Speciální teorie

Speciální část teorie obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) ( 112 h),
  2. Teorii skupinové a komunitní psychoterapie, individuální psychoterapie (72 hodin),
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (jako náhrada za část zameškané teorie).

1. Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie (organizována ve spolupráci s ČSPAP). Další běh začne v březnu 2024. Informace a možnost přihlášení najdete zde. Kapacita sálu je naplněná. Přijímají se další přihlášky na formu online (přes Zoom). Další běh se bude otevírat pravděpodobně v březnu 2027.
2. Teoriie komunitní a skupinové psychoterapie navazuje po skončení základní teorie, bude probíhat od podzimu 2025 do jara 2026. (Koná se obvykle 2. sobotu (neděli) v měsíci ve stejných časech jako Teorie I (9.00-16.45)).

Doporučujeme Vám absolvovat nejdříve teoriiI 1. a potom teorii 2.

Zameškané bloky teorie 1. a 2. je možné si doplnit v dalším běhu teorie (nedoplácí se).

Kromě výše uvedené povinné teorie (1. a 2.) je do hodin teorie možné započítat také tyto akce (jako náhrada za zameškané hodiny, platí se zvlášť):
- Teorie II. – Technika individuální a dětské psychoanalytické psychoterapie pořádaná ČSPAP
- Jarní skupinové dny pořádané ČSPAP

1. Základní psychodynamická a psychoanalytická teorie

(organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 h):

      I. Úvod, S. Freud, klasická psychoanalytická tradice                                   16. března 2024
1. Představení psychoanalytické psychoterapie, České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a základní pojmy
2 hod. – PhDr. S. Titl
2., 3., 4. Freud a klasická psychoanalytická tradice
Stručná historie psychoanalýzy. Volné asociace, přenos a odpor, výklad snů, pudová teorie, topografický a strukturální model.
6 hod. – PhDr. M. Šebek., CSc.

     II. Psychický vývoj, psychoanalytické vývojové teorie                                  13. dubna 2024
1. Freudová a M. Kleinová
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
2. Oidipský konflikt a komplex jako mýtus
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
3. W. Winnicott a jeho přínos v psychoanalýze
2 hod. – MUDr. M. Vrbová
4. Raný vývoj a M. Mahlerová
2 hod. – MUDr. M. Kopřivová

     III. Psychoanalytické vývojové teorie I.                                                            25. května 2024
1. Infantilní sexualita a bisexualita

2 hod – MUDr. D. Holub, Ph.D.
2. W. Winnicott v analytické mysli a v terapeutické praxi
2 hod. – PhDr. J. Jakubů, Ph.D.
3. Egopsychologie
2 hod. – PhDr. S. Titl
4. Kohut a selfpsychologie
2 hod. – PhDr. S. Titl

     IV. Psychoanalytické vývojové teorie II.                                                          15. června 2024
1. Britská škola objektních vztahů – Kleiniáni

2 hod. – doc. PhDr. J. Kocourková
2. Postkleiniáni (W. Bion)
2 hod. – doc. PhDr. J. Kocourková
3. Ogden, reverie a analytický třetí, Fred Busch
2 hod. – PhDr. Mirka Chmelíčková
4. Teorie pole
2 hod. – PhDr. J. Jakubů, Ph.D.

     V. Psychoanalytické směry III.                                                                          21. září 2024
1. Bowlby, Teorie attachmentu
2 hod. – Mgr. R. Doležalová
2. Úvod do Britské nezávislé tradice
2 hod. – MUDr. D. Holub, Ph.D.
3. S. Sullivan a interpersonální psychoanalýza
2 hod. – MUDr. D. Holubová
4. Vztahová psychoanalýza
2 hod. – MUDr. D. Holubová

     VI. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika I.                 19. října 2024
1., 2. Úzkost, obranné mechanismy, odpor, regrese

4 hod. – Mgr. L. Lucká
3. Vývoj superega
2 hod. – PhDr. S. Titl
4. Sen, práce sny
2 hod. – PhDr. S. Titl

     VII. Psychoanalytická teorie osobnosti – struktura a dynamika II.              23. listopadu 2024
1. Internalizační procesy, svět objektů, externalizační procesy
2 hod. – Mgr. L. Lucká
2., 3. Teorie konfliktu. Konflikt a strukturální deficit. Vytváření symptomu a formování charakteru
4 hod. – PhDr. V. Čermáková
4. Selfsystém, narcistický vývoj
2 hod. – Mgr. P. Sokalská

     VIII. Od duševního zdraví k psychopatologii (termín posunut kvůli Vánocům) 7. prosince 2024
1. Koncept duševního zdraví
2 hod. – Mgr. R. Doležalová
2. Trauma – vývojové poruchy
2 hod. – PhDr. M. Kavale
3. Traumatické poruchy u dětí a dospívajících
2 hod. – MUDr. E. Rys
4. Transgenerační přenos a trauma
2 hod. – PhDr. S. Titl

     IX. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy I.                                   18. ledna 2025
1., 2. Neurózy
Hysterie, obsedantní neuróza, úzkostná neuróza, fobická neuróza a zlomky kazuistik
4 hod. – PhDr. L. Vrba
3., 4. Poruchy osobnosti a zlomky kazuistik
4 hod. – Mgr. L. Lucká

     X. Psychopatologie – psychoanalytické diagnózy II.                                   15. února 2025
1., 2. Psychosomatický modus
4 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
3. Perverze
2 hod. – PhDr. M. Šebek, CSc.
4. Psychotický modus
2 hod. – PhDr. T. Kufa

     XI. Reálný a terapeutický vztah s pacientem. Přenos a protipřenos         15. března 2025
1. Zvláštní formy vztažnosti
2 hod. – PhDr. S. Titl
2. Přenos a protipřenos
2 hod. – MUDr. D. Holubová
3. Přenosová láska a transgrese (současné pojetí)
2 hod. – MUDr. D. Holubová
4. Protipřenos – interpersonální a vztahové směry
2 hod. – MUDr. D. Holubová

     XII. Psychoterapie I.                                                                                       19. dubna 2025
1. Současná psychoanalýza – Nové paradigma

2 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
2. Terapeutická aliance, reálné vztahy s pacienty
2 hod. – PhDr. L. Vrba
3. Neurovědy a psychoanalýza
2 hod. – MUDr. Eduard Rys
4. Psychofarmaka v psychoterapii
2 hod. – MUDr. P. Zahradník

     XIII. Psychoterapie II.                                                                                    17. května 2025
1. Osobnost psychoanalytického psychoterapeuta
(pohlaví, narcismus, sebereflexe, moc…)
2 hod. – PhDr. V. Čermáková
2. Zvláštnosti psychoanalytické a psychoterapeutické profese
(mezi gratifikací a frustrací, prevence vyhoření)
2 hod. – PhDr. M. Chmelíčková
3., 4. Technika úvodního interview a terapeutický kontrakt
„Jak vytvořit pacienta v psychoanalytické psychoterapii“
4 hod. – MUDr. P. Klimpl

     XIV. Psychoterapie III.                                                                                  21. června 2025
1. Krátká psychoanalytické psychoterapie
2 hod. – PhDr. S. Titl
2. Párová psychoanalytické psychoterapie
2 hod. – PhDr. S. Titl
3. Dětská psychoanalytická psychoterapie
2 hod. – MUDr. I. Růžičková
4. Skupinová psychoanalytická psychoterapie
2 hod. – MUDr. D. Kárová

2. Teorie skupinové a komunitní psychoterapie

(72h) (podrobnosti zde)

1. Historický vývoj a modely práce se skupinou                               
(Bion, Foulkes, Yalom, komunita jako léčebné společenství – Jones, SUR, Kratochvíl, Růžička, Kalina)

2. Yalomovo pojetí práce se skupinou                                                 
(účinné faktory, interpersonální učení, role terapeuta ve skupině, práce „tady a teď“…)

3. Specifika individuální psychoterapie                                              

4. Vznik, fáze vývoje a ukončování skupiny                                        
(výběr klientů, indikace a kontraindikace, sestavování skupiny, příprava na skupinu, fáze vývoje skupiny a ukončování, pravidla skupiny, placení, kombinování terapií a další praktické otázky)

5. Využití technik v rámci skupinové terapie                                        
1. Neverbální techniky                      
2. Práce s tělem a pohybem           
3. Sociálně psychologické hry       
4. Arteterapie                                    

6. Dynamika skupinového dění: vztahy a procesy ve skupině           
(přenos, protipřenos, sociální role ve skupině, interpersonální konflikt, odpor-obrany-agování, somatizace, konstruktivní a destruktivní síly ve skupině)

7. Problémoví členové skupiny, problematické situace ve skupině

8. Specifické formy skupinové psychoterapie                                       
1. Skupinová práce s dětmi                                     
2. skupinová práce se závislými                              
3. skupinová práce s pacienty s psychózou           
4. skupinová práce s pacienty s poruchou osobnosti  

9. Jaký smysl má psychoterapeutické vzdělání                                  
(proč máme vůbec výcvik, jakým způsobem se ve výcviku učíme, etika terapeutické práce a vztahů terapeuta s členy skupiny (abstinence, neutralita, anonymita))
 

3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF

(jako náhrada za část zameškané teorie, platí se zvlášť). Podrobnosti najdete zde.

Můžete si vybrat z těchto seminářů:

Rogersovská psychoterapie
Terapie zaměřená na tělo: Biodynamické masáže v psychoterapii, Práce s psychosomatickými příznaky v pohybu - taneční a pohybová terapie, Taneční a pohybová terapie - Zdroje kreativity v těle, Transgenerační trauma v těle a pohybu, Kotvení v těle a tvorba bezpečí v krizi – práce s tělem a péče o sebe i druhé
Psychoterapeutické metody:
Komunikace:
Asertivita, Komunikační dovednosti, Komunikační techniky
Neverbální metody: Arteterapie, Práce s tělem v psychoterapii
Relaxační metody: Autogenní trénink, Relaxační techniky
Speciálně zaměřené semináře: Hlubinně psychologický výklad Bible (základy hagioterapie), Práce s dětskou a adolescentní skupinou, Práce se stresem, Spiritualita, náboženskost a psychoterapie, Spiritualita Otců pouště - psychoterapeutické inspirace, Ženská a mužská spiritualita z pohledu hlubinné psychologie