Rozhodnutí rektora č. 3/2007

Rozhodnutí o zveřejňování závěrečných prací

1. Veškeré bakalářské a diplomové závěrečné práce budou, ve smyslu znění paragrafu 47b Zákona o vysokých školách, dostupné veřejnosti k nahlédnutí, a to  pět pracovních dnů před obhajobou práce a následně po obhajobě ve výpůjční době v knihovně Pražské vysoké školy psychosociálních studií.

2. Za účelem veřejné dostupnosti každý studující vlepí na konec práce záznamový arch s prohlášením obsahujícím souhlas s vypůjčováním bakalářské či diplomové práce pod podmínkou, že se všichni vypůjčovatelé zapíší do seznamu a zaváží se veškeré citace uvádět jako pramen v poznámkovém aparátu svých prací.

3. Knihovní služba zajistí, aby se každý vypůjčovatel řádně zaevidoval v databázi návštěvníků knihovny a podepsal čestné prohlášení, že z vypůjčených prací bude citovat pouze se souhlasem autora a s výslovným uvedením zdroje, z něhož čerpal své informace (týká bakalářských a magisterských prací zapůjčených PVŠPS). Rovněž jakékoliv citace z posudků práce jsou chráněny autorským právem a vypůjčovatel se zaváže, že v případě jejich použití bude řádně citovat zdroje a nezneužije získané informace ve svůj osobní prospěch nebo obohacení.

PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., rektor  PVŠPS
29. května 2007