Rozhodnutí rektora č. 8/2023

Podmínky připuštění studenta ke STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM   

Studijní program Sociální politika a sociální práce

1)    Do 30. 6. 2023 je nutno podat na studijní oddělení přihlášku ke státní magisterské zkoušce (formulář je k dispozici na studijním oddělení).

2)    Do 31. 7. 2023 studenti odevzdají na studijní oddělení index ke kontrole splněných studijních povinností za celý magisterský cyklus.

3)    Písemné diplomové práce, které budou obhajovány, je nutno odevzdat na studijní oddělení ve 2 výtiscích a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 31. 7. 2023.

4 )   Kazuistiku k předmětu Případové studie je nutno odevzdat na studijní oddělení 1x v kroužkové vazbě a zaslat elektronicky na mgrstudijni@pvsps.cz nejpozději do 31. 7. 2023.


Předměty a termíny konání státních závěrečných zkoušek (PVŠPS, Milánská):

Termín SZZ

* 6. 9. 2023

 

Sociální politika

Případové studie

 

 13. 9. 2023

 

Teorie a metody sociální práce

Volitelné předměty:
Poradenství a psychoterapie v sociální práci
Psychosociální patologie a náprava
Metodologie sociálních věd

21. 9. 2023

Obhajoba diplomové práce

*V případě malého počtu přihlášených bude Sociální politika a Případové studie přesunuty na 13.9. 2023.

 

 

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
6. června 2023