Pravidla od roku 2019


Daseinsanalytický výcvik je certifikován u České asociace pro psychoterapii.

 

Psychoterapeutický výcvik obsahuje čtyři součásti: sebezkušenostní část, teorii, supervizi a praxi.  

 

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

1) Individuální výcviková zkušenost: Nejméně 500 hodin individuální cvičné daseinsanalýzy (dále DA) vedené daseinsanalytikem
nebo
2) komunitně skupinovou zkušenost: Nejméně 500 hodin komunitní a skupinové daseinsanalýzy vedené daseinsanalytikem.  I v této variantě je ovšem součástí komplexního psychoterapeutického vzdělání 100 hodin individuální sebezkušenosti (viz dále).
3) kombinovanou zkušenost: Pokud má student DA psychoterapie nejméně 350 hodin individuální cvičné analýzy, vyžaduje se od něj absolvování alespoň 150 hodin komunitně skupinové cvičné daseinsanalýzy ve výcvikovém programu v DA komunitní a skupinové psychoterapii.
 

Seznam výcvikových lektorů: Ing. Andrea Doubková, Andrea Dušková Sobotková, Dis.,  Mgr. Ivana Dvořáková, Mgr. Pavla Janská, MUDr. Michal Kryl, Mgr. et Mgr. Pavel Pavlovský MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Miluše Pixová, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. Johana Růžičková, Ph.D., PhDr. Milan Sedláček,  Mgr. Ladislav Senko, MUDr. Radmila Schneiderová, Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Carmen Švýcarská,  Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Eva Tošnerová, Dita Vejdělková, Mgr. Jan Vybíral, PhDr. Daniela Wurstová, Mgr. Jan Jakub Zlámaný, PhD.

Ad 1)
Získání individuální zkušenosti je zajištěno v pravidelných setkáních podle plánu s výcvikovým daseinsanalytikem. Tato setkání zahrnují:
1. Osobní výpověď studenta
2. Rozhovor
3. Hermeneutický výklad životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytický výklad snů
5. Práce  s imaginacemi

Seznam individuálních výcvikových terapeutů naleznete zde.

Ad 2)
Zajištění komunitně skupinové zkušenosti je prováděno formou několikadenních setkání v průběhu roku. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o počtu 12 lidí. Nepodstoupitelné minimum sebezkušenostní části  tvoří  500 hodin komunitní a skupinové zkušenosti ve formě intenzivních setkání. Trvá zpravidla 5 let, během jednoho roku proběhne obvykle 120 hodin výcviku rozložených do tří až čtyř několikadenních bloků, z nichž alespoň jeden bývá pětidenní. Celkový počet bývá obvykle 550 hodin, z nichž 500 je povinných a zbytek představuje rezervu, povolená absence je tedy 50 hodin).

Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
2. Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.
3. Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a interpretovat.
4. Práce se skupinovými jevy v jak negativním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.
5. Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty, sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků.
6. Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce, zábava, odpočinek, atd.
7. Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za jeden až dva roky.

Cena za rok (za skupinovou sebezkušenostní část) určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace činí  pro rok 2024 37 000 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.

K zakončení sebezkušenostní části si připraví student psychoterapeutického vzdělávání v DA závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře. V případě komunitně skupinové zkušenosti ji vypracuje a přednese před skupinou, v individuální formě pak probíhá bilance s výcvikovým psychoterapeutem.
 

2. Teorie

Obecná část (380 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc). 

Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika, kulturní a soc. antropologie, etika apod.

Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.

Tuto část teorie je možné získat absolvováním tříletého teoretického studia na PPF. Studium je tříleté, první ročník je zakončen písemnou práci a klasifikovaným zápočtem, po druhém ročníku student absolvuje soubornou zkoušku, po třetím ročníku vypracuje písemnou odbornou práci, kterou musí obhájit. Součástí závěrečné obhajoby je i souborná zkouška teoretická. Po úspěšném absolvování obdrží osvědčení a diplom o absolvování teoretického vzdělání. Diplom je nutný k uznání obecné teorie jako součásti výcviku.

Absolventi magisterského stupně VŠ v pomáhajících profesích získali výše uvedenou část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod.
Psychoterapie speciální (180 hodin) – semináře DA, které zahrnují základy fenomenologie, postupy a metody v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení psychoterapeutického rozhovoru. Existenciály (časovost, dějinnost, prostorovost, tělesnost, pohlavnost, smrtelnost, atd.) z psychosomatického hlediska. 

Témata:
Základy existence a teorie pobytu
Základy psychologie, psychoterapie a lékařství z DA hlediska
Lidská existence z hlediska časových a vývojových možností
Psychosomatické otázka
Lidská vztahovost a psychoterapeutický vztah a práce s ním
Otázky psychoterapeutické diagnostiky
Nosologie klasická, její fenomenologická reinterpretace
Neurózy
Poruchy osobnosti
Deprese
Hraniční stavy a hraniční poruchy
Psychotické vztahy a psychózy
Poruchy sexuální identity
Závislosti
Práce s rodinou a rodinnými příslušníky
Fáze psychoterapie
Komunitní a skupinové společenství, komunitě skupinová DA
Psychoterapeutické otázky skupinové pohybu a proměn, vztahy v komunitě a ve skupině
Metody DA psychoterapie (rozhovor, vrozumívání, výklad, řeč a jazyk, výklad pobytu, snů, symptomů a poruch, imaginace)

Teoretická část speciální psychoterapie je zajišťována v následujících seminářích, na které se můžete přihlásit prostřednictvím e-shopu PVSPS

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková(150h)
Cyklus 10 setkání Daseinsanalýza a psychoanalýza V. (30 h.) + další fenomenologické semináře - Mgr. Petr Kouba, PhD. 
Rozhovory v daseinsanalýze (I. - IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Výklad snů v daseinsanalýze (I. -  IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Mezi Erótem a Thanatem – Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (17h)
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii - Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (80h)

Mimo PVŠPS např.:
Výklad snů v daseinsanalýze – Mgr. Lukáš Králíček (kontakt: el.kralicek@seznam.cz)


Základní literatura:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
HLAVINKA, P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2. rozšířené vydáníMonografieNakladatelství Grada, Praha, 2008, Str. 136. ISBN 978-80-247-2132-3
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
RÚŽIČKA J., ČÁLEK O.: Výklad snů, Praha: Triton, 2016
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

Kromě této literatury je studentům doporučena nebo je požadována další literatura, která se týká jednotlivých předmětů, seminářů a prací. Předepsaná literatura je v češtině i v dalších jazycích.

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 150 hodin supervize, z toho nejméně 50 hodin individuální supervize.
Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi.
Supervize je ukončena závěrečným kolokviem u supervizora (v případě skupinové supervize ve skupině), o supervizi je vydáno potvrzení.
Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.

Supervizi je možné začít nejdříve ve třetím roce sebezkušenostní části a po souhlasu výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem a dříve než ve 3. roce výcviku nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.

Seznam supervizorů najdete zde.

4. Praxe

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.

Zájemci o daseinsanalytické psychoterapeutické komplexní vzdělání absolvují celkem 150h praxe na psychoterapeutických pracovištích různého teoretického zaměření, z toho je však třeba absolvovat minimálně 50h praxe na daseinsanalytickém pracovišti u terapeuta s ukončeným daseinsanalytickým vzděláním (stážista se bude spolupodílet na skupinovém dění + psaní zápisů).

Emailové kontakty na vedoucí docházkových skupin realizovaných na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset či v soukromých daseinsanalytických zařízeních:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. a Mgr. Lenka Fojtová (roseman@volny.cz, lenkafo@gmail.com) - skupina pro dospělé, zaměřena na poruchy osobnosti
Mgr. Johana Růžičková, Ph.D. (johana_ruzickova@yahoo.com) - dospělí, poruchy osobnosti,
MUDr. Zuzana Pinďáková - dospělí, poruchy osobnosti (zuzanapindakova@seznam.cz),
Eliška Syrovátková - dospělí, neurózy (eliska.syrovatkova@spelstav.cz),
Dita Vejdělková a Mgr. Martin Petrovský - dospělí, neurózy (dita.vejdelkova@centrum.cz),  
Mgr. Jan Plachý a Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. - dětská skupina, šikana + poruchy chování (luciepegas@volny.cz),
Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. - prevence šikany ve 3. třídách ZŠ, Praha  jedná se o 2 týmy složené ze studentů sociální práce a psychologie, zájemci o stáž se mohou přidat a pomoci vytvořit multidisciplinární tým (luciepegas@volny.cz).

Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Učí se rovněž vedení příslušné dokumentace. Během této praxe je vázán etickým kodexem dané organizace i psychoterapeutické profese, především pak pravidlem mlčenlivosti.

Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

Zakončení výcviku

Domníváme se, že samostatně provádět psychoterapii by měli profesionálové, kteří splňují vysoké teoretické i praktické nároky, tzn. vystudují relevantní vysokoškolský obor  a absolvují komplexní vzdělání v psychoterapii. Jsme si ovšem vědomi toho, že v pomáhajících profesích pracuje mnoho odborníků, kteří např. vysokoškolské vzdělání nemají a na samostatné provádění psychoterapie neaspirují (zdravotní sestry, pečovatelé, vychovatelé, osobní asistenti, pracovní terapeuti...), absolvování psychoterapeutického vzdělání, přinejmenším jeho sebezkušenostní části, pro ně však může být profesním i osobním přínosem, který v důsledku vede k výraznému zkvalitnění jimi poskytovaných služeb. Proto umožňujeme absolvování výcviku ve třech stupních:

1. stupeň:  Pro získání závěrečného Diplomu psychoterapeuta musí student získat komplexní vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii, tzn. absolvovat předepsaný počet hodin všech tří resp. čtyř částí výcviku (skupinová resp. individuální sebezkušenost, supervize a praxe) a složit závěrečnou zkoušku (viz dále). Zároveň musí splňovat podmínku magisterského titulu v relevantním univerzitním oboru (psychologie, sociální práce, medicína, speciální pedagogika...). 

2. stupeň:  Pro získání Osvědčení o komplexním vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii musí student  absolvovat předepsaný počet hodin všech tří resp. čtyř částí výcviku (skupinová resp. individuální sebezkušenost, supervize a praxe) a složit závěrečnou zkoušku (viz dále). Nemá-li magisterský titul relevantního univerzitního oboru, musí absolvovat 780 hodin teorie (obecná část, speciální teorie komplementární, psychoterapie obecná) + 180 hodin psychoterapie speciální a složit z ní příslušnou zkoušku (viz výše). 

3. stupeň: Při absolvování pouze sebezkušenostní části výcviku dostává absolvent Potvrzení o absolvování sebezkušenostní části psychoterapeutického výcviku.


Ukončení komplexního vzdělání v daseinsanalytické psychoterapii

Závěrečné řízení je komisionální. Je sestaveno z nejméně tří daseinsanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi). K závěrečnému řízení si student připraví v písemné formě kazuistiku (10 - 15 stran), kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky, které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po odevzdání kazuistiky, absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe na e-mail luciepegas@volny.cz.Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena za podání práce a její obhajobu před odbornou komisí je stanovena na 4.000 Kč/os.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení.

Celoživotní vzdělávání

DA psychoterapeut se celoživotně vzdělává v psychoterapii a příbuzných oborech.

Psychoterapeut musí ročně alespoň:
-     absolvovat čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře,
-     absolvovat 30 hodin intervize nebo 15 hodin supervize,
-     napsat seznam přečtené odborné literatury, předpokládá se alespoň pět textů v článcích nebo dvě knihy. Nepočítají se populárně vědecké texty jako např. Psychologie dnes apod.

O celoživotním vzdělávání je vedena matrika a odborné akce jsou zaznamenány v indexu celoživotního vzdělání, který se každých 5 let předkládá DA společnosti k reakreditaci DA psychoterapeutické způsobilosti.