Rozhodnutí rektora č. 10/2021

Podmínky postupu studentů do vyššího ročníku

Student (uchazeč) je srozuměn s tím, že do vyššího ročníku je jako student zapsán toliko po splnění si všech svých studijních povinností za předcházející ročník a po úhradě platby za studium v tomto vyšším ročníku (tzv. školné, platební povinnost je součástí jeho studijní povinnosti na PVŠPS). – výňatek ze Smlouvy o studiu, kterou student podepsal před zahájením studia

Platí následující opatření:

1.      Má-li být student zapsán do vyššího ročníku, musí mít splněny všechny studijní povinnosti za předchozí ročník.

2.      Pokud studentovi chybí atestace maximálně ze dvou předmětů (atestace = zkouška nebo zápočet), musí student podat písemnou žádost o podmínečný zápis, tzn. požádat o prodloužení termínu splnění studijních povinností:
- v prezenčním bakalářském i navazujícím magisterském studiu do 15. listopadu daného kalendářního roku
- v kombinovaném bakalářském i navazujícím magisterském studiu do 31. ledna následujícího kalendářního roku

3.   V případě schválení žádosti a po uhrazení 500,- Kč manipulačního poplatku bude po tuto dobu student podmínečně zapsán ke studiu a pokud v této lhůtě své studijní povinnosti splní, bude dodatečně řádně zapsán do vyššího ročníku.

4.   Pokud studentovi chybí více atestací nebo zbylé max. dvě nesplní do 15. 11. (resp. 31. 1.), může požádat o souběžné studium neukončeného a vyššího ročníku.

5.   Při souběžném studiu neukončeného a vyššího ročníku je školné součtem dvou částek
      a) školného za vyšší ročník
      b) součinu počtu chybějících atestací a částky 2.000,- Kč

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
1. října 2021