Pravidla od roku 2013 PVŠPS

Pravidla pro psychodynamické výcviky PVŠPS, které začaly v čase od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. Součástí výcviku je také praxe.
 

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

A) Skupinovou zkušenost: nejméně 500 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání. Trvá zpravidla 5 let, během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do čtyř několikadenních bloků, z nichž jeden bývá pětidenní, jeden třídenní a dva dvoudenní. (Je to obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu).
Tato část výcviku je zakončena písemným shrnutím vlastní zkušenosti účastníka a diskusí ve skupině a závěrečným zhodnocením výcvikovými terapeuty.

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

B) Individuální zkušenost: nejméně 80 hodin ve frekvenci jednou až dvakrát týdně, následně po ukončení skupinové zkušenosti. Po dohodě (a se souhlasem) s výcvikovými lektory je možné ji absolvovat současně se skupinovou zkušeností, nejdříve však ve 4. roce komunitně-skupinového výcviku. Dřívější a neschválená individuální zkušenost se nezapočítává jako výcviková.

Individuální sebezkušenost (terapii) je nutné absolvovat dle seznamu terapeutů pro dynamický výcvik na webu PVŠPS zde. Individuální terapeut není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho supervizorem.

Mimo seznam lze požádat předem o uznání terapeuta který splňuje následující podmínky: Člen ČPtS nebo ČAP, adekvátní praxe a zároveň ukončený komplexní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru akreditovaný ČPtS. Žádost se předkládá zkouškové komisi na e-mail: [javascript protected email]

2. Teorie

Teoretická část obsahuje speciální část – 180 hodin vzdělávání v psychodynamickém přístupu, kterou musí absolvovat všichni. Ti účastníci výcviku, kteří nemají vysokoškolské vzdělání v oblasti pomáhajících profesí, musí absolvovat dalších 380 hodin obecného teoretického vzdělání.

A) Speciální část obsahuje ve 180 hodinách:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 hodin),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie, (72 hodin)
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (jako náhrada za část zameškané teorie).

Podrobnější informace o speciální části teorie najdete zde.

B) Obecná část (380 hodin) zahrnuje zejména přehled současných hlavních psychoterapeutických směrů a škol, obecnou a speciální teorii osobnosti, vývojovou psychologii, vztah psychoterapie k nejdůležitějším příbuzným oborům, např. filosofii, psychopatologii a vybrané kapitoly z léčby základních duševních poruch, duševních potíží, psychosomatických potíží a poruch rodinných systémů.
Obecnou část teorie je možné získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení (v případě, že skládají zkoušku, tak potvrzení o zkoušce a diplom – k psychodynamickému výcviku zkoušku s diplomem nepožadujeme, nahrazuje je závěrečná zkouška k ukončení komplexního vzdělávání v psychoterapii) o absolvování teoretického vzdělání, které je nutné k uznání obecné teorie jako součásti výcviku.

 

3. Supervize

150 hodin supervize, z toho:

- 80 hodin kontinuální supervize skupinové psychoterapeutické práce u jednoho supervizora (individuální nebo skupinovou formou). Po ukončení vydává supervizor písemné rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické psychoterapie.

- 50 hodin kontinuální supervize individuální psychoterapeutické práce u jednoho supervizora (doporučuje se individuální formou). Po ukončení vydává supervizor písemné rozhodnutí o způsobilosti frekventanta k samostatnému výkonu systematické psychoterapie.

- 20 hodin supervize jakoukoliv formou (individuální, skupinovou, v Balintovské skupině, nikoliv týmová supervize). Po ukončení vydává supervizor písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.

Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru. V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno Výcvikovým výborem PVŠPS. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PVSPS tak, aby došlo ke shodě názoru.

Podmínky pro práci, která je předmětem kazuistiky:
Skupinová psychoterapeutická práce: skupina, která se schází po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny.
Individuální psychoterapeutická práce: klient, který absolvuje minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci minimálně jednou týdně.

Supervizi je možné začít nejdříve po 3 letech sebezkušenostní části a po souhlase výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem a dříve než ve 4. roce výcviku nebude započítána jako výcviková supervize. Výcvikovou supervizi je třeba od jejího započetí kontraktovat se supervizorem jako výcvikovou. Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete.

Supervize je nutné absolvovat dle seznamu supervizorů pro dynamický výcvik na webu PVŠPS zde. Supervizor není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho individuálním terapeutem.

Výjimečně je možné požádat předem o uznání supervizora mimo seznam – podmínkou pro supervizora je absolvování akreditovaného výcviku v psychodynamickém směru, akreditovaný supervizní výcvik (ČIS, Remedium… všechny uznávané EAS) a adekvátní průběžná praxe. Žádost se předkládá zkouškové komisi na e-mail: [javascript protected email]

Jednotné formuláře na potvrzení supervize (ani ind. terapií) nejsou, terapeuti i supervizoři vědí, co mají psát, vy víte, co chcete potvrdit.
Pro inspiraci např.: Potvrzuji, že jméno, příjmení, event. dat. nar., aby bylo jasné, že jste to opravdu vy, absovoval/a u mě (individuální/skupinovou/týmovou/balinta...) supervizi... skupinové/individuální práce (pokud je v požadavcích specifikováno) v počtu ... hodin v čase od... do ... (např. leden-prosinec 2022).
Totéž pro praxi - potvrzuji komu, co, kde (charakter pracoviště - zdrav. zařízení - ambulance/klinika/soukr. ambulance), kdy... proběhlo - jakou formou (náslechy/aktivní stáž/úvazek... jiné)...
datum
razítko není povinnost, ale je velmi vhodné - je na něm identifikátor pracoviště
podpis
Připomínám, že supervizor píše k potvrzení doporučení k závěrečné zkoušce ke komplexnímu PST vzdělávání.

4. Praxe 

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.
Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Počet hodin praxe potvrzuje psychoterapeut s dokončeným komplexním psychoterapeutickým vzděláním, který je zároveň garantem praxe a neformálním mentorem frekventanta po dobu vykonávání praxe.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

 

5. Zakončení výcviku 

Komplexní psychoterapeutické vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou a prací na téma dle vlastního výběru z oblasti skupinové nebo individuální psychoterapie a její obhajobou před výcvikovou komisí.

Více informací o závěrečné práci a její obhajobě najdete zde. Více informací o otázkách k závěrečné zkoušce najdete zde.
K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí komplexního psychoterapeutického vzdělání a praxe na email výcviku a praxe
 na e-mail [javascript protected email] .

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS osvědčení.

 

Celoživotní vzdělávání

Absolventům výcviku je doporučeno celoživotní vzdělávání v psychoterapii a příbuzných oborech. Pokud chce být frekventant veden v seznamu absolventů psychodynamického výcviku PVŠPS, musí splňovat následující podmínky celoživotního vzdělávání: absolvovat alespoň
- čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře ročně,
- 10 hodin supervize ročně.

Absolvované odborné akce a supervize se zaznamenávají do indexu celoživotního vzděláváním, který se předkládá každých 5 let ke kontrole PVŠPS.