Závěrečná práce a obhajoba PVŠPS

Psychodynamický výcvik PVŠPS

Další plánovaný termín zkoušky/kolokvia: pátek 25. 11. 2022

Závěrečná práce

Obsahem práce je kazuistika, v níž absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům.
1. skupinové psychoterapie (skupina,  která se po určitou dobu pravidelně scházela (po dobu minimálně jednoho roku ve frekvenci nejméně jedenkrát týdně na dobu ne kratší než 1,5 hodiny))
nebo 
2. individuální psychoterapie (klient, který po určitou dobu pravidelně docházel na terapii (který absolvoval minimálně 30 hodin (45-50 minut) individuální terapie ve frekvenci alespoň 1x týdně)

V práci by mělo být uvedeno: délka terapie, počet hodin, frekvence setkávání, rámec terapie (v jakém zařízení/soukromé praxi, místo konání, na doporučení koho apod.). Popis úvodní fáze (úvodní setkání – shrnutí a rozvaha, výběr členů do skupiny), základní a důležité údaje o klientovi (klientech). Popis průběhu terapie. Ukázka ze sezení. Popis závěrečné fáze (pokud byla terapie ukončena) nebo současné fáze s vyhlídkou do budoucna.
Kazuistika musí být podložena teorií. Měla by obsahovat také vlastní názor i relevantní pocity terapeuta, vývoj terapeutického vztahu, vztahů ve skupině.

V úvodu kazuistiky uveďte Vaše jméno, příjmení, rok, kdy kazuistiku podáváte a také účel, za kterým kazuistiku píšete (Kazuistika k závěrečné zkoušce ke komplexnímu psychoterapeutickému vzdělávání). Práci bez identifikačních údajů po vytištění nemůžeme přiřadit.

Rozsah práce je 10-15 normostran (normovaná strana má v elektronické podobě 1800 znaků).

Práce by měla obsahovat úvahu, rozbor nebo vlastní názor týkající se problému nebo závažného tématu skupinové nebo individuální psychodynamické psychoterapie a kazuistiku (skupiny nebo individuální psychoterapie). Kazuistika musí být podložena teorií. Doporučujeme je použít kazuistiku, která byla předmětem výcvikové supervize alespoň ve 3 sezeních v různých fázích terapie.

Doporučená struktura kazuistiky

 1. Jak byl klient obeznámen s tím, že terapeutická spolupráce bude předmětem kazuistiky?
 2. Rámec psychoterapie – institucionální kontext, celková délka terapeutického procesu, frekvence sezení/skupinových setkání, významné přestávky/přerušení, kontrakt, setting.
 3. Základní anamnestické údaje o klientovi (velmi stručně, anonymizovaně – inspirace viz. Vybiral, Z., Roubal, J. (Eds.). Současná psychoterapie. 1. vyd. Praha: Portál, 2010. s. 422‑429.
 4. Indikace k psychoterapii.
 5. Motivace klienta k psychoterapii (objednávka), symptomy.
 6. Navázání pracovní aliance, průběh iniciálního, nebo několika prvních setkání, první dojmy, počáteční hypotézy (specificko-prognostická indikace).
 7. Stručné zachycení terapeutického procesu (hlavní témata a linie, použité terapeutické metody a postupy, reflexe vlivu jiných než psychodynamických přístupů, mechanismus změny, účinné faktory).
 8. Rozčlenění procesu do jednotlivých fází.
 9. Zhodnocení vývojových potřeb a deficitů klienta.
 10. Analýza přenosových fenomenů a obranných mechanismů.
 11. Vývoj diagnostických úvah o vzniku klientových obtíží (centrální vnitřní konflikty) během terapeutické spolupráce.
 12. Spolupráce se supervizorem – její přínos pro terapeutický proces.
 13. Ukázka z jednoho nebo dvou sezení s doslovným záznamem interakcí (verbálních i neverbálních) včetně nahlas nevyslovených úvah a pocitů terapeuta (průběžná sebereflexe), typy intervencí a jejich časování.

Po formální stránce musí práce splňovat následující podmínky: Při citacích z literatury je nutné napsat uvozovky a uvést zdroj, ze kterého citujete. Za citací v textu se uvádí autor či autoři a rok vydání díla (př.: „ ......" (Vymětal a kol., 1997)). Na konci práce musí být uveden seznam použité literatury (knihy se uvádějí stejným způsobem jako v seznamu literatury ke zkoušce).

Práci je nutné odevzdat v jednom svázaném výtisku a také v elektronické podobě na obvyklém nosiči/e-mailem.

Práci posoudí dva členové výcvikového výboru (kteří nebyli výcvikovými lektory ani supervizory frekventanta). Výcvikový výbor rozhodne o: 1. přijetí práce, 2. přijetí práce s výhradami s doporučením k přepracování, 3. nepřijetí práce (s nutností vypracovat novou práci, případně s doporučením další supervize). Frekventant bude informován o výsledku posouzení práce do 1 měsíce od jejího odevzdání. V případě přijetí práce bude pozván k závěrečné obhajobě.

Obhajoba

Výcviková komise je nejméně 3 členná a je jmenovaná Výcvikovým výborem.
Jména komisařů zašle před uskutečněním zkoušky vedoucí programu na rektorát školy prostřednictvím tajemnice ke schválení. Stejně tak komise informuje o výsledcích závěrečné zprávy studijní odd.
Žádný z členů této komise nesmí být výcvikovým lektorem/supervizorem frekventanta. Při obhajobě absolvent prokazuje schopnost propojení a využití osvojených poznatků, zkušeností a dovedností ze všech částí vzdělávacího programu, profesionální kompetenci a vnímavost k etickým standardům. Komise hlasováním rozhodne, zda frekventant uspěl. V případě neúspěšné obhajoby doporučí komise přepracování práce, napsání nové práce, případně další supervizi. Novou obhajobu lze opakovat v po dohodě se studijním oddělením PVŠPS nejdříve po půl roce od obhajoby předchozí. Případná třetí (a event. další) obhajoba je v případě opětovného neúspěchu vykonána u jiné komise. Po 3 nezdarech komise vypracuje zprávu, ve které vysvětlí důvody nezdaru na rektorát školy. 

POŠLETE PROSÍM VŠE NAJEDNOU (=V 1 EMAILU) A U VŠECH MATERIÁLŮ UVEĎTE SVÉ JMÉNO – AŤ JSOU IDENTIFIKOVATELNÉ. DĚKUJEME.
Dál pak vyčkejte na potvrzení přijetí kazuistiky,  pozvánku ke zkoušce a vyzvání k platbě s přiděleným v.s.

Zakončení výcviku pro výcviky započaté rokem 2013 včetně – zkouška s obhajobou práce

K závěrečné zkoušce s obhajobou práce se můžete přihlásit po odevzdání kazuistiky, absolvování a uzavření všech částí výcviku a praxe (pro výcviky, které začaly v roce 2013 a dále) na e-mail  [javascript protected email] .

Obhajoba se koná po přihlášení minimálně čtyř zájemců, cena obhajoby spojené se závěrečnou zkouškou je stanovena na 3500  Kč/os. Při menším počtu zájemců je cena stanovena na 4000 Kč/os.

O celkovém absolvování komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii vydá PVŠPS osvědčení.

Zakončení výcviku pro výcviky započaté do roku 2012 včetně – kolokvium

Pro výcviky začínající do r. 2012 včetně je výcvik zakončen kolokviem. Jeho obsah koresponduje s okruhy, které platí pro zkoušku k výcvikům začínajícím rokem 2013 včetně.

ČLENOVÉ ZKUŠEBNÍ KOMISE

PŘIHLÁŠKA K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE/KOLOKVIU

Přihlášku prosíme odešlete na adresu: [javascript protected email]

OKRUHY K ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE/KOLOKVIU