Rozhodnutí rektora č. 4/2011

Podmínky pro uznání témat diplomových prací, které navazují na práce bakalářské

 1. Bakalářské práce nemohou být ve své původní podobě podány jako práce diplomové.
 2. V případě, že student chce navázat na téma své bakalářské práce a na metody a výsledky v ní již uplatněné, podá žádost k rukám prorektora pro studium. V žádosti bude uvedeno, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude bakalářská práce použita pro práci diplomovou. Souhlas je podmíněn splněním těchto podmínek:
  a) vedoucí práce musí mít ještě před zahájením vedení diplomové   práce k dispozici práci bakalářskou;
  b) schválení žádosti je podmíněno souhlasem vedoucího práce;
  c) v případě použití bakalářské práce musí být tato uvedena v seznamu použité literatury;
  d) oponent diplomové práce na vyžádání obdrží k nahlédnutí práci bakalářskou.
 3. Použití bakalářské práce pro práci diplomovou musí splnit následující kritéria:
  a) diplomová práce svým obsahem a metodou zpracování podstatným způsobem rozšiřuje a prohlubuje náplň práce bakalářské;
  b) diplomová práce obsahuje poznatky a metody, které si student osvojil během magisterského studia;
  c) výzkumná metodika musí splňovat nároky na úrovni magisterského studia.

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor PVŠPS
V Praze dne 14. dubna 2011