Pravidla do roku 2012 PVŠPS

Pravidla pro psychodynamické výcviky PVŠPS, které začaly do roku 2012 včetně

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi.
 

1. Sebezkušenostní část

Trvá zpravidla 5 let a obsahuje nejméně 500 hodin zkušenosti se sebou (obvykle 580 - 600 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu).

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
 

 

2. Teorie

Teorie k psychodynamickým výcvikům začínajícím do r. 2012 byla součástí magisterského studia na PVŠPS. V případě nedokončeného magisterského studia je potřeba doplnit teorii viz níže:

Speciální teorie (180 hodin) – pro ty, kteří dokončili bakalářské studium:

Pro psychodynamické výcviky nabízíme tyto možnosti vzdělávání:

  1. Základní teorii psychodynamického a psychoanalytického přístupu (organizována ve spolupráci s ČSPAP) (112 hodin),
  2. Teorii komunitní a skupinové psychoterapie, individuální psychoterapie, (72 hodin)
  3. Vybrané volitelné semináře praktických psychoterapeutických postupů a dovedností z nabídky PPF (13 - 17 hodin).

Podrobnější informace o speciální části teorie najdete zde.

V případě nedokončeného bakalářského studia je třeba doplnit i obecnou část:

Obecná část (380 hodin) zahrnuje zejména přehled současných hlavních psychoterapeutických směrů a škol, obecnou a speciální teorii osobnosti, vývojovou psychologii, vztah psychoterapie k nejdůležitějším příbuzným oborům, např. filosofii, psychopatologii a vybrané kapitoly z léčby základních duševních poruch, duševních potíží, psychosomatických potíží a poruch rodinných systémů.
Obecnou část teorie je možné získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení (v případě, že skládají zkoušku, tak potvrzení o zkoušce a diplom – k psychodynamickému výcviku zkoušku s diplomem nepožadujeme, nahrazuje je závěrečná zkouška k ukončení komplexního vzdělávání v psychoterapii) o absolvování teoretického vzdělání, které je nutné k uznání obecné teorie jako součásti výcviku.
 

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 100 hodin práce se supervizorem. Je možné ji absolvovat formou:
a) skupinové supervize (Váš případ se probírá ve skupině, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů),
b) individuální supervize (kde máte supervizora jen pro sebe). Individuální supervizi doporučujeme především pro ty kolegy, kteří v budoucnu nebudou vykonávat skupinovou psychoterapii nebo ji budou poskytovat v menší míře a soustředí se na psychoterapii individuální.
c) balintovské skupiny (vedené vedoucím uznávaným Balintovskou sekcí České psychoterapeutické společnosti. Balintovská skupina je zaměřena na problematiku vztahu pacienta a terapeuta, požaduje se aktivní účast, tzn. přednesení vlastních případů).

Poměr shora uvedených složek supervize je členěn individuálně dle dohody se supervizorem, musí však obsahovat všechny uvedené složky. Obecně se doporučuje členit supervizi na tři hodinově stejné části. O absolvování jednotlivých částí vydá supervizor zprávu s doporučením frekventanta.

Supervize je nutné absolvovat dle seznamu supervizorů pro dynamický výcvik na webu PVŠPS zde. Supervizor není a nebyl lektorem výcvikové skupiny frekventanta a není a nebyl jeho individuálním terapeutem.

Podmínky supervize (včetně ceny) si je třeba dohodnout přímo se supervizorem, kterého si vyberete a který je na seznamu našich supervizorů.

Výjimečně je možné požádat předem o uznání supervizora mimo seznam – podmínkou pro supervizora je absolvování akreditovaného výcviku v psychodynamickém směru, akreditovaný supervizní výcvik (ČIS, Remedium… všechny uznávané EAS) a adekvátní průběžná praxe. Žádost se předkládá zkouškové komisi na e-mail: [javascript protected email]

Zakončení výcviku

K závěrečnému kolokviu se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech částí komplexního psychoterapeutického vzdělání na email [javascript protected email] .

Obsahem kolokvia  je rozprava o využití teoretických znalostí a sebezkušenosti ve vlastní terapeutické praxi. Doporučujeme opřít se o vlastní supervidované kazuistiky. Teoretické okruhy najdete zde a ke stažení zde.

Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena je stanovena na 3500 Kč/os. Při menším počtu zájemců je cena 4000 Kč/os.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS osvědčení.