských analytiků maďarského původu: Michael Balint a Peter Fonagy
2 hod. - MUDr. D. Holub, Ph.D.
3. H. S. Sullivan a interpersonální psychoanalýza
2 hod. - MUDr. D. Holubová
4. Vztahová psychoanalýza
2 hod. - MUDr. D. Holubová

6. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika I.
1., 2. Úzkost, obranné mechanismy, odpor, regrese

4 hod. - Mgr. L. Lucká
3., 4.Teorie Konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru.
4 hod. - PhDr. V. Čermáková

7. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.
1. Internalizační procesy, svět objektů, externalizační procesy

2 hod. - Mgr. L. Lucká
2. Vývoj superega
2 hod. - PhDr. S. Titl
3. Sen, práce sny
2 hod. - PhDr. S. Titl
4. Self-systém, narcistický vývoj
2 hod. - Mgr. P. Sokalská

8. Od duševního zdraví k psychopatologii
1. Koncept duševního zdraví

2 hod. - MUDr. H. Čermáková
2. Ženská sexualita
2 hod. - Mgr. J. Melzer
3. Trauma
2 hod. - Mgr. H. Klímová
4. Transgenerační přenos a trauma
2 hod. - PhDr. S. Titl 

9. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I.
1., 2. Neurosy

Hysterie, obsedantní neurosa, úzkostná neurosa, fobická neurosa a zlomky kazuistik
4 hod. - PhDr. L. Vrba
3., 4. Poruchy osobnosti a zlomky kazuistik
4 hod. - Mgr. L. Lucká

10. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II.
1., 2. Psychosomatický modus

4 hod. - PhDr. M. Chmelíčková
3. Perverze
2 hod. - PhDr. M. Šebek, CSc.
4. Psychotický modus
2 hod. – MUDr. O. Pěč

11. Reálný a terapeutický vztah s pacientem. Přenos a protipřenos
1. Zvláštní formy vztažnosti

2 hod. - PhDr. S. Titl
2. Přenos a protipřenos                                                   
2 hod. - MUDr. D. Holubová
3. Přenosová láska a transgrese (současné pojetí)
2 hod. - MUDr. D. Holubová
4. Protipřenos – interpersonální a vztahové směry
2 hod. - MUDr. D. Holubová

12. Psychoterapie I.
1. Integrativní pojetí v současné psychoanalýze podle Freda Busche

2 hod. - PhDr. M. Chmelíčková
2. Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty
2 hod. - PhDr. L. Vrba
3. Psychoterapie jako léčebná metoda
2 hod. - PhDr. M. Chmelíčková
4. Psychofarmaka v psychoterapii
2 hod. - MUDr. P. Zahradník

13. Psychoterapie II.
1. Osobnost psychoanalytického psychoterapeuta
(pohlaví, narcismus, sebereflexe, moc…)
2 hod. - PhDr. V. Čermáková
2. Zvláštnosti psychoanalytické a psychoterapeutické profese
(mezi gratifikací a frustrací, mezi samotou a sebeodhalením, prevence vyhoření)
2 hod. - PhDr. M. Chmelíčková
3., 4. Technika úvodního interview a terapeutický kontrakt
„Jak vytvořit pacienta v psychoanalytické psychoterapii“
4 hod. - MUDr. P. Klimpl

14. Psychoterapie III.
1. Krátká psychoanalytické psychoterapie

2 hod. - PhDr. S. Titl
2. Párová psychoanalytické psychoterapie
2 hod. - PhDr. S. Titl
3. Dětská psychoanalytická psychoterapie
2 hod. - MUDr. I. Růžičková
4. Skupinová psychoanalytická psychoterapie
2 hod. - MUDr. D. Kárová

2. Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

(72h) (podrobnosti zde)

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                               
(Bion, Foulkes, Yalom, komunita jako léčebné společenství – Jones, SUR, Kratochvíl, Růžička, Kalina)

2. Yalomovo pojetí práce se skupinou                                                 
(účinné faktory, interpersonální učení, role terapeuta ve skupině, práce „tady a teď“…)

3. Specifika individuální psychoterapie                                              

4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                        
(výběr klientů, indikace a kontraindikace, sestavování skupiny, příprava na skupinu, fáze vývoje skupiny a ukončování, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)

5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                        
1. Neverbální techniky                      
2. Práce s tělem a pohybem           
3. Sociálně psychologické hry       
4. Arteterapie                                    

6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině           
(přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině)

7. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině

8. Specifické formy skupinové psychoterapie                                       
1. Skupinová práce s dětmi                                     
2. skupinová práce se závislými                              
3. skupinová práce s pacienty s psychózou           
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti  

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                  
(proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme, etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita))
 

3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF

(jako náhrada za část zameškané teorie, platí se zvlášť). Podrobnosti najdete zde.

Můžete si vybrat z těchto seminářů:

Rogersovská psychoterapie
Terapie zaměřená na tělo: Biodynamické masáže v psychoterapii, Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie, Terapie zaměřená na tělo, Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle,  Transgenerační přenos traumatu a pohybová práce s ním
Psychoterapeutické metody:
Komunikace:
Asertivita, Komunikační dovednosti, Komunikační techniky
Neverbální metody: Arteterapie, Muzikoterapie a rozvoj osobnosti hudebním médiem, Práce s tělem v psychoterapii
Relaxační metody: Autogenní trénink, Relaxační techniky
Speciálně zaměřené semináře: Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie), Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Práce se stresem, Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Spiritualita Otců pouště - psychoterapeutické inspirace, Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie