Daseinsanalytický výcvik - péče o duši

Vážení zájemci o Péči o duši, dámy a pánové, milí kolegové!

Předkládáme Vám program, v němž vycházíme z psychoterapeutických zkušeností, ale také z teoretických úvah o tom, co psychoterapie je, za co se vydává a jak je pojata v daseinsanalýze. Chceme se vrátit k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení. Psychoterapie je rozdělená na desítky směrů a škol a tato rozmanitost poskytuje užitečné zkušenosti získané a ověřené jejím intenzivním a různorodým používáním v celém Západním světě.

Neřešeným problémem je skutečnost, že psychoterapeutické školy používají malý počet úzce zaměřených metod, které mají omezený akční rádius i možnosti použití. Nepoměr mezi teorií, metodou a možnostmi jejich použití přináší zúžení psychoterapeutické působnosti. Tato disproporce je v našem výcviku do značné míry odstraněna. Rovněž korigujeme časté odtržení psychoterapie od konkrétní životní praxe. Budeme se často pohybovat v místech vašeho života, s vaším dovolením se seznámíme se členy vaší rodiny, s vašimi blízkými a přáteli. Budeme ovšem pečlivě dbát na vaše soukromí, zvyklosti, osobní volby.

Máme nespočet dokladů o tom, že péče o duši využívající psychoterapeutické znalosti je účinnou prevencí proti duševním i psychosomatickým poruchám. Její zavedení do všeobecného vzdělávání by prospělo celé společnosti.

Do péče o duši také zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Nelze je postihnout jednou metodou, ale je možné se s nimi naučit adekvátně zacházet jinými způsoby. Jako nejvhodnější a praktické pro výcvik se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové psychoterapie. Ta se zároveň promění tak, aby péče o duši byla celostní a uplatnitelná v každodenním životě lidí.

Připravili jsme proto náledující formu výcviku. Základem vzdělávání je výcvikové společenství, komunita. V ní jsou pěstovány bezprostřední autentické, osobní a svobodné vztahy, pohledy, postoje a názory. Na její půdě probíhá veškerý ostatní výcvikový život sestávající z klasické skupinové práce, interaktivní výuky, seminářů a sebeřídících pracovních skupin. Sebezkušenostní skupina má tradiční daseinsanalytický charakter. Semináře spolu s teoretickou výukou jsou vedeny podél existenciálních os (bytostných určení), mají sebezkušenostní a praktický ráz. Mezi existenciály, bytostná určení člověka patří: časovost, tělesnost, prostorovost, pohlavnost, smrtelnost, spiritualita, vztahovost, historičnost aj. 

Nejedná se o akademické spekulativní abstrakce, ale o žité dimenze našeho života. Ty vyvěrají z autentické zkušenosti přirozeného světa, který se nám dává přímo a bezprostředně. Jsou předvědecké a neindoktrinované. Důležitá je také praxe. Posluchači budou plnit úkoly, které si spolu s vedoucími komunity zadají. Smyslem je rozumět sobě a druhým, k čemuž přináleží dovednosti, schopnosti, znalosti. Péče je orientována nejen na negativa, ale rovněž životní pozitiva účastníků. Praxe bude domlouvána individuálně, s ohledem na možnosti, které každý účastník má.

Posluchači budou také využívat přednášky a semináře poskytované PPF.

Účastníci výcviku budou těmi, kteří budou spoluurčovat obsah, profil i ráz života projektu Péče o duši. Přistupujeme k němu s přesvědčením, že lidská vzájemnost je v komunitním setkávání vždy klíčová.

Vycházíme z naší bezprostřední osobní, původní a hodnověrné zkušenosti se skutečnostmi světa. Takováto setkání jsou před-oborová, před-filosofická, před-vědecká, vždy individuální a nezastupitelná. Sdílení životních zkušeností umožňuje spolubytí, které je vždycky nutně rozhovorem, komunikací. Díky této danosti se nacházíme vždy v prostoru spolubytí, v „myství“. Myství je vedle jáství jedním ze základních způsobů naší existence. Je to oblast, dimenze určující vztahy v našem světě.

Permanentním navracením ke kořenům naší zkušenosti, autenticitě a bezprostřednosti se budeme snažit znovu objevit a rehabilitovat jedinečnost, subjektivitu každého z nás, aniž bychom se přitom dopouštěli nějaké redukce, nějakého zúžení, selekce nebo ostrakizace individuální lidské zkušenosti.

Dovedu si představit, že text, který právě čtete, ve Vás vzbuzuje řadu dotazů, námitek či dokonce nesouhlasu. Zároveň ve Vás, jak doufám, probouzí zvědavost, překvapení a možná i naději. Pokud tomu tak je, tak jste s největší pravděpodobností na dobré cestě k sobě i k druhým.

Maně se dotýkáme kapitoly, kterou je řeč. Už od starověku víme, že řeč není jen mluva a jazyk není pouhý soubor pravidel, jazyk není jen věcí slovníku a mluvnice. Filosof Martin Heidegger svého času napsal, že člověk je řečí (a tudíž i jazykem). Nechtěl tím říci nic jiného, než že člověk je výrazem bytí světa i zároveň jeho svědectvím. Člověk je ten, který je otevřený oslovení, ale zároveň i ten, který celým svým životem vypovídá, který se táže a snaží se najít odpovědi. Řečí se nám otevírá čas světa i čas naší existence. Řečí svět odemykáme.

Psychoterapie je řečí, která odemyká nás samotné, proto je psychoterapie na řeči postavena. Každá řeč obecně má spoustu jazyků, podjazyků, dialektů a forem. Nezůstaneme tedy pouze u slov, ale budeme se věnovat také řeči a jazykům, které vycházejí ze světa i z našeho oduševněného bytí.

Během výcviku se budete setkávat se studenty i učiteli psychoterapie. Studenti se stanou spolužáky, kamarády, známými. Učitelů bude řada, někteří budou stálí, jiní se budou střídat podle zaměření na různé oblasti života. V mezičase jednotlivých setkání budete mít „domácí úkoly“, kterými nebude pouze studium, ale také nácviky v malých skupinách, exkurze a praxe v různých oblastech lidského života. Paleta těchto míst je veliká a budete ji spoluurčovat také Vy. Takovou destinací může být porodnice, hospic i krematorium, výstava soch a obrazů, bohoslužba či skládka odpadu. Plány k této praxi budeme vytvářet podle situace a stavu duše výcvikového společenství.

Náš výcvik bude obsáhlý a komplexní. Rovněž tak literatura, kterou budete mít povinnou, nebude pouze textem významných psychoterapeutů, ale také díla od významných autorů pojednávajících o různých možnostech bytí.

Zájemce rovněž upozorňujeme na časovou náročnost vzdělání, která bude dočasná, ale „výživná“ pro profesní i soukromý život. (Například seznámení se a pochopení mediální manipulace, ekonomické gramotnosti, stejně tak seznámení s psychofarmaky i první pomocí včetně krizové intervence, seznámení se se zpovědí, meditací, kontemplací a modlitbou atd.) Půjde průměrně o 166 hodin přímé výuky formou komunitně skupinové sebezkušenosti ročně po dobu pěti let (830 hodin celkem), hodiny strávené domácími úkoly i hodiny strávené Vámi volenými semináři. Při této příležitosti vás upozorňujeme na Pražskou psychoterapeutickou fakultu, která teorii i praktické semináře široké veřejnosti nabízí a na ní si je budete moci vybrat.

Roční platba, tedy 166 hodin přímé výuky formou komunitně skupinové sebezkušenosti Vás přijde na předpokládaných 39 000 Kč.

Tešíme se na Vás i na naši společnou práci.

Garant výcviku

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.                                                            

spolu s týmem:

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Koťa, prof. PhDr et PhDr. Martin Matuštík, Ph.D., MUDr. Zuzana Pinďáková, doc. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D., MUDr. Eva Růžičková, Mgr. Johana Růžičková, Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Eliška Syrovátková,  Mgr. Václav Šmilauer, Ph.D., prof. ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., Dita Vejdělková, PhDr. Daniela Wurstová, doc. PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D., Jaromír Zemina, PaedDr. Jiří Zízler, CSc., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. a řada dalších!

Asistentka výcviku: Eliška Syrovátková
(případné dotazy na [javascript protected email])

 

Výběr do výcviku

Do výcviku se může přihlásit každý zájemce. Vybírat budeme podle několika kritérií, z nichž je důležité:

  • osobní založení,
  • hodnotová orientace,
  • nejen teoretický, ale lidsky angažovaný zájem o druhé lidi,
  • ochota spolupracovat v kolektivu,
  • plnit úkoly výcviku,
  • připravenost kriticky myslet,
  • ochota napomáhat potřebnému vývoji a rozvoji programu,
  • lidský soucit,
  • solidárnost s druhými lidmi.

V neposlední řadě hraje roli dosavadní vzdělání či angažovanost pomáhajícího charakteru. Ostatní frekventanti si musejí chybějící poznatky podle interního předpisu doplnit.

Svoji roli bude hrát vaše motivace k výcviku a ochota i odvaha měnit a přetvářet životní a názorové stereotypy a dát či ponechat jim duši. Zkušenost nám říká, že tam kde chybí duch, tam kde se zapomíná na lidskou duši, tam vládnou dogmata a teorie, uvadají autentické a bezprostřední lidské vztahy, vládnou strnulé normy a ideová klišé a samozřejmě ubývá svoboda.

Přihlášky již pouze pro muže - zašlete do 30. září 2020 (na adresu Hekrova 805, 149 00 Praha 4, k rukám E. Syrovátkové) žádost s osobními údaji  (jméno,  příjmení,  datum  narození,  bydliště  (trvalé i přechodné), e-mail, telefon, stav, povolání, nejvyšší dosažené vzdělání, další odborné vzdělání, studium a samostudium, ad.) a desetistránkový životopis v klasickém tvaru normostrany[1]. Je však možné psát rukou v adekvátním rozsahu (dětství, rodina, škola, partnerství, důvody vstupu do výcviku ad.).

Cena: 166 hodin sebezkušenosti ročně ve skupině a komunitě bude stát přibližně 39 000 Kč. Navazující odborné semináře budou kopírovat obvyklou cenu na PPF (najdete na stránkách školy (www.pvsps.cz).  Za přijímací řízení zaplatíte na místě 1 000 Kč.

K výcvikovým pobytům vybíráme skromné ubytování s přijatelnou cenou, avšak způsobilé k pohodlnému používání.

Další dodatky, případné rozvojové změny programu pramenící z průběhu výcviku jsou vyhrazeny! Jistá volnost programu a jeho naplňování v rámci projektu je logickou i bytostnou vlastností smysluplného vzdělávání.

Začátek výcviku plánujeme na říjen 2020.

Výcvik je součástí komplexního vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii od roku 2019, které je certifikováno u České asociace pro psychoterapii.

 

Pravidla komplexního vzdělání pro daseinsanalytické výcviky započaté od roku 2019:

Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, supervizi a praxi.  

 1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

1) Individuální výcviková zkušenost: nejméně 500 hodin individuální cvičné daseinsanalýzy (dále DA) vedené daseinsanalytikem
nebo
2) komunitně skupinovou zkušenost:.nejméně 500 hodin komunitní a skupinové daseinsanalýzy vedené daseinsanalytikem.  I v této variantě je ovšem součástí komplexního psychoterapeutického vzdělání 100 hodin individuální sebezkušenosti (viz dále).
3) kombinovanou zkušenost: Pokud má student DA psychoterapie nejméně 350 hodin individuální cvičné analýzy, vyžaduje se od něj absolvování alespoň 150 hodin komunitě skupinové cvičné daseinsanalýzy ve výcvikovém programu v DA komunitní a skupinové psychoterapii.
Seznam výcvikových lektorů: Ing. Andrea Doubková, Andrea Dušková Sobotková, Dis.,  Mgr. Ivana Dvořáková, Mgr. Pavla Janská, MUDr. Michal Kryl, Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Miluše Pixová, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Mgr. Johana Růžičková, Ph.D., PhDr. Milan Sedláček,  Mgr. Ladislav Senko, MUDr. Radmila Schneiderová, Mgr. Michal Slaninka, Mgr. Carmen Švýcarská,  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Eva Tošnerová, Dita Vejdělková, Mgr. Jan Vybíral, PhDr. Daniela Wurstová, Mgr. Jan Jakub Zlámaný, PhD.

Ad 1)
Získání individuální zkušenosti je zajištěno v pravidelných setkáních podle plánu s výcvikovým daseinsanalytikem. Tato setkání zahrnují:
1. Osobní výpověď studenta
2. Rozhovor
3. Hermeneutický výklad životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytický výklad snů
5. Práce  s imaginacemi

Seznam individuálních výcvikových terapeutů naleznete zde.

Ad 2)
Zajištění komunitně skupinové zkušenosti je prováděno formou několikadenních setkání v průběhu roku. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o počtu 12 lidí. .  Nepodstoupitelné minimum sebezkušenostní části  tvoří  500 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání. Trvá zpravidla 5 let, během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do tří až čtyř několikadenních bloků, z nichž alespoň jeden bývá pětidenní. celkový počet bývá obvykle 550 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu, povolená absence je tedy 50 hodin).

Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
2. Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.
3. Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a interpretovat.
4. Práce se skupinovými jevy v jak negativním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.
5. Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty, sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků
6. Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce, zábava, odpočinek, atd.
7. Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za jeden až dva roky.

Cena za rok (za skupinovou sebezkušenostní část) určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 28 800 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

K zakončení sebezkušenostní části si připraví student psychoterapeutického vzdělávání v DA závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře. V případě komunitně skupinové zkušenosti ji vypracuje a přednese před skupinou, v individuální formě pak probíhá bilance s výcvikovým psychoterapeutem.

Ve výcvikové modalitě Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze je vcelkovém rozsahu 830 hodin obsaženo 550 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání, tedy minimum 500 hodin a 50 hodin rezerva na povolené absence. Pro splnění sebezkušenostní části komplexního psychoterapeutického vzdělání je tedy potřeba doplnit 100 hodin individuální sebezkušenosti.
 

2. Teorie

Obecná část (380 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc). 

Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika, kulturní a soc. antropologie, etika apod.

Ve výcvikové modalitě Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze je v celkovém rozsahu 830 hodin již obsaženo 130 hodin speciální teorie komplementární.

Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.

Tuto část teorie je možné získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF. Studium je tříleté, první ročník je zakončen písemnou práci a klasifikovaným zápočtem, po druhém ročníku student absolvuje soubornou zkoušku, po třetím ročníku vypracuje písemnou odbornou práci, kterou musí obhájit. Součástí závěrečné obhajoby je i souborná zkouška teoretická. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení a diplom o absolvování teoretického vzdělání. Diplom je nutný k uznání obecné teorie jako součásti výcviku

Absolventi magisterského stupně VŠ v pomáhajících profesích získali výše uvedenou část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod.
Psychoterapie speciální (180 hodin) – semináře DA, které zahrnují základy fenomenologie, postupy a metody v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení psychoterapeutického rozhovoru. Existenciály (časovost, dějinnost, prostorovost, tělesnost, pohlavnost, smrtelnost, atd.) z psychosomatického hlediska. 

Témata:
Základy existence a teorie pobytu
Základy psychologie, psychoterapie a lékařství z DA hlediska
Lidská existence z hlediska časových a vývojových možností
Psychosomatické otázka
Lidská vztahovost a psychoterapeutický vztah a práce s ním
Otázky psychoterapeutické diagnostiky
Nosologie klasická, její fenomenologická reinterpretace
Neurózy
Poruchy osobnosti
Deprese
Hraniční stavy a hraniční poruchy
Psychotické vztahy a psychózy
Poruchy sexuální identity
Závislosti
Práce s rodinou a rodinnými příslušníky
Fáze psychoterapie
Komunitní a skupinové společenství, komunitě skupinová DA
Psychoterapeutické otázky skupinové pohybu a proměn, vztahy v komunitě a ve skupině
Metody DA psychoterapie (rozhovor, vrozumívání, výklad, řeč a jazyk, výklad pobytu, snů, symptomů a poruch, imaginace)

Teoretická část speciální psychoterapie je zajišťována ve:

a)   tříletém teoretickém daseinsanalytickém semináři - nový běh bude zahájen od října 2019, předběžné přihlášky zasílejte na bcstudijni@pvsps.cz.
b)   dvouletém semináři Rozhovor v psychoterapii

Ve výcvikové modalitě Péče o duši – výcvik v pokročilé daseinsanalýze je v celkovém rozsahu 830 hodin obsaženo 150 hodin teoretické části speciální teorie odpovídajících tříletému teoretickému daseinsanalytickému semináři. Pro dokončení teoretické části speciální psychoterapie v rámci komplexního psychoterapeutického vzdělání je potřeba v této modalitě absolvovat pouze dvouletý seminář Rozhovor v psychoterapii.

Teorie speciální části je ukončena orientační zkouškou (vyhověl-nevyhověl).
Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail luciepegas@volny.cz. Zkouška se koná po přihlášení dostatečného počtu zájemců (min 4). Cena zkoušky je 300,- Kč.

Základní literatura:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
HLAVINKA, P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2. rozšířené vydáníMonografieNakladatelství Grada, Praha, 2008, Str. 136. ISBN 978-80-247-2132-3
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
RÚŽIČKA J., ČÁLEK O.: Výklad snů, Praha: Triton, 2016
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

Kromě této literatury je studentům doporučena nebo je požadována další literatura, která se týká jednotlivých předmětů, seminářů a prací. Předepsaná literatura je v češtině i v dalších jazycích.

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 150 hodin supervize, z toho nejméně 50 hodin individuální supervize.
Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi.
Supervize je ukončena závěrečným kolokviem u supervizora (v případě skupinové supervize ve skupině), o supervizi je vydáno potvrzení.
Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.

Supervizi je možné začít nejdříve ve třetím roce sebezkušenostní části a po souhlase výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem a dříve než ve 3. roce výcviku nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.

Seznam supervizorů najdete zde.

4. Praxe

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.

Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Učí se rovněž vedení příslušné dokumentace. Během této praxe je vázán etickým kodexem dané organizace i psychoterapeutické profese, především pak pravidlem mlčenlivosti.

Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

Zakončení výcviku

Domníváme se, že samostatně provádět psychoterapii by měli profesionálové, kteří splňují vysoké teoretické i praktické nároky, tzn. vystudují relevantní vysokoškolský obor  a absolvují komplexní vzdělání v psychoterapii. Jsme si ovšem vědomi toho, že v pomáhajících profesích pracuje mnoho odborníků, kteří např. vysokoškolské vzdělání nemají a na samostatné provádění psychoterapie neaspirují (zdravotní sestry, pečovatelé, vychovatelé, osobní asistenti, pracovní terapeuti...), absolvování psychoterapeutického vzdělání, přinejmenším jeho sebezkušenostní části, pro ně však může být profesním i osobním přínosem, který v důsledku vede k výraznému zkvalitnění jimi poskytovaných služeb. Proto umožňujeme absolvování výcviku ve třech stupních:

1. stupeň:  Pro získání závěrečného Diplomu psychoterapeuta musí student získat komplexní vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii, tzn. absolvovat předepsaný počet hodin všech tří resp. čtyř částí výcviku (skupinová resp. individuální sebezkušenost, supervize a praxe) a složit závěrečnou zkoušku (viz dále). Zároveň musí splňovat podmínku magisterského titulu v relevantním univerzitním oboru (psychologie, sociální práce, medicína, speciální pedagogika...). 

2. stupeň:  Pro získání Osvědčení o komplexním vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii musí student  absolvovat předepsaný počet hodin všech tří resp. čtyř částí výcviku (skupinová resp. individuální sebezkušenost, supervize a praxe) a složit závěrečnou zkoušku (viz dále). Nemá-li magisterský titul relevantního univerzitního oboru, musí absolvovat 780 hodin teorie (obecná část, speciální teorie komplementární, psychoterapie obecná) + 180 hodin psychoterapie speciální a složit z ní příslušnou zkoušku (viz výše). 

3. stupeň: Při absolvování pouze sebezkušenostní části výcviku dostává absolvent Potvrzení o absolvování sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku.


Ukončení komplexního vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii

Závěrečné řízení je komisionální. Je sestaveno z nejméně tří daseinsanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi). K závěrečnému řízení si student připraví v písemné formě kazuistiku (10 - 15 stran), kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky, které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po odevzdání kazuistiky, absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe na e-mail luciepegas@volny.cz.
Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena je stanovena na 2.000 Kč/os.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení.

Celoživotní vzdělávání

DA psychoterapeut se celoživotně vzdělává v psychoterapii a příbuzných oborech.

Psychoterapeut musí ročně alespoň:
-     absolvovat čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře,
-     absolvovat 30 hodin intervize nebo 15 hodinám supervize,
-     napsat seznam přečtené odborné literatury, předpokládá se alespoň pět textů v článcích nebo dvě knihy. Nepočítají se populárně vědecké texty jako např. Psychologie dnes apod.

O celoživotním vzdělávání je vedena matrika a odborné akce jsou zaznamenány v indexu celoživotního vzdělání, který se každých 5 let předkládá DA společnosti k reakreditaci DA psychoterapeutické způsobilosti.

 

[1]     Normostrana je obvykle třicet řádků na stránku po šedesáti úhozech (tj. 30 řádků x 60 znaků = celkem 1 800 znaků). Jedna normostrana má 1800 znaků, což zhruba odpovídá 250 slovům na stránku).