Pravidla od roku 2023


Daseinsanalytický výcvik je schválen Institutem postgraduálního vzdělávání IPVZ MZ ČR a certifikován Českou asociací pro psychoterapii 

 

Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, supervizi a praxi.  

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

1) Komunitně - skupinovou výcvikovou zkušenost v celkové dotaci min. 500 hodin (500 hodin jako nepodstupitelné minimum + rezerva max. 50 hodin) je prováděna formou několikadenních setkání v průběhu roku (3 – 4 setkání v roce v celkovém počtu 120h) po dobu 5 let. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o počtu 10 - 14 lidí.

Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
2. Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.
3. Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a rozumět jim.
4. Práce se skupinovými jevy v jak negativním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.
5. Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty, sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků.
6. Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce, zábava, odpočinek, atd.
7. Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

2) Individuální výcvikovou zkušenost v počtu min. 100 hodin. Získání individuální zkušenosti je zajištěno v pravidelných setkáních podle plánu s výcvikovým daseinsanalytikem. Tato setkání zahrnují:
1. Osobní výpověď studenta
2. Rozhovor
3. Hermeneutický výklad životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytický výklad snů
5. Práce  s imaginacemi

Cena za rok (za skupinovou sebezkušenostní část) určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro rok 2024 činí 37 000 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

2. Teorie

Teoretickou součást vzdělání pro absolventy magisterského studijního programu v oblasti pomáhajících profesí představuje 180 hodin daseinsanalytické teorie získané v rámci teoretických a praktických seminářů DA, které zahrnují teoretické základy fenomenologie a daseinsanalýzy, postupy a metody v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení psychoterapeutického rozhovoru.

Teoretická část speciální psychoterapie je zajišťována v následujících seminářích, na které se můžete přihlásit prostřednictvím e-shopu PVSPS

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková(150h)
Cyklus 10 setkání Daseinsanalýza a psychoanalýza V. (30 h.) + další fenomenologické semináře - Mgr. Petr Kouba, PhD. 
Rozhovory v daseinsanalýze (I. - IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Výklad snů v daseinsanalýze (I. -  IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Mezi Erótem a Thanatem – Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (17h)
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii - Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (80h)
Psychoterapeutická kolokvia - každoroční odborné diskusní setkání na aktuální psychoterapeutická témata, napříč psychoterapeutickými směry.

Pro účastníky výcviku bez vysokoškolského vzdělání příslušného směru (psychologie, medicína, sociální práce), kteří chtějí získat osvědčení o absolvování komplexního programu je navíc povinná teorie v následujícím rozsahu:

  • Obecná část (380 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc). 
  • Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika, kulturní a soc. antropologie, etika apod.
  • Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 100 hodin supervize.
Ve skupinové supervizi frekventant referuje o své práci, s min. 6 pacienty vždy nejméně ve 4 skupinových supervizích hodinách (krátkodobé terapie do 20h s pacientem) nebo pak min. 2 pacienty nejméně v 10 supervizích hodinách (u dlouhodobé terapie - víc než 21h), a to vždy v kontinuitě jedním supervizorem.
Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi.
Supervizi je možné začít nejdříve ve 3. roce sebezkušenostní části a po souhlasu výcvikových vedoucích.  Supervize započatá bez souhlasu a dříve než ve 3. roce výcviku nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.
Supervize je ukončena závěrečným kolokviem u supervizora (v případě skupinové supervize ve skupině), o supervizi je vydáno potvrzení. Toto potvrzení je předpokladem k připuštění k závěrečnému řízení.

Supervizor rozhoduje o způsobilosti k výkonu psychoterapie v rámci daseinsanalytického psychoterapeutického směru (pro možnost výkonu samostatné systematické psychoterapie, musí frekventant splnit další podmínky stanovené IPVZ). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno garantem výcviku. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PVŠPS tak, aby došlo ke shodě názoru.

Seznam supervizorů a terapeutů pro individuální zkušenost (akreditovaných IPVZ pro zdravotnictví):

Supervizoři:

MUDr. Zuzana Pinďáková
PhDr. Daniela Wurstová
MUDr. Jan Kredba

Terapeuti pro individuální zkušenost:

Mgr. Pavla Janská
MUDr. Michal Kryl
Mgr. Miluše Pixová
MUDr. Radmila Schneiderová
PhDr. Eva Tošnerová
Mgr. Jan Vybíral
MUDr. Tereza Szymanská
Mgr. Pavel Pavlovský
Mgr. Klára Veselská
Mgr. Jaroslav Janský

Seznam supervizorů a terapeutů pro individuální zkušenost (mimo zdravotnictví) najdete zde.

4. Praxe

150h praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie ( z toho 50h na pracovišti, kde se provádí daseinsanalytická psychoterapie).
Během praxe je frekventant účasten přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio - video, zápisy, sdělení, ap.) psychoterapeutickému procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. učí se rovněž vedení příslušné dokumentace. Během této praxe je vázán etickým kodexem dané organizace i psychoterapeutické profese, především pak pravidlem mlčenlivosti. Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.)

Ukončení komplexního vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii:

Závěrečné řízení je komisionální. Komise je sestavena z nejméně tří daseinsanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi). K závěrečnému řízení si frekventant připraví v písemné formě kazuistiku (10 - 15 stran), kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky, které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.
K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po odevzdání kazuistiky, absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe. 

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS osvědčení.