GA PVŠPS - Vnitřní grantová soutěž

Rektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií zřídil Příkazem č. 012017 Grantovou agenturu Pražské vysoké školy psychosociálních studií (dále jen GA PVŠPS).

Cílem GA PVŠPS je podpořit původní výzkum, jehož výsledky budou publikovány v odborných časopisech. Vzhledem k zaměření PVŠPS bude podporován především výzkum z oblasti psychologie, psychoterapie a sociální práce.

Základní strategie GA: podporovat náklady na výzkum, avšak řešitele neodměňovat za práci na výzkumu ani na článku, ale až za výsledek, tj. za publikaci. Za článek

  • publikovaný v časopisu bez IF, avšak zařazeném do seznamu RIV, ERIH nebo Scopus, obdrží řešitel odměnu 20.000,- Kč
  • publikovaný v časopisu zařazeném do seznamu WOS obdrží řešitel odměnu 60.000,- Kč. 

Uchazečem o podporu může být každý student a každý akademický pracovník PVŠPS. O podporu žádá vždy jedinec. Na výzkumu a na článku může pracovat buď sám, nebo s týmem.
Pokud uchazeč obdrží dotaci, stává se hlavním řešitelem. Ten je odpovědný za realizaci výzkumu, za dodržování etických zásad, za racionální nakládání se svěřenými prostředky a za sepsání a odevzdání článku.
Hlavní řešitel může být nositelem pouze jednoho vnitřního grantu PVŠPS.
Hlavní řešitel má právo žádat o nový grant až po formálním ukončení grantu minulého.                 

Grant je formálně ukončen ve chvíli, kdy redakce některého časopisu zařazeného do seznamu RIV, ERIH, Scopus nebo WOS vyrozumí autora, že jím předložený článek byl přijat k publikování.

Časový harmonogram soutěže:

Podávání projektů

kdykoli v průběhu roku

Hodnocení projektů

maximálně šest měsíců od doručení žádosti

Poskytnutí podpory nákladů na výzkum

do týdne od schválení projektu

Počátek řešení projektu

dnem poskytnutí podpory

Odměna za publikační výstup

do týdne po odevzdání publikace

Kontaktní osoba

Doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.

e-mail

khnilica@gmail.com

Podrobné informace o soutěži naleznete zde
Přihlášku k vyplnění naleznete zde