Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář I. (4 setkání za 1. rok) Kapacita semináře je naplněna. Již se nepřihlašujte.

_
s
Cena: 4 250 Kč i Cena za 1. rok (4 setkání)
Snížená cena 4 250 Kč i Snížená cena platí pro studenty denního studia, nezaměstnané, matky na mateřské dovolené, matky samoživitelky a invalidní důchodce. V případě uplatnění slevy pošlete prosím kopii dokladu, který Vás ke slevě opravňuje.
Kapacita je naplněná.
Lektor:

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc., Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.

Termín Termíny přednášek: 17.10.2019; 12.11.2019; 3.1.2020, 5.3.2020 - vždy 9.00-15.00

Cena za 1. rok (4 setkání)

Pro koho je seminář určen

  • pro všechny, kteří chtějí dokončit úplný psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze
  • pro všechny, kteří si přejí rozšířit dosavadní úroveň svého vzdělání.

Popis semináře
Nezbytnou
součástí daseinsanalytického psychoterapeutického vzdělávání je teorie daseinsanalýzy. Teorie je potřebná k tomu, abyste mohli myslet a jednat ve své odborné praxi daseinsanalyticky, umožní vám pojmenovat a pochopit základní otázky, které jsou běžně formulovány v jiných psychoterapeutických systémech (v psychoanalýze, rogersovské, systemické psychoterapii, KBT atd.) a interpretovat je daseinsanalyticky. Jde nám o realizaci daseinsanalytické a nikoli pouze eklektické psychoterapie

Tříletý teoretický daseinsanalytický seminář (I. – II. – III. část) bude mít následující skladbu:
12 jednodenních setkání během 3 let, samostudium vybraných textů. Možnou doplňující součástí avšak zvláště hrazenou je i účast na semináři Dr. Jiřího Michálka (PVŠPS, Zollikonské semináře), Dr. Ada Huygense (PVŠPS, červen 2019, 2020), Dr. Hanse Georga Recka a Dr. Dietera Foerstera (17-19/4 2020) anebo na přednáškách Fenomenologické společnosti (UK). Celkový rozsah DA teorie bude v průběhu 3 let 150 hodin. V souvislosti s uvedeným vzděláváním doporučujeme frekventantům seminářů zakoupit Index celoživotního daseinsanalytického vzdělávání, který je k vyzvednutí u Dr. Lucie Vackové.

Co se na semináři dozvíte

Témata v roce 2019/2020:

  1. Historie vzniku daseinsanalýzy, klíčové texty, kazuistiky/ Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
  2. Daseinsanalýza, existenciály, kazuistiky / Doc. PhDr. Oldřich Čálek CSc.
  3. Existenciály, kazuistiky, vedení rozhovoru v daseinsanalýze / Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
  4. Vybrané existenciály, kazuistiky / Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

 

Profily lektorů

Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.
Více než 15 let pracoval jako vědecký pracovník na Pedagogické fakultě UK. Od poloviny osmdesátých let pracuje také jako psychoterapeut, převážně na klinice ESET. Psychoterapeutický výcvik u MUDr. Mrázka. Zakládá daseinsanalytickou společnost, kterou vede. Tato uplatňuje fenomenologii v psychoterapii. Členem několika zdejších i zahraničních vědeckých společností. Spolu s Doc. Růžičkou vypracovali jako první komunitně skupinovou daseinsanalýzu, ve které také provádějí výcvik a další teoretické a supervizní vzdělávání. Je členem Akademické rady PVŠPS, podílí se na jejím vědeckém i vzdělávacím programu.  Jako klinický psycholog a psychoterapeut pracuje na Psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset od r. 1995. Publikuje u nás i v zahraničí.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph. D. je rektorem Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Klinický psycholog, psychoterapeut, vysokoškolský učitel, s doc. Skálou spoluzakladatel Pražské psychoterapeutické fakulty, Pražského psychoterapeutického institutu a PVŠPS. Uvedl a zavedl balintovské skupiny u nás. Ředitel Psychosomatické a psychoterapeutické kliniky ESET. Vzdělán na FF UK, jednooborová psychologie, atestace z klinické psychologie, funkční specializace v psychoterapii, habilitace z klinické psychologie, psychoanalytický výcvik., výcvik SUR, Rogeriánský výcvik, psychedelický výcvik, mezinárodní výcvik v supervizi, V současnosti výcvikový daseinsanalytik, výcvikový supervizor. Zakladatel Asociace klinických psychologů ČR, spoluzakladatel (s doc. MUDr. Skálou, CSc. a PhDr. A. Šimkem) České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, člen ČAPs, člen Slovenské psychoterapeutické společnosti, člen Evropské psychoterapeutické asociace a České daseinsanalytické společnosti. S doc. Čálkem spoluzakládal 1. komunitní a skupinovou daseinsanalytickou psychoterapii.

Mgr. Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.
Psychológ, psychoterapeut, vysokoškolský učiteľ na Pražskej vysokej škole psychosociálných štúdií, pracuje tiež na Psychosomatickej a psychoterapeutickej klinike ESET a spolupracuje s Univerzitou tretieho veku na UK v Bratislave. Štúdium psychológie absolvoval na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandské štúdium na Pedagogickej fakulte UK v Prahe. Vyštudoval Pražskú psychoterapeutickú fakultu. Ukončil úplné psychoterapeutické vzdelanie v daseinsanalýze. Absolvoval  Supervízny daseinsanalytický výcvik, výcvik v Emotion focused therapy, kurz Klinickej hypnózy a dvojročný seminár Výkladu snov. V súčasnosti výcvikový daseinsanalytik a supervízor. Je členom Českej daseinsanalytickej spoločnosti a spoluorganizátorom Daseinsanalytických setkání.

Mgr. Lucie Vacková, Ph.D.
Odborná asistentka Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychoterapeutka, vysokoškolská učitelka. Místopředsedkyně České daseinsanalytické společnosti. Terapeutka a spoluzakladatelka dětské daseinsanalytické psychoterapeutické skupiny zabývající se problematikou šikany na Psychosomatické a psychoterapeutické klinice Eset. Zakladatelka daseinsanalytických poradenských preventivních programů v prostředí ZŠ, zaměřených na prevenci a léčbu šikany. Členka Rakouské daseinsanalytické společnosti.


Zpět