Péče o duši - výcvik v pokročilé daseinsanalýze

Vážení zájemci o Péči o duši, dámy a pánové, milí kolegové!

Předkládáme Vám program, v němž vycházíme z psychoterapeutických zkušeností, ale také ze zkušeností výchovy a vzdělávání. Chceme se vrátit k evropské tradici péče o duši v moderní podobě i provedení.  Psychoterapie je rozdělená na desítky směrů a škol a tato rozmanitost poskytuje užitečné zkušenosti získané a ověřené jejím intenzivním a různorodým používáním v celém Západním světě.

Neřešeným problémem je skutečnost, že psychoterapeutické školy používají malý počet úzce zaměřených metod, které mají omezený akční rádius i možnosti použití. Nepoměr mezi teorií, metodou a možnostmi jejich použití přináší zúžení psychoterapeutické působnosti. Tato disproporce je v našem výcviku do značné míry odstraněna fenomenologickým rozšířením metod (a tím i psychoterapeutických) péče o duši. Naší ambicí je poskytovat péči, která využívá nejen poznatky, ale také podporuje rozvoj psychoterapeutického působení.

Máme nespočet dokladů o tom, že péče o duši využívající psychoterapeutické znalosti je účinnou prevencí proti duševním i psychosomatickým poruchám. Takovou starost je možné a také potřebné poskytovat dětem i rodičům od nejútlejšího věku života. Její zavedení do všeobecného vzdělávání by prospělo celé společnosti.

Do péče o duši také zařazujeme ty oblasti lidského života, které nejsou zatíženy duševními poruchami a patří do každodennosti. Nelze je postihnout jednou metodou, ale je možné se s nimi naučit adekvátně zacházet jinými způsoby. Jako nejvhodnější a praktické pro výcvik se nám jeví zabývat se fundamentálními oblastmi života, ve kterých se člověk denně pohybuje, znovu jim porozumět podstatně a rozšířit jejich porozumění pomocí komunitní a skupinové psychoterapie. Ta se zároveň promění tak, aby péče o duši byla celostní a uplatnitelná v každodenním životě lidí.

Připravili jsme proto novou formu výcviku. Základem je komunita, výcvikové společenství, ve kterém je organizován celý výcvikový program. Společenství je organizováno do komunitních činností a skupiny, obsahuje klasickou výcvikovou skupinu, interaktivní výuku, semináře a sebeřídící pracovní skupiny. Sebezkušenostní skupina má tradiční daseinsanalytický charakter.

Semináře spolu s teoretickou výukou jsou vedeny podél existenciálních os, (bytostných určení) mající sebezkušenostní a praktický ráz. Mezi existenciály, bytostná určení člověka patří: časovost, tělesnost, prostorovost, pohlavnost, smrtelnost, spiritualita, vztahovost, historičnost, aj.

Nejedná se o akademické spekulativní abstrakce, ale o žité dimenze našeho života, Ty vyvěrají z autentické zkušenosti přirozeného světa, který se nám dává přímo a bezprostředně. Jsou předvědecké a neindoktrinované. Důležitá je také praxe. Posluchači budou plnit úkoly, které si spolu s vedoucími komunity zadají. Smyslem je učit se a upevňovat různé dovednosti potřebné v péči o druhé a jejich potíže a učit se využívat předností, dovedností a znalostí, které mají. Péče je orientována nejen na negativa, ale rovněž životní pozitiva účastníků. Praxe bude domlouvána individuálně, s ohledem na možnosti, které každý účastník má.

Posluchači budou moci využívat přednášky a semináře poskytované PPF.

Zůstává ještě otázka, zda připravovaný výcvik nepodsouvá spiritualitu, která je obecně chápána jako náboženská, ideologická, nebo snad i manipulativní. Spiritualita není žádný extatický úlet nebo výraz náboženské konfese, ale je to existenciální modus lidského žití. Náš život je neustále duchovní a to i tehdy, když si to neuvědomujeme. Stále nás něco povznáší, nad něčím žasneme, něco nás inspiruje, již od samotného počátku našeho pobytu. A neopustí nás ani v nejtěžší chvíli umírání. Pouze na to nejsme zvyklí, nevíme si s tím rady, anebo spiritualitu vnímáme jako psychologický proces nebo institucionální a ideologickou skutečnost a získáváme k ní falešný vztah. Nemáme ani zájem, ani potřebu podsouvat nebo Vás vhánět do žádných ideologických ohrádek, ale nabízíme Vám možnost autentického setkání se sebou, s druhými lidmi v přirozeném světě, který se nám otevírá v bezprostřednosti a autentičnosti a to v řadě nejvýznamnějších oblastí lidské existence v naší kultuře.

Účastníci výcviku budou těmi, kteří budou určovat obsah, profil i ráz života projektu Péče o duši. Přistupujeme k němu s přesvědčením, že lidská vzájemnost je v komunitním setkávání vždy klíčová.

Vycházíme z naší bezprostřední osobní, původní a hodnověrné zkušenosti se skutečnostmi světa. Takováto setkání jsou před-oborová, před-filosofická, před-vědecká, vždy individuální a nezastupitelná. Sdílení životních zkušeností umožňuje spolubytí, které je vždycky nutně rozhovorem, komunikací. Díky této danosti se nacházíme vždy v prostoru spolubytí, v „myství“. Myství vedle jáství je jedním ze základních způsobů naší existence. Je to oblast, dimenze určující vztahy v našem světě.

Permanentním navracením ke kořenům naší zkušenosti, autenticitě a bezprostřednosti se budeme snažit znovu objevit a rehabilitovat jedinečnost, subjektivitu každého z nás, aniž bychom se přitom dopouštěli nějaké redukce, nějakého zúžení, selekce nebo ostrakizace lidské zkušenosti.

Dovedeme si představit, že text, který právě čtete, ve Vás vzbuzuje řadu dotazů, námitek či dokonce nesouhlasu. Zároveň ve Vás pravděpodobně, jak doufáme, probouzí zvědavost, překvapení a možná i naději. Pokud tomu tak je, tak jste s největší pravděpodobností na dobré cestě k sobě, druhým.

Maně se dotýkáme veledůležité kapitoly, kterou je řeč. Už od starověku víme, že řeč není jen mluva a jazyk není pouhý soubor pravidel, jazyk není jen věcí slovníku a mluvnice. Filosof Martin Heidegger svého času napsal, že člověk je řečí (a tudíž i jazykem). Nechtěl tím říci nic jiného, než že člověk je výrazem bytí světa i zároveň jeho svědectvím. Člověk je ten, který je otevřený oslovení, ale zároveň i ten, který celým svým životem vypovídá, který se táže a snaží se najít odpověď. Je rovněž ústy toho bytí, které promlouvá, ale které potřebuje člověka, aby se stalo jeho ústy. Řečí se nám otevírá čas světa i čas naší existence. Řečí svět odemykáme.

Psychoterapie je řečí, která odemyká nás samotné, proto je psychoterapie na řeči postavena. Každá řeč obecně má spoustu jazyků, podjazyků, dialektů a forem. Nezůstaneme tedy pouze u slov, ale budeme se věnovat také řeči a jazykům, které vycházejí ze světa i z tajemného a stále přítomného, čímž je sama naše duše, naše oduševněné bytí.

Během výcviku se budete setkávat se studenty i učiteli psychoterapie. Studenti se stanou spolužáky, kamarády, známými. Učitelů bude řada, někteří budou stálí, jiní se budou střídat podle zaměření na různé oblasti života. V mezičase jednotlivých setkání budete mít „domácí úkoly“, kterými nebude pouze studium, ale také nácviky v malých skupinách, exkurze a praxe v různých oblastech lidského života. Paleta těchto míst je veliká a budete ji spoluurčovat také Vy. Takovou destinací může být porodnice, hospic i krematorium, výstava soch a obrazů, bohoslužba či skládka odpadu. Plány k této praxi budeme vytvářet podle situace a stavu duše výcvikového společenství.

Náš výcvik bude velmi obsáhlý a komplexní, což budeme muset také zaplatit. Budeme proto rozlišovat náklady na kmenové členy týmu, místa, kde bude probíhat výcvik, a také na učitele, kteří budou vyučovat k dané věci. Některé semináře jsou nezbytné k psychoterapeutickému výcviku akreditovatelnému v našich poměrech. Jiné pak budou potřebné na proponovanou „nástavbu“, kterou, jak předpokládáme, budete považovat za nedílnou součást námi poskytovaného psychoterapeutického vzdělání. Rovněž tak literatura, kterou budete mít povinnou, nebude pouze textem významných psychoterapeutů, ale také z pera neméně významných autorů pojednávajících o různých možnostech bytí.

Zájemce rovněž upozorňujeme na časovou náročnost vzdělání, která bude dočasná, ale „výživná“ pro profesní i soukromý život. (Například seznámení se a pochopení mediální manipulace, ekonomické gramotnosti, stejně tak seznámení s psychofarmaky i první pomocí včetně krizové intervence.) Půjde průměrně o 166 hodin přímé výuky formou komunitně skupinové sebezkušenosti ročně po dobu pěti let (830 hodin celkem), hodiny strávené domácími úkoly i hodiny strávené Vámi volenými semináři. Při této příležitosti vás upozorňujeme na Pražskou psychoterapeutickou fakultu, která teorii i praktické semináře široké veřejnosti nabízí a na ní si je budete moci vybrat.

Roční platba, tedy 166 hodin přímé výuky formou komunitně skupinové sebezkušenosti Vás přijde na předpokládaných 39 000 Kč.

Garanti výcviku

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Doc. PhDr. Oldřich Čálek, CSc.                                                           

spolu s týmem:

doc. PhDr. Karel Balcar, CSc., prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc., doc. PhDr. Jaroslav Koťa, prof. PhDr et PhDr. Martin Matuštík, Ph.D., MUDr. Zuzana Pinďáková, doc. MUDr. Jan Poněšický, Ph.D., MUDr. Eva Růžičková, Mgr. Johana Růžičková, Mgr. Michal Slaninka, Ph.D., Eliška Syrovátková,  Mgr. Václav Šmilauer, Ph.D., prof. ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., Dita Vejdělková, PhDr. Daniela Wurstová, doc. PhDr. Catherine Ébert-Zeminová, Ph.D., Jaromír Zemina, PaedDr. Jiří Zizler, CSc., Mgr. Jan Jakub Zlámaný, Ph.D. a řada dalších!

Asistentka výcviku: Eliška Syrovátková
(případné dotazy na [javascript protected email])

 

Výběr do výcviku

Do výcviku se může přihlásit každý zájemce. Vybírat budeme podle několika kritérií, z nichž je důležité:

  • osobní založení,
  • hodnotová orientace,
  • nejen teoretický, ale lidsky angažovaný zájem o druhé lidi,
  • ochota spolupracovat v kolektivu,
  • plnit úkoly výcviku,
  • připravenost kriticky myslet,
  • ochota napomáhat potřebnému vývoji a rozvoji programu,
  • lidský soucit,
  • solidárnost s druhými lidmi.

V neposlední řadě hraje roli dosavadní vzdělání či angažovanost pomáhajícího charakteru. Ostatní frekventanti si musejí chybějící poznatky podle interního předpisu doplnit.

Svoji roli bude hrát vaše motivace k výcviku a ochota i odvaha měnit a přetvářet životní a názorové stereotypy a dát či ponechat jim duši. Zkušenost nám říká, že tam kde chybí duch, tam kde se zapomíná na lidskou duši, tam vládnou dogmata a teorie, uvadají autentické a bezprostřední lidské vztahy, vládnou strnulé normy a ideová klišé a samozřejmě ubývá svoboda.

Chcete-li se přihlásit do výcviku, zašlete do 31.1. 2020 (na adresu Hekrova 805, 149 00 Praha 4, k rukám E. Syrovátkové) žádost s osobními údaji  (jméno,  příjmení,  datum  narození,  bydliště  (trvalé i přechodné), e-mail, telefon, stav, povolání, nejvyšší dosažené vzdělání, další odborné vzdělání, studium a samostudium, ad.) a desetistránkový životopis v klasickém tvaru normostrany[1]. Je však možné psát rukou v adekvátním rozsahu (dětství, rodina, škola, partnerství, důvody vstupu do výcviku ad.).

Cena: 166 hodin sebezkušenosti ročně ve skupině a komunitě bude stát přibližně 35 000 Kč. Navazující odborné semináře budou kopírovat obvyklou cenu na PPF (najdete na stránkách školy (www.pvsps.cz).  Za přijímací řízení zaplatíte na místě 1 000 Kč.

K výcvikovým pobytům vybíráme skromné ubytování s přijatelnou cenou, avšak způsobilé k pohodlnému používání.

Další dodatky, případné rozvojové změny programu pramenící z průběhu výcviku jsou vyhrazeny! Jistá volnost programu a jeho naplňování v rámci projektu je logickou i bytostnou vlastností smysluplného vzdělávání.

Začátek výcviku plánujeme na první polovinu příštího roku.

 

 

[1]     Normostrana je obvykle třicet řádků na stránku po šedesáti úhozech (tj. 30 řádků x 60 znaků = celkem 1 800 znaků). Jedna normostrana má 1800 znaků, což zhruba odpovídá 250 slovům na stránku).