Akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách

dle rozhodnutí MPSV č. 2014/0758-PK

(v současnosti probíhá reakreditace – rozšíření možností praxe v dalších zařízeních sociálních služeb)

Cíl kurzu:

Vzdělávací program KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH obsahuje výuku teoretických modulů v kombinaci s praxí v zařízeních poskytujících sociální služby. Takto získané dovednosti a znalosti jsou předpokladem pro získání ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI podle zákona 108/2006 Sb. Kurz je připravován ve spolupráci s odborníky na tuto oblast, vyučující jsou také z praxe.

ABSOLVENTI KURZU SE MOHOU UPLATNIT V ŠIROKÉM SPEKTRU AMBULANTNÍCH, TERÉNNÍCH NEBO POBYTOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZEJMÉNA PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ PŘÍMÉ OBSLUŽNÉ PÉČE A OSOBNÍ ASISTENCE – OBLAST SOCIÁLNÍ PREVENCE, SOCIÁLNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ.

ABSOVENTI SE MOHOU UPLATNIT I JAKO NEFORMÁLNÍ PEČOVATELÉ, POMOCNÍCI V RODINÁCH, V ZAŘÍZENÍCH PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC, PŘECHODNÍ PĚSTOUNI, APOD.

OSVĚDČENÍ JE UZNÁVÁNO I V ČLENSKÝCH STÁTECH EU.

Studujícím není předepsáno předchozí odborné vzdělání ani praxe v oboru (znalost problematiky sociální práce je výhodou). Požadována je pouze znalost českého jazyka a základních reálií.

Rozsah kurzu - 202 hodin:

Výuka - teorie (134 hod), praxe (68 hod), závěrečná zkouška (4h) - je realizována dle harmonogramu a bude zahajována dle aktuálního počtu přihlášených účastníků (více než šest uchazečů). Po dohodě (zejména pro uchazeče vyslané zaměstnavatelem), je kurz realizován  víkendově, tj.  pátek odpoledne, sobota celý den, neděle praxe ve FOD).

KURZ JE REALIZOVÁN V PRŮBĚHU TŘÍ KALENDÁŘNÍCH MĚSÍCŮ (ve dvoutýdenních cyklech). PRO UKONČENÍ JE NUTNO ABSOLVOVAT 80% VÝUKY ZE STANOVENÝCH MODULŮ A PRAXE.

Jako závěrečná zkouška je předepsána písemná práce v kombinaci s ústním pohovorem, po splnění všech podmínek a úspěšném složení zkoušky, bude vystaveno OSVĚDČENÍ o absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu, vystavené Pražskou vysokou školou psychosociálních studií, s.r.o. a Fondem ohrožených dětí (případně dalšími akreditovanými zařízeními jako peer program).

Akreditované moduly:

Sociální politika, Komunikace, Psychologie, Základy ochrany zdraví, základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě, Sociálně právní minimum, Metody sociální práce, Prevence syndromu vyhoření, Supervize, Základy péče o nemocné, Aktivizační a vzdělávací výchovné techniky, Prevence týrání a zneužívání osob, Krizová intervence, Zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba včetně pravidel šetrné sebeobrany, aj.

PRAXE JE VYKONÁVANA V AKREDITOVANÝCH ZAŘÍZENÍCH POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, AKTUÁLNĚ POUZE ZAŘÍZENÍ FOD (ZDVOP KLOKÁNEK)

 

Cena kurzu:

Pro uchazeče z řad veřejnosti

            9 500,-                                                                                                      

Pro uchazeče vyslané zaměstnavatelem (kolektiv 10 a více)

            8 000,-

Pro uchazeče z řad studentů PVŠPS  - CŽV

            7 500,-

Uchazeči ze zařízení garantujícího praxi

            7 500,-

Doplňující studium a matky samoživitelky (nutné potvrzení)

            6 500,-

Možné realizovat také jako zaměstnanecké rekvalifikace – kurz bude pro účastníky zcela zdarma.

 

Přihlášky

Přihlášky a další informace

TELEFONICKY:  773 224 776  ing. E. T. Talomi, Ph.D. e-mail: kurz.pss@pvsps.cz

Na vyžádání vám zašleme harmonogram, podle kterého si vyberte termín, kurzy probíhají pravidelně ve tříměsíčních cyklech - změna termínu je vyhrazena.
Pokud nebude stanoveno jinak, teoretická výuka probíhá prezenčně v prostorách
Pražské vysoké školy psychosociálních studií s.r.o., Praha 10  a Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 6, Praha 1 - zde i praktická výuka,
případně v zařízeních PedF UK Spálená 8, Praha 1;

nebo distančně pomocí on-line platformy MS Teams.

O zařazení do kurzu, konkrétních termínech a aktuálním místě výuky budete včas informováni, písemnou přihlášku, kterou obdržíte, prosím vyplňte elektronicky, případně po vytištění  čitelně, zejména e-mailovou adresu a vyplněnou naskenujte.

V současné době probíhá intenzivní spolupráce zejména s FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ,  díky mimořádným opatřením při problematice Covid 19 je (kromě praxe) možno teoretickou výuku realizovat KOMPLETNĚ on-line, informujte se telefonicky na uvedeném čísle.