Pravidla od roku 2013

Daseinsanalytický výcvik (pro výcviky, které začaly od roku 2013)

Leták ve formátu Wordu si můžete stáhnout zde.

Psychoterapeutický výcvik obsahuje tři součásti: sebezkušenostní část, teorii a supervizi. Součástí výcviku je také praxe.
 

1. Sebezkušenostní část

Obsahuje:

1) Individuální zkušenost: nejméně 500 hodin individuální cvičné daseinsanalýzy (dále DA) vedené daseinsanalytikem
nebo
2) komunitně skupinovou zkušenost:.nejméně 500 hodin komunitní a skupinové daseinsanalýzy vedené daseinsanalytikem.
Pokud si frekventant zvolí variantu pouze komunitně-skupinové psychoterapie, není oprávněn provádět systematickou psychoterapii individuální.
a
3) kombinovanou zkušenost – v případě, že chce terapeut pracovat individuálně i skupinově, nabízí se kombinovaná výcviková zkušenost:
a ) Pokud má student DA psychoterapie nejméně 350 hodin individuální cvičné analýzy, vyžaduje se od něj absolvování alespoň 150 hodin komunitě skupinové cvičné daseinsanalýzy ve výcvikovém programu v DA komunitní a skupinové psychoterapii.
b) Pokud má student DA psychoterapie komunitně skupinovou zkušenost v rozsahu nejméně 500 hodin, musí absolvovat ještě 100 hodin individuální cvičné DA.

Vedoucími výcviku jsou: Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Mgr. Pavla Janská, MUDr. Michal Kryl, MUDr. Zuzana Pinďáková, Mgr. Miluše Pixová, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., PhDr. Milan Sedláček, MUDr. Radmila Schneiderová, Mgr. Michal Slaninka, Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D., PhDr. Eva Tošnerová, Mgr. Jan Vybíral, PhDr. Daniela Wurstová, ad.

Ad 1)
Získání individuální zkušenosti je zajištěno v pravidelných setkáních podle plánu s výcvikovým daseinsanalytikem, které bývají zpravidla 2-3x v týdnu a jsou realizovány:
1. Osobní výpovědí studenta
2. Rozhovorem
3. Hermeneutickým výkladem životních událostí, osobní zkušenosti a jejího prožívání fenomenologickou metodou
4. Daseinsanalytickým výkladem snů
5. Prací s imaginacemi

K zakončení sebezkušenostní části si připraví student závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře. Bilance probíhá s výcvikovým psychoterapeutem.

Seznam individuálních výcvikových terapeutů naleznete zde.

Ad 2)
Zajištění komunitně skupinové zkušenosti je prováděno formou několikadenních setkání v průběhu roku. Všichni frekventanti výcviku tvoří komunitu a ta se skládá ze skupin většinou o počtu 12 lidí.

Program zahrnuje mimo jiné:
1. Práci se životopisnými údaji, jejich podílem a vlivem na skladbu současného života v pozitivním i negativním smyslu.
2. Skupina je orientována na vztahy, a to jak ve skupině vůči členům i vedoucím i vztahy ostatní.
3. Významné vztahy zahrnují "slepá místa" zatížená nereflektovanou minulou zkušeností. Lidé se je učí rozpoznávat a interpretovat.
4. Práce se skupinovými jevy v jak negativním, tak pozitivním slova smyslu, jejich zvládání a pěstování.
5. Edukace a reedukace komunikačních dovedností a jejich předpokladů, tj. jmenovitě pěstování respektu, úcty, sociálního bezpečí, kongruence, tolerance, empatie, akceptace, zvládání komunikačně obtížných situací, výuka asertivního chování, zvládání krizových interpersonálních situací, mediace, facilitace, participace atd. Důraz je kladen na autenticitu, otevřenost, přijetí a bezprostřední porozumění bez teoretických i jiných předsudků
6. Komunita je chápána jako přirozené společenství, ze kterého vyrůstají další možnosti, jako je skupinová práce, zábava, odpočinek, atd.
7. Klubová činnost je soustředěna na další vzdělávací, zábavné, relaxační, odpočinkové a kolektivní aktivity.

K zakončení sebezkušenostní části si připraví student závěrečnou bilanci podle doporučeného itineráře a přednese ji před skupinou.

Výcviková skupina se otevírá zhruba jednou za jeden až dva rokyl.

Cena za rok určená k úhradě práce lektorů, supervizorů, hostů a organizace, činí pro příští rok kolem 28 800 Kč, roční nárůst se pohybuje zpravidla okolo míry inflace a je odvozen od růstu nákladů s výcvikem spojených. Cena nezahrnuje pobyty a stravu, které jsou zajišťovány v příznivých cenových relacích.
 

2. Teorie

Obecná teorie (600 hodin) Jako součást vzdělání v pomáhající profesi – základy psychodiagnostiky, psychologie osobnosti, psychopatologie dospělých, dětí a mládeže, sociální patologie, vývojová psychologie, speciální pedagogika, základy psychofarmakologie, zdraví a nemoc (+ první pomoc). 

Speciální teorie komplementární (200 hodin) - filosofie, sociologie, péče o duši, religionistika, pedagogika, kulturní a soc. antropologie, etika apod.

Psychoterapie obecná (200 hodin) – školy, směry, metody, formy psychoterapie, poradenství, rozhovor.
Absolventi vzdělání v pomáhajících profesích získali výše uvedenou část vzdělání během studia některé z pomáhajících profesí, např. psychologie, medicíny, sociální práce, speciální pedagogiky apod. Pro ostaní frekventanty DA výcviku bude zakončena ústní zkouškou (1x ročně, v listopadu). Ke zkoušce se můžete přihlásit do konce srpna na bcstudijni@pvsps.cz, cena za zkoušku je 300,- Kč.

Psychoterapie speciální (180 hodin) – semináře DA, které zahrnují základy fenomenologie, postupy a metody v DA psychoterapii, výklad v DA (sny, imaginace, symptomy, projevy a chování člověka), vedení psychoterapeutického rozhovoru. Existenciály (časovost, dějinnost, prostorovost, tělesnost, pohlavnost, smrtelnost, atd.) z psychosomatického hlediska. 


Témata:
Základy existence a teorie pobytu
Základy psychologie, psychoterapie a lékařství z DA hlediska
Lidská existence z hlediska časových a vývojových možností
Psychosomatické otázka
Lidská vztahovost a psychoterapeutický vztah a práce s ním
Otázky psychoterapeutické diagnostiky
Nosologie klasická, její fenomenologická reinterpretace
Neurózy
Poruchy osobnosti
Deprese
Hraniční stavy a hraniční poruchy
Psychotické vztahy a psychózy
Poruchy sexuální identity
Závislosti
Práce s rodinou a rodinnými příslušníky
Fáze psychoterapie
Komunitní a skupinové společenství, komunitě skupinová DA
Psychoterapeutické otázky skupinové pohybu a proměn, vztahy v komunitě a ve skupině
Metody DA psychoterapie (rozhovor, vrozumívání, výklad, řeč a jazyk, výklad pobytu, snů, symptomů a poruch, imaginace)

Teoretická část speciální psychoterapie je zajišťována v následujících seminářích, na které se můžete přihlásit prostřednictvím e-shopu PVSPS

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář - Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková(150h)
Cyklus 10 setkání Daseinsanalýza a psychoanalýza V. (30 h.) + další fenomenologické semináře - Mgr. Petr Kouba, PhD. 
Rozhovory v daseinsanalýze (I. - IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Výklad snů v daseinsanalýze (I. -  IV.) – doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (100h)
Mezi Erótem a Thanatem – Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (17h)
Lege artis postupy v komunitní a skupinové psychoterapii - Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. (80h)

Mimo PVŠPS např.:
Výklad snů v daseinsanalýze – Mgr. Lukáš Králíček (kontakt: el.kralicek@seznam.cz)


Teorie speciální části je ukončena orientační zkouškou (vyhověl-nevyhověl).
Ke zkoušce se můžete přihlásit po absolvování teoretické části na e-mail luciepegas@volny.cz. Zkouška se koná po přihlášení dostatečného počtu zájemců (min 4). Cena zkoušky je 300,- Kč.

Základní literatura:
BINSWANGER, L., MINKOWSKI, F., STRAUSS, E., Antologie. Osoba a existence z perspektivy fenomenologicko-antropologické psychiatrie. Praha: Host, 2009.
BOSS, M. Nárys medicíny a psychologie. Rychnov nad Kněžnou : I.II. nakl. J a J, 1992.
CONDRAU, G. Sigmund Freud & Martin Heidegger. Praha: Triton, 1998.
ČÁLEK, O. Skupinová daseinsanalýza. Praha: Triton, 2004.
HEIDEGGER, M. Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH, 2002.
HLAVINKA, P. Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. 2. rozšířené vydání. Monografie. Nakladatelství Grada, Praha, 2008, Str. 136. ISBN 978-80-247-2132-3
RŮŽIČKA. J. (ed) Komunitní a skupinová psychoterapie v české perspektivě. Praha: Triton, 2011.
RŮŽIČKA. J. Ego analýza. Kritická studie. Praha: Triton 2010.
RÚŽIČKA J., ČÁLEK O.: Výklad snů, Praha: Triton, 2016
YALOM, I. Existenciální psychoterapie, Praha: Portál, 2006.
YALOM, I. Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Praha: Portál, 2007.
ZEIG. J. K. Umění psychoterapie. Praha: Portál, 2005.

Kromě této literatury je studentům doporučena nebo je požadována další literatura, která se týká jednotlivých předmětů, seminářů a prací. Předepsaná literatura je v češtině i v dalších jazycích.

3. Supervize

Supervize obsahuje nejméně 150 hodin supervize, z toho nejméně 50 hodin individuální supervize.
Supervize musí probíhat u supervizora ze seznamu DA supervizorů. O supervidovaných případech si vede student písemnou dokumentaci, kterou předkládá supervizorovi.
Supervize je ukončena závěrečným kolokviem u supervizora (v případě skupinové supervize ve skupině), o supervizi je vydáno potvrzení.
Ve výjimečných případech je po dohodě možná změna supervizora. Supervizor rozhoduje o způsobilosti k samostatnému výkonu systematické psychoterapie v rámci psychodynamického směru (pokud má vysokoškolské vzdělání v pomáhající profesi). V případě záporného hodnocení navrhne supervizor další řešení, které musí být schváleno PPF. V případě odlišného hodnocení dvou supervizorů dojde k jednání za účasti zástupce PPF tak, aby došlo ke shodě názoru.

Supervizi je možné začít  po souhlase výcvikových vedoucích. Supervize započatá před souhlasem nebude započítána jako výcviková supervize. Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb Upozorňujeme, že je třeba rozlišovat mezi supervizí, která plyne z potřeb výkonu práce (nezapočítává se do výcvikové supervize), a supervizí plynoucí z potřeb výcviku. Týmová supervize není považována za výcvikovou.

Seznam supervizorů najdete zde.

Praxe

150 hodin praxe na pracovišti, kde se provádí psychoterapie.

Doporučujeme absolvovat část hodin praxe na daseinsanalytickém pracovišti u terapeuta s ukončeným daseinsanalytickým vzděláním (stážista se bude spolupodílet na skupinovém dění + psaní zápisů). V případě zájmu zde naleznete emailové kontakty na vedoucí docházkových skupin realizovaných na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset či v soukromých daseinsanalytických zařízeních:

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. a Mgr. Lenka Fojtová (roseman@volny.cz, lenkafo@gmail.com) - skupina pro dospělé, zaměřena na poruchy osobnosti
Mgr. Johana Růžičková (johana_ruzickova@yahoo.com) - dospělí, poruchy osobnosti,
MUDr. Zuzana Pinďáková - dospělí, poruchy osobnosti (zuzanapindakova@seznam.cz),
Eliška Syrovátková a Mgr. Milan Pešák - dospělí, neurózy (eliska.syrovatkova@spelstav.cz),
Dita Vejdělková a Mgr. Martin Petrovský - dospělí, neurózy (dita.vejdelkova@centrum.cz),  
doc. PhDr. Karel Balcar, Csc. a Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. - dětská skupina, šikana + poruchy chování (luciepegas@volny.cz),
Mgr. Lucie Vacková, Ph.D. - prevence šikany ve 3. třídách ZŠ, Praha (pondělí 7,30-15h; říjen 2020 – červen 2021) - jedná se o 2 týmy složené ze studentů sociální práce a psychologie, zájemci o stáž se mohou přidat a pomoci vytvořit multidisciplinární tým (luciepegas@volny.cz).

Během praxe se frekventant účastní přímo nebo jiným způsobem (např. prostřednictvím technických zařízení (audio – video), zápisů, sdělení, ap.) psychoterapeutického procesu, má možnost jej pozorovat, diskutovat o něm, atd. Učí se rovněž vedení příslušné dokumentace. Během této praxe je vázán etickým kodexem dané organizace i psychoterapeutické profese, především pak pravidlem mlčenlivosti.

Po ukončení praxe vydává odborník z pracoviště písemné potvrzení o počtu absolvovaných hodin.
Pokud si frekventant není jist, zda jde o psychoterapeutické pracoviště, může si předem požádat o schválení uznání praxe jako psychoterapeutické práce.

Zakončení komplexního psychoterapeutického vzdělání

Závěrečné řízení je komisionální. Je sestaveno z nejméně tří daseinsanalytiků, kteří provedou kontrolu veškeré odborné dokumentace potřebné k závěrečnému řízení (o sebezkušenostní části, o praxi, teorii a supervizi). K závěrečnému řízení si student připraví v písemné formě kazuistiku, kterou před komisí obhájí. Komise klade otázky, které se týkají jak kazuistiky, tak mají obecně odborný charakter.

K závěrečné obhajobě se můžete přihlásit po absolvování a uzavření všech tří částí výcviku a praxe a po elektronickém odeslání potřebných dokumentů včetně kazuistiky, na e-mail luciepegas@volny.cz.
Kazuistiku je třeba také odevzdat v jednom tištěném exempláři při obhajobě. 
Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena za podání práce a její obhajobu před odbornou komisí je stanovena na 4.000 Kč/os.

ejbližší termín odevzdání kazuistiky (v elektronické podobě na luciepegas@volny.cz.) do 30.4. 2024
Nejbližší termín obhajoby: 25.6. 2024
O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS-PPF osvědčení.

Celoživotní vzdělávání

DA psychoterapeut se celoživotně vzdělává v psychoterapii a příbuzných oborech.

Psychoterapeut musí ročně alespoň::
-     absolvovat čtyři odborné psychoterapeutické přednášky nebo semináře,
-     absolvovat 30 hodin intervize nebo 15 hodinám supervize,
-     napsat seznam přečtené odborné literatury, předpokládá se alespoň pět textů v článcích nebo dvě knihy. Nepočítají se populárně vědecké texty jako např. Psychologie dnes apod.

O celoživotním vzdělávání je vedena matrika a odborné akce jsou zaznamenány v indexu celoživotního vzdělání, který se každých 5 let předkládá DA společnosti k reakreditaci DA psychoterapeutické způsobilosti.