Tváře lásky

Pražská vysoká škola psychosociálních studií se stala partnerem projektu „Tváře lásky“ Tento projekt je zaměřený na prevenci obchodování s lidmi a násilí na ženách a na mužích a realizuje jej Poradna Magdala s podporou  Norských  fondů ve spolupráci s Nadací Open Society Fund.

Jedná se o preventivní program pro děti a mladistvé od 12 do 26 let vyrůstající v ústavní péči či v péči OSPOD. Program je na pomezí selektivní a indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky, zaměřený na prevenci násilí a obchodu s lidmi. Funguje na bázi komunitní spolupráce Poradny Magdala zabývající se domácím násilím a obchodu s lidmi a partnerů. Projekt proběhne v období od 1. května 2015 do 30. dubna 2016.

Partneři projektu:

 • Dětský domov a Školní jídelna Pyšely
 • Dětský domov a Školní jídelna ze Zruče nad Sázavou
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna z Černovic
 • Dětský domov a Školní jídelna Dolní Počernice
 • Nová škola, o.p.s.
 • Město Říčany, Oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Říčanech
 • Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s. r. o.

Cíle a aktivity projektu:

 • navázání spolupráce s partnery
 • vytvoření preventivního programu zaměřeného na prevenci násilí na ženách a na mužích
 • vyškolení lektorů preventivního programu
 • realizace preventivního programu
 • vytvoření: Příručky dobré praxe, krátkého informačního filmu, plakátů
 • budování lepšího povědomí o tématu, osvěta formou informační kampaně se zapojením cílové skupiny

logo_norway_grants_100.png  logo_osf_praha_cz_100.png

Zprávy z průběhu projektu:

SRPEN 2015

Od srpna 2015 jsou naši studenti zapojeni do projektu Tváře Lásky. Zde lektorují  společně s pracovníky Poradny Magdala preventivní program Tváře lásky v dětských domovech v  Dolních Počernicích a Pyšelích.

V srpnu 2015 proběhla celkem 2 setkání našich studentů s dětmi v dětských domovech. Tématem úvodního setkání byl respekt.  Dětem lektoři vysvětlovali pojmy jako přirozená autorita, seberealizace, aktivní naslouchání, ale i že každý člověk je originál a je nutné k němu takto přistupovat. Každé téma je prokládáno rozličnými aktivitami, takže děti mají možnost si teoretické poznatky ověřit v praxi.
http://praha.charita.cz/tvarelasky/tvare-lasky-mame-za-sebou-prvni-setkani-s-detmi/

ZÁŘÍ 2015

V září opět naši studenti pokračovali v preventivním programu s dětmi z dětských domovů. Celkem během září navštívili zařízení 3x. V rámci preventivního programu se tentokrát děti seznámili prostřednictvím lektorů s tématem práce s agresí a gender.   Při tématu práce s agresí byly děti seznámeny s pojmy jako agresor, hněv, násilí, ale i sebepoškozování a šikana.

Při tématu gender lektoři vysvětlovali účastníkům rozdíly mezi muži a ženami a s tím předpokládané chování u ženy a muže, s možné typy sexuální orientace. Dětem byly přiblíženy i pojmy jako sexismus a transsexualita.

Rozhovor o preventivním programu Tváře lásky se studentkou Evou si můžete přečíst zde:
http://praha.charita.cz/tvarelasky/tvare-lasky-ocima-lektorky-evy/

ŘÍJEN 2015

I v říjnu byl realizován preventivní program, jehož nedílnou součástí jsou naší studenti. Během měsíce navštívili děti v dětských domovech třikrát. Při jednotlivých setkáních byla probírána následující témata: násilí a prostituce. U tématu násilí krom seznámení dětí s pojmy jako je rasismus, deprivace, deviace, lektoři se skupinou hovořili i o nadmíru aktuálním tématu a to kyberšikaně. Děti toto téma velmi zaujalo a lektory zasypaly nejen dotazy, ale i příběhy., kse oni sami či v okolí setkali s kyberšikanou.

U tématu prostituce lektoři především dětem vysvětlili rozdíly mezi prostitutkou a společnicí, mezi mzdou, dárkem a odměnou. Při tomto tématu byl dán velký důraz na práci s aktivitami např. práce s autentickým textem prostitutky.

LISTOPAD 2015 
Obchod s lidmi

I v listopadu pokračoval preventivní program Tváře lásky, kterého se zúčastňují studenti naší školy. Tématem listopadových setkání s dětmi v dětských domovech byl Obchod s lidmi. Děti byly opět v průběhu setkání seznámeny s pojmy souvisejícími s obchodem s lidmi. Dětem bylo lektory vysvětleno co je novodobé otroctví, na co by měly lidé dbát pokud se rozhodnout jet pracovat do zahraničí, jaké informace by si měli zjistit před odjezdem, kdo je bílý kůň a jaká je jeho role, proč je určitý druh sňatku považován za obchod s lidmi, co je  sexuální vykořisťování atd. Dětem také lektoři pustili film s tématem obchod s lidmi a opět došlo i na různorodé aktivity, kterými bylo setkání proloženo a slouží k lepšímu zapamatování tématu

PROSINEC 2015 
Domácí násilí

Prosincové termíny setkání našich studentů a dětí z dětských domovů se nesly v duchu tématu Domácí násilí. Lektoři dětem sdělovali, co vlastně znamená samotný pojem násilí, jaké může mít podoby, že se ne vždy se jedná o podobu fyzického násilí, ale DN může být i  ekonomického, emocionálního, sexuálního a sociálního charakteru. Děti byly informovány, že domácí násilí nemusí být pácháno pouze mezi manželi či partnery, ale i na seniorech, zdravotně znevýhodněných osobách a na dětech. V rámci tohoto tématu bylo probíráno i téma stalkingu.

LEDEN A ÚNOR 2016 
Zneužívání nejbližšími

V lednovém termínu skončilo setkávání lektorů s dětmi v dětském domově v Pyšelích, a 5.2. v Dětském domově Dolní Počernice. Posledním tématem, které lektoři v rámci preventivního projektu Tváře lásky dětem představili, bylo téma Zneužívání nejbližšími. Při tomto závěrečném setkání se prolnuly všechny znalosti pojmů, které lektoři dětem již dříve představily. Lektoři s dětmi citlivě hovořili o komerčním zneužíváním dětí, o pedofilii, o souvislostech mezi obchodem s lidmi a domácí násilí, ale také jim bylo vysvětleno kdo může být pachatelem sexuálního zneužívání a jak je možné ho poznat.

Po setkání se lektoři s dětmi mile rozloučili a pozvali děti na drobné pohoštění, které jim připravili.
http://praha.charita.cz/tvarelasky/zaverecne-setkani-v-projektu-tvare-lasky-s-detmi-v-detskych-domovech/

BŘEZEN 2016

V březnu proběhlo poslední setkání skupin dětí s lektory v rámci projektu Tváře lásky. Poslední setkání nad tématem zneužívání nejbližšími s děvčaty z VÚ Černovice bylo 96 workshopem, který proběhl v rámci projektu. 8 setkání v jednotlivých zařízeních probíhalo od srpna 2015 do března 2016.

DUBEN 2016

Jako partneři projektu bychom Vás velmi rádi pozvali na Závěrečnou konferenci a vernisáž k projektu Tváře lásky,  který se věnoval prevenci násilí na ženách a mužích – domácímu násilí a obchodu s lidmi. Prevence byla zaměřena na děti a mladé lidi v dětských domovech a výchovných ústavech v ČR. Na interaktivní vernisáži je možné shlédnout výstupy z projektu v podobě děl dětí a dokumentace projektu.
Termín: 24. 5. 2016, 11:00 — 24. 5. 2016, 17:00
Místo:
 konferenční místnost, penzion U sv. Kryštofa, Záběhlická 60/72,106 00 Praha 10

Více informací naleznete na:
http://praha.charita.cz/akce/zaverecna-konference-a-vernisaz-k-projektu-tvare-lasky/
 

Krátký dokument o Tvářích lásky
Projekt Tváře lásky se věnuje prevenci domácího násilí a obchodu s lidmi. Obchodníci lákají ty nejzranitelnější. Děti bez rodinného zázemí, stabilních vztahů a možností obrátit se na někoho, komu mohou důvěřovat. My věříme, že prevencí a informovaností můžeme nabídnout i jiné možnosti než patologie v naší společnosti. I to byl důvod pro přípravu dokumentu o projektu. Shrnujeme v něm hlavní myšlenky preventivního programu a necháme vás nahlédnout do zákulisí naší dílny. Práce se skupinou nebyla vždy jednoduchá, ale nás bavila a měli jsme z ní radost. Ta byla nakažlivá a díky nasazení dětí máme výstupy a výsledky, za které jim moc děkujeme. Další posouzení naší práce necháme na vás, divácích. Na film se můžete podívat zde: Tváře lásky 

 

logo_norway_grants_100.png logo_osf_praha_cz_100.png